Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost
 

Upravljanje z vodnimi viri in raba tal

Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
V okviru dejavnosti hidrogeologije in pedologije podjetje izvaja načrtovanje in projektiranje investicijskih projektov, povezanih z zmožnostmi eksploatacije vode ali vodonosnikov za oskrbo z vodo oz. za infiltracijo voda v podzemni vodonosnik. Sem sodijo tudi raziskave, povezane z analizo rizika pri posegih v prostor, eksploatacijo podzemne vode ali podzemlja za pridobivanje toplote.

Aktivnosti na področju:

 • izdelava hidrogeoloških podlag za pridobitev vodne pravice,
 • izvedba črpalnih poskusov, vključno z analizo in vrednotenjem rezultatov,
 • načrtovanje monitoringov podzemnih voda, določanje vodnih bilanc in zalog podzemnih voda,
 • analize in vrednotenje rezultatov lokalnih trendov podnebnih sprememb in predlogi ukrepov v zvezi z zagotavljanjem varne oskrbe z zdravo pitno vodo,
 • načrtovanje in izvedba matematičnega modeliranja dinamike podzemnih voda,
 • načrtovanje sanacijskih ukrepov za izboljšanje stanja podzemnih voda v smislu zahtev slovenske in evropske zakonodaje,
 • analiza rizikov različnih posegov (urbanizacija, transportna infrastruktura, kmetijska proizvodnja, industrijska in obrtna dejavnost, turistična dejavnost, komunalna infrastruktura) v različna vodovarstvena območja,
 • raziskave stanja in predlogi ukrepov za doseganje dobrega stanje podzemnih voda,
 • izdelava strokovnih podlag za pripravo celovitega načrta informiranja in osveščanja različnih strokovnih in zainteresiranih javnosti ter okoljskih nevladnih organizacij glede pogojev rabe vodovarstvenih območij v smislu varovanja podzemnih voda in varčevanja z vodo,
 • načrtovanje in izvedba pilotnih raziskav in načrtov v zvezi z oksidacijo železa in mangana v vodonosniku,
 • izdelava načrtov aktivne zaščite črpališč pitne vode,
 • izdelava načrtov za infiltracijo vode v vodonosnik,
 • analize različnih onesnaženj podzemnih voda, povzročenih s strani različnih onesnaževalcev (prometna infrastruktura, kmetijstvo, urbanizacija, industrijska in obrtna dejavnost itd) in predlogi sanacijskih ukrepov,
 • sodelovanje pri celovitih presojah vplivov na okolje in pri presojah vplivov na okolje v zvezi s hidrogeološko problematiko,
 • načrtovanje hidrogeoloških podlage za toplotne črpalke voda-voda, zemlja-voda
 • izdelava hidravličnih in hidroloških simulacij v zvezi z vodnimi viri,
 • izdelava vseh vrst projektne, investicijske, okoljske in urbanistične dokumentacije v zvezi z rabo podzemnih voda,
 • načrtovanje in izvedba nadzora po Zakonu o graditvi objektov,
 • načrtovanje in izvedba nalog inženirja po FIDIC,
 • pomoč pri pripravi javnih razpisov,
 • priprava dokumentacije za pridobitev EU sredstev iz strukturnih in kohezijskih skladov ter drugih EU programov,
 • svetovanje pri upravljanju zgrajenih investicij,
 • izvajanje poskusnega obratovanja ali nadzora nad poskusnim obratovanjem.
Podjetje je koncipiralo danes sprejeta vodovarstvena območja vodnih virov na Dravskem in Ptujskem polju ter Vrbanskem platoju, sodeluje pri izvedbi imisijskega monitoringa podzemne vode na Dravskem polju ter izdelavi pilotnega programa ukrepov za znižanje onesnaževal v podzemni vodi, kot viru pitne vode na tem območju. Izdelali smo številne analiza tveganja za posege na vodovarstVenem območju in poročil o vplivih na okolje s hidrogeološko problematiko. Sodelovali smo pri načrtovanju in izvedbi aktivne zaščite podzemne vode na Vrbanskem platoju v Mariboru.

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET