Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost
 

Uspešen zaključek in EU sredstva za projekt Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo

16.4.2018

IEI - Institut za ekološki inženiring d.o.o., je v sodelovanju z RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o., z naročnikom, Ministrstvom za okolje i prostor – Direkcijo RS za vode, v letu 2017 podpisal pogodbo za pripravo dokumentacije vloge za odločitev o podpori iz ESRR za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo« (vodja projekta s strani IEI: dr. Maša Ignjatović, univ.dipl.biol.).

 

Namen projekta je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Meže in Mislinje - Ravne, Prevalje in Dravograd (Otiški vrh). Z načrtovanimi celostnimi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti ob Meži, Mislinji in Homšnici bo zagotovljena dolgoročna poplavna varnost za 2000 prebivalcev. Ob tem bo dolgoročno omejen tudi vpliv podnebnih sprememb na poplavno ogroženost območja. Projekt je razdeljen na dve fazi. Prva faza vključuje vse gradbene ukrepe razen izvedbe zadrževalnika na Poljani, druga faza pa vključuje izvedbeni del zadrževalnika visokih voda na Poljani in vse preostale aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo celovitega projekta.

 

30.03.2018 je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad za projekt izdala odločitev o finančni podpori. Za projekt v vrednosti 19 milijonov evrov (1. faza) bo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESSR) prispeval dobrih 15 milijonov evrov.

 

Za IEI, d.o.o. je to še ena izmed več kot 10 uspešno pripravljenih vlog (za različna programska obdobja in različne vire financiranja), na katere so bile pridobljene odločitve o finančni podpori in s tem zagotovljeno sofinanciranje EU. 

 

 

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET