Številka projekta Naročnik Naslov projekta
KD102 Komunala Sevnica Strokovne podloge za določitev varstvenih pasov vodnega vira Orehovec
BD120 SO MB, OVOUPPZ Predlog sanacijskega programa za Vrbanski plato 1991
BD118 Občina Maribor Predlog sanacijskega programa za talno vodo na Dravskem polju
6H1153 SO Maribor Mnenje k lokacijskem načru avtoceste Maribor - Hajdina (varovanje oskrbe z vodo)
6H1621 DO Koloniale Maribor Raziskave potencialnih žarišč polucij pitne vode DO Koloniale Maribor
6H156 DO Surovina Maribor Raziskave potencialnih žarišč polucij pitne vode v DO Surovina Maribor
6H1549 Občina Maribor Predlog tolmačenja 14. člena odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za Vrbanski plato
6H175 KK Ptuj Strokovno mnenje o možnosti graditve črpališča goriva in cisterne za hrambo goriva
6V159 SO Maribor Opazovanja vplivov črpanja na Mariborskem otoku in Vrbanskem platoju
6H1622 SO Ptuj Tehnične osnove za izdelavo sanacijskega programa Dravskega polja (del Dravskega polja v Občini Ptuj)
6H1623 SO Ptuj Katalog aktivnosti za izvedbo sanacisjkega programa Dravskega polja (del Dravskega polja v Občini Ptuj)
6H1624-1 SO Ptuj Načrt proizvodnih usmeritev , pedološke analize kmetovanja na vodooskrbnih področjih
6H164 SO Maribor Ekološki sklad občina Maribor
  SO Ruše Osnutek odloka za zaščito vodnih virov v Lovrencu na Pohorju
6H15419 SO Maribor Poročilo o izvajanju programa identifikacije in sanacije onesnaženja talne vode Dravskega polja
6H15420 SO Maribor Sanacija Dravskega polja - II faza - leto 1992
6H18700 SO Ruše Tehnične osnove in osnutek odloka za zaščito vodnih virov v Lovrencu na Pohorju
6H15414 SO Maribor Načrt rabe kmetijskih zemljišč 2.in 3. varstvenega območja pitne vode na Dravskem polju
6H15415 SO Maribor Načrt rabe kmetijskih zemljišč 2.in 3. varstvenega območja pitne vode na Vrbanskem platoju - ažuriranje načrta rabe kmetijskih zemljišč
  SO Ptuj Načrt rabe kmetijskih zemljišč 2.in 3. varstvenega območja pitne vode na Dravskem polju občina Ptuj ažuriranje načrta rabe kmetijskih zemljišč
6H1625 Občina Ptuj Predlog kratkoročnih ukrepov za redukcijo nitratov v črpališču Skorba
6H15422 SO Maribor Letno poročilo o varstvu okolja - področje voda
6H15428 SO Maribor Program proizvodnih usmeritev, pedoloških analiz, gnojilnih načrtov
6H15431 Občina Maribor Mnenje k načrtovanim gradbenim posegom na Vrbanskem platoju
6D1722 Snaga Maribor Deponija Pobrežje - odplinjavanje I. faza
6H218 Stanko Beranič Sanacija gramoznice na parc.št.218/2 v Stražgojnici
6H1615 ZUM Strokovnme podloge za izdelavo programskih zasnov za širitev gramoznice Rače - varstvo talne vode
6H16120 Stavbar IGM Hoče Sanacijski program za objekte Stavbarja v Hočah - območje PONIKALNIKA
6H177 DO Primat Maribor Raziskava potencialnih žarišč polucije pitne vode v DO Primat
6H2222 IS SO Maribor Problemi komunalne hidrotehnike na širšem območju , katerega tangira gradnja Koroškega mostu
6H2223 SO Maribor Poročilo o sanaciji Dravskega polja
6H1891 SO Maribor Vrbanski plato - evidenca cistern za naftne derivate - območje vodnih virov
6H2224 SO Maribor Program sanacije kvalitete podtalne vode na Vrbanskem platoju
6H2222 OEMW-Mapetrol Mnenje k ureditvenemu načrtu območja Mapetrol
6H2225 SO Maribor Program sanacije kvalitete podtalne vode na Vrbanskem platoju
6H2226 SO Maribor Program sanacije kvalitete podtalne vode na Vrbanskem platoju
6H2230 JP Snaga Maribor Začasna namestitev povezovalnega plinskega elementa
6H2228-1,-2 IS SO Maribor Program sanacije kvalitete podtalne vode na Vrbanskem platoju
6H2229 SO Maribor Seznam parcel okrog črpališča Bohova
6H2001 SO Maribor Dravsko polje I. faza evidenca cistern za naftne derivate - območje vodnih virov
6H2223 SO Maribor Problemi komunalne hidrotehnike na širšem območju Studenškega mostu
6V163 Mariborski vodovod Opazovanje vplivov črpanja na Mariborskem otoku
6H158 RS SO Maribor Sanacijski program Dravsko polje, Vrbanski plato - ažuriranje rabe sredstev za varstvo rastlin
6H228-2 SO Maribor Program sanacije kvalitete podtalne vode na Vrbanskem platoju
6H1611 Cestno podjetje Maribor Sanacijski program za asfaltno bazo cestnega podjetja v ponikalniku Hoče
6H228-3 SO Maribor Program sanacije kvalitete podtalne vode na Vrbanskem platoju
6H2223 SO Maribor Problemi komunalne hidrotehnike na širšem območju Studenškeg amostu
6D240 SO Ptuj Sanacija divjih odlagališč na Dravskem polju
6H187 Komunala Sevnica Vodovod Prapretno - Orešje
6H180 Komunala Sevnica Strokovne podloge za določitev varstvenih pasov vodnega vira Prapretno
6H251 Mariborski vodov Hidrogeološki podatki o podtalnici na Dravskem polju
6V1631 Mariborski vodov Preliminarno poročilo o črpanju vode na Mariborskem otoku v letih 1986-1992
6H2229 SO Maribor Sanacijski program podtalnice Vrbanski plato
6H2462 SO Maribor Sanacija Vrbanskega platoja deponija komunalnih odpadkov pri Pedagoški fakulteti Maribor - območje vodnih virov
6H2227 SO Maribor Program sanacije kvalitete podtalne vode na Vrbanskem platoju
6H15434 SO Maribor Sanacija Dravskega polja II.faza leto 1992
6H22215 IS Maribor Biološki minimum Dravske struge na odseku Maribor (jez Melje) - sotočje z energetskim kanalom v Ptuju v luči smoterne rabe
6H247 Mariborski vodovod Varovanje črpališča Bohova
6H199 Špedtrans Maribor Sanacijski program za objekte Špedtransa
6H2005   Sanacija Dravskega polja
6H1600 Nigrad - Kanalizacija Maribor Strokovno mnenje o vlogi ČN Pekre v sklopu dolgoročnega koncepta
6H1691 Občina Ruše Novi vodni viri - Občina Ruše
6H2143 Mariborski vodovod Poročilo o delih na osnovi programa kvalitete podtalne vode na Vrbanskem platoju
6H246-2 Mariborski vodovod Poročilo o izvedbi del za izvedbo sanacije Vrbanskega platoja
6H273 Mariborski vodovod Poročilo o realizaciji del pri idejno tehnični zasnovi aktivne zaščite podtalnice na Vrbanskem platoju
6H260 MVOUP Okoljevarstveni program porečja Donave - pregled stanja povodij Drave in Mure
6H250 Petrol Ljubljana Posebne strokovne podloge za zaščito talne vode
2H223 Republika SLO Kompleksna ureditev struge Drave na odseku Maribor - Ptuj
2K289 Republika SLO Izvrednotenje obremenitve ČN Maribor "Činam"
2H290 Republika SLO Priprava Dravske vode
2D294 Občina Maribor Raziskava vpliva izcednih voda iz deponije Pobrežje
6H3091 Občina Maribor Ocena obremenitve struge Drave pod Mariborom z odpadnimi vodami mesta Maribor
6H18911 Občina Maribor Dravsko polje - evidenca cistern za naftne derivate II. faza - območje vodnih virov
6H18912 Občina Maribor Vrbanski plato - evidenca cistern za naftne derivate II. faza - območje vodnih virov
6Kk303 IGM Hoče Okoljevarstveni program za obrtno cono IGM Hoče
6H282 SO Ruše Tehnične osnove in osnutek odloka za zaščito vodnih virov v Rušah
6V1631 Mariborski vodovod Opazovanje vplivov črpanja na Mariborskem otoku v letu 1992
6H316 KOP R.Slatina Revizija tehnično tehnoloških rešitev ČN za območje Sotelskega jezera
6H2464 Mb vodovod Vrbanski plato - onesnaženje s kloriranimi topili
6H214a MOP - Mb vodovod Limbuška Dobrava - določitev varstvenih območij in vodnih zalog
6H214 MOP Limbuška Dobrava - poročilo o izvedbi črpalnega preizkusa na vodnjaku MV1
6H326 KS Cerkvenjak Vodovod Župetinci - novi vodnjak
6H2141 MOP - Mb vodovod Limbuška Dobrava - poročilo o obratovanju limnigrafa na piezometru IEI
6H3093 MOP Pristop k biološkemu minimumu Drave na potezi Maribor - Ptuj
6H2461 Mb vodovod Zaščita podtalnice na Vrbanskem platoju - idejno tehnična zasnova
6H324 SO Ruše Pregled varstvenih območij na področju Občine Ruše
6K3181 Vituki Budapest Predinvesticijski študij za povodje Drave - poročilo slovenske dežele
6H319 IS Ptuj Urejanje studenčnice v Ptuju - vpliv na črpališče Skorba
6H331 Mb vodovod Analiza zalog talne vode na Dravskem polju
6H3311 Mb vodovod Analiza zalog talne vode na Dravskem polju II.del
6H351 Snaga Maribor Določitev nivojev podtalnice v gramoznicah
6H2463 Mb vodovod Merilec motnosti Drave
6H360 Konstruktor Poslovnik za vzdrževanje usedalnikov v separaciji v Selnici
6H3612 Mb vodovod Funkcionalni poiskusi ob vključitvi vodnjakov V2 in V3 na Mb otoku v sistem umetnega bogatenja podtalnice na Vrbanskem platoju
6H3661 Mb vodovod Program raziskav za pripravo dravske vode za zgraditev aktivne zaščite na Vrbanskem platoju
6H3672 Mb vodovod Program raziskovalnih del za ugotavljanje vira in obsega onesnaženja na desnem bregu reke Drave
6H368 Mb vodovod Zaključno poročilo o poiskusnem obratovanju vodarne v dolini Vinarskega potoka
6H18913 SO Maribor Dravsko polje - evidenca cistern za naftne derivate III.faza - območje vodnih virov
6H18914 SO Maribor Vrbanski plato - evidenca cistern za naftne derivate III.faza -območje vodnih virov
6H377 Mb vodovod Strokovno mnenje glede izgradnje hleva za rejo svinj v k.o. Skoke - območje vodnih virov
6H252 IS SO Ptuj Sanacijski program za izboljšanje podtalnice Ptujskega polja I. etapa
6H372 Mb vodovod Kataster vodnih virov in lokalnih vodovodov
6H2242 VGB Maribor Sanacija in revitalizacija Ptujskega jezera - Analiza limnoloških procesov v Ptujskem jezeru
6H416 Eneling d.o.o. Ocena vpliva MHE Cvetkovci na Pesnici na podtalnico Ptujskega polja
6H427 FAGG Matematični model podtalnice Vrbanskega platoja s hidrološkimi izračuni variant bogatenja podtalnice
6H473 Savske elektrarne Elaborat o opazovanju vplivov na jezersko vodo in posledično na podtalnico ob sanaciji Zbiljskega jezera
6H454 VGB Maribor Krajinsko ekološka ureditev struge Drave na odseku od jezu v Melju do Ptuja
6V4672 SO Ruše Evidenca cistern za območje varstvenih pasov zalog pitne vode v Rušah - I. faza
6V4671 SO Ruše Načrt rabe kmetijskih zemljišč za varstvo zalog pitne vode v Rušah
6H4541 VGB Maribor Krajinsko ekološka ureditev struge Drave na odseku od jezu v Melju do Ptuja
6K491 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja ljubljanske severne obvoznice v luči varovanja podtalnice
6V467 Občina Ruše Sanacijski program za varstvo pitne vode v Rušah
6H479 VGP Ptuj Avtocesta mimo Maribora - Presoja s stališča potreb vodooskrbe in odvodnje ter čiščenja odpadnih voda
6K4500 LUZ Urbanistični standardi javne infrastrukture
6K4072 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda SOC na odseku VAC Zadobrova-Šentjakob
6V406 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod na c.A10 Zadobrova - Tomačevo
6V4061 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod na c.A10 Zadobrova - Tomačevo
6H4731   Elaborat o opazovanju vplivov na jezersko vodo in posledično na podtalnico ob san. Zbiljskega jezera
6H4071 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Presoja odvodnje SO na odseku Zadobrova-Tomačevo
6V4063 SCTd.d. Vodovod A10 Zadobrova-Tomačevo PZI
6H4932 ZUM Mestni načrt Maribor - odvodnja in vodooskrba
6V4062 SCT Vodovod na c.A10 odsek Šentjakob-Malence
6H523 VGB Maribor AC Pesnica - Fram zaščita podtalnice
6K448 BPI Maribor Odv.met.voda AC Fram-Počehova
6K451 VGB Maribor Čistilna naprava za komunalne odplake v Muti
6K589 Zavod za psih.in fiz. bolne Trate Odvodnja in čiščenje odpadnih vod zavoda za psihično in fizično bolne Trate
6K4772 Občina Pesnica Odvodnja in čiščenje odpadnih vod Pesnice
7H6042 MO Maribor Ravnanje z odpadnimi vodami v Občini Maribor
7H6031 MO Maribor Program monitoringa kakovosti Drave
6H6030 MO Maribor Odlok o odpadnih vodah
6K5934 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Ocena hidrogeoloških razmer
6H5231 VGB Maribor Ureditev zaščite podtalnice AC Pesnica - Fram-izdelava tehničnih predlogov in idejnega projekta ureditvenih vodnogospodarskih del ob izgradnji AC Pesnica-Miklavž-Fram -točka c-varovanje ali nadomeščanje Bohovskih vodnjakov, točka d-preureditev Hoškega pon
6H678 DDC Mnenje o spremenjenih pogojih odvodnje v primeru sprememb nivelete VAC-Ljubljana
6H5232 VGB Maribor Izdelava tehničnih predlogov in IP ureditvenih vodnogospodarskih del ob izgradnji-varstvo talne vode AC Pesnica-Miklavž-Fram
6H683 KP Slovenska Bistrica Predlog za izboljšanje kvalitet oskrbe z vodo v Sl. Bistrici
7H6712 JICA Pre-treatment for waste water from one textile industry in Maribor city
6H508 Dravske elektrar Ocena nevarnosti in ukrepi za zavarovanje Melja pred dvigom podtalnice
6H6440 Občina Rače-Fram Generalni koncept odvodnje in čiščenja odpadnih vod v občini Rače - Fram
6H6042 Mestna Občina Maribor Teh. poročilo za 1. stopnjo ocene ponudb centralne čistilne naprave za odp. vode mesta Maribor
6H658 MOP Izhodišča za prost. politiko na področju kom. infrastrukture
6H663 ZSSS - Podravje Tehnično ekonomska valorizacija možnosti zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod v počitniškem domu Seča 131
6K712 Občina Šentjur Podvoz pod železniško progo in cesto M 10-8 v Šentjurju - črpališče meteornih vod
6K493.pro ZUM Standardi pri odv. in čiščenju odpadnih in padavinskih vod
6D3358/1 Občina Radovljica Center za ravnanje z odpadki v občini Radovljica- hidrometeorološke podlage in analiza vplivov na okolje
6H6440 Občina Rače-Fram Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Občini Rače - Fram
6K780 Občina Lenart Ocena vplivov na okolje za izgradnjo kan. kolektorja v Lenartu od območja Ob gozdu do Livarne
6K5103 Studenci-Limbuš Kanalizacijski zbiralnik Studenci- Limbuš
6K664 Občina Žalec Odvajanje in čiščenje odplak v Občini Žalec
6K756 Občina Koper Priključitev Izole na kanalizacijski sistem Kopra
6H657 Občina Maribor Strokovne podlage za odlok o vodovarstv. prostoru in uk. za zavarov. zalog pitne vode na Vrbanskem platoju , Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in na Dravskem polju
6D430 Občina Lenart Deponija Hrastovec - vpliv na Pesnico
6V4066 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod na cesti A10 med Savo in Šentjakobom - Zasavska cesta
6H816 VO-KA Celje AC priključek Celje -zahod - mnenje o vplivih na okolje varstu podtalnice in pitne vode v Medlogu
6K6441 Občina Rače-Fram Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Občini Rače - Fram- dodatek
6H796 Občina Ljutomer Poročilo o vplivih na okolje za preiskus na geotermalni raziskovalni vrtini Ljuti
6D501 Čisto mesto Ptuj Ravnanje s pos.in nevarnimi snovmi na območju Ptuja
6D266 Občina Sevnica Strokovno mnenje o vplivu kompostarne na okolje v občini Sevnica
6H6340 MO Maribor Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v MO Maribor- izvleček za KS Slivnica
6H6340 MO Maribor Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v MO Maribor- izvleček za KS Ore hova - Hotinja vas
6H6042 MO Maribor CČN za odpadne vode mesta Maribor-ponudbe za projekt in koncesijo-tehnično poročilo za 1.st. ocene ponudb
6H6043 MO Maribor CČN za odpadne vode mesta Maribor-ponudbe za projekt in koncesijo-tehnično poročilo za 2.st. ocene ponudb
6H6044 MO Maribor CČN za odpadne vode mesta Maribor-ponudbe za projekt in koncesijo-tehnično poročilo za 3.st. ocene ponudb
6H910 Kom.p.Sl.Bistrica Vodnjaka GV-1 in GV-2 v črpališču Šikole
6P899 KP Sl. Konjice Poročilo o vplivih na okolje - Obnova vodovodnega črpališča v Žičah
6V659 Univerza Maribor Idejnotehnična zasnova vključitve vodnih virov Dobrovce-Dravski dvor in Selniška dobrava
6H748 Občina Dravograd Tehnične osnove za določitev meja varstvenih ob. ter za izdelavo predloga Odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode v občini Dravograd
6H736 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Program monitoringa in strokovne spremljave stanja podtalnice in obratovanja avtoceste na vplivnem območju pri Trnavi
6H736   Program monitoringa in strokovne spremljave stanja podtalnice in obratovanja avtoceste na vplivnem območju pri Trnavi
H7570 Prašičereja Podgrad Čiščenje gnojevke in onesnaženega zraka v Prašičereji Podgrad
6H530 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Osnutek pogojev za lokacijski načrt AC na odseku Fram -Slivnica in HC na odeku Slivnica -BDC
6HA21-1 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Nadzor na AC Fram-Slivnica-BDC-varovanje vodnih virov
6H893 Mestna občina Maribor Poročilo o vplivih na okolje za odlagališče komunalnih odpadkov Pobrežje - podtalnica
6K B96 BPI,d.o.o Varovanje površinskih in podzemnih voda pred onesnaženjem v času gradnje magistralne ceste M3
6H2822 Občina Ruše Odlok o varstvu zalog pitne vode vodnjaka I. in II. v Rušah
6H A21-2 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Nadzor na AC Fram - Slivnica-varovanje vodnih virov
6H9053 Dravske elektrarne Širitev odvodnega kanala HE Zlatoličje- zasnova in izvedba monitoringa
6H9051 Dravske elektrarne Širitev odvodnega kanala HE Zlatoličje- vpliv posega na podtalnico
6H9052 Dravske elektrarne Širitev odvodnega kanala HE Zlatoličje- pregleden povzetek ocene vpliva posega na podtalnico
6HA09 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Monitoring na AC Fram -Slivnica - vode
6K6207 BPN Maribor Sanitarna in meteorna kanalizacija za oskrbni center in AC na območju gramoznice Hoče
6H A54 DDC,d.o.o.Ljubljana Vpliv izgradnje AC Vransko-Arja vas na stanje podzemnih vod in odvodnje na spornih lokacijah
6K62012 BPI,d.o.o.Maribor Varovanje površinskih in podzemnih voda pred onesnaženjem v času gradnje AC
6HA89.34 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik-načrt monitoringa
6HA89.35 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik-obveznosti izvajalca črpanja gramoza
6HA89.33 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik-poročilo o ničelnem stanju kakovosti in količin voda
6HA89.32 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Idejna rešitev za preprečevanje negativnih vplivov jezera na podtalno vodo - Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik
6HA89.31 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Presoja staranja jezera z limnološkim modelom - Gramoznica Hoče -nadomestni ponikalnik
6HA89.2 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Poročilo o vplivih na okolje-Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik
6K-C01 BPI,d.o.o. Varstvo voda v času gradnje magistralne ceste M 12-1 - obvoznica Lendava
6V-A57 Lineal,d.o.o. Tehnološki načrt za negativne vodnjake ob cesti Maribor - Dravograd; Maribor- rekonstrukcija ceste M3 med Fontano in Kamnico
6H9461 VGB Maribor Ocena nihanja gladin podtalnice na območju predvidenega golf igrišča Ptuj in vpliv na črpališče Skorba
6H899 Stavbar IGM Hoče Gramoznica Hoče - čiščenje pralne vode
6HA82.1 Stavbar IGM Hoče Gramoznica Hoče -predčasno zapiranje-analiza stanja-analiza izpolnjevanja pogojev za črpanje gramoza
6HB35 Občina Dravograd Vključitev zajetja Logarnica v občinski Odlok o varovanju vodnih virov ter določitev varstvenih pasov
10/99 Mestna občina Maribor Zavod za varstvo okolja Maribor Ponikalniki pohorskih vod na Dravskem polju - program ukrepov sanacije
6H-A28.2 ZZV-IVO Maribor Imisijski monitoring vodnih virov -določitev virov atrazina in kloriranih topil na Vrbanskem platoju
6HC67 DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE AC Fram - Slivnica - Pesnica- skrbništvo nad piezometri
6HD62 Občina Benedikt, Benedikt 16a,2234 Benedikt Strokovna ocena emisije snovi in toplote v vode za kanalizacijo in čistilno napravo Benedikt 400 EE
6DD62 JP Snaga d.o.o., Nasipna ul 64, 2000 Maribor Strokovna ocena o emisiji snovi in toplote v vode v deponiji Pobrežje
6H-A82-2 Stavbar-IGM d.d., Miklavška 40, 2311 Hoče Gramoznica Hoče - Analiza monitoringa podtalnice in vode v jezeru
6HB16 GEF, Danube programme coordination unit, Room D0422, Vienna International Centre, P:O:Box 500, A-1400 Vienna, Austria GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme - Republic of Slovenia - Part C: Water Environmental Engineering
6HB16.1 GEF, Danube programme coordination unit, Room D0422, Vienna International Centre, P:O:Box 500, A-1400 Vienna, Austria GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme - Republic of Slovenia - Part C: Water Environmental Engineering
6HA28 ZZV-IVO Maribor, Prvomajska ul.1, 2 000 Maribor Načrt imisijskega monitoringa vodnih virov
6K62017 BPI d.o.o., Mlinska 32, 2000 Maribor Odvodnja padavionskih voda iz AC Slivnica - Pesnica na odseku od km 2+600 do km 6+700 - Smernice za izvajanje Monitoringa na zadrževalniku - lovilcu olj v Hoški gramoznici
6HB95 Vizura d.o.o. Jenkova 24, 3 000 Celje Nadomestni most čez Gračnico v Jurkloštru na cesti R 336/1224 v km 1,350 -Ureditev Gračnice v območju mostu
6H-A28 ZZV-IVO Prvomajska 1, 2000 Maribor Imisijski monitoring vodnih virov - določitev virov atrazina in kloriranih topil na Vrbanskem platoju
6K5932 DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih voda iz hitre ceste - Vodnogospodarski objekt- Smernice za izvajanje monitoringa na zadrževalniku HC - 4.9-2 in 10-4,9-6
6PD40 Občina Cankova-Tišina, Tišina 4 , 9251 Tišina Strokovna ocena emisije snovi in tople vode v kanalizacijo ali neposredno v vode in predvidenih ukrepov za njeno zmanjševanje in ravnanje z odpadno vodo za naselja Krajna, Gederovci, Sodišinci, Murski Petrovci in Petanjci
6H509 DEM d.o.o., Obrežna ul. 170, 2000 MARIBOR Pregled in zasnova nadaljnjih meritev na piezometrih v sistemu He Zlatoličje
6HA110 Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanska 91, 1230 Domžale Rekonstrukcija odstranjevanja plavajočih snovi iz maščobnika in odpadkov iz finih grabelj v CČN Domžale
6K62022 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE AC Slivnica-Pesnica,odsek :Slivnica-Pesnica; pododsek: NOVA STRELIŠKA - Varovanje površinskih in podzemnih voda pred onesnaženjem v času gradnje
6H-A76 Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj Tehnične osnove za določitev varstvenih pasov črpališča Ceršak in priprava Odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje črpališča Ceršak
6KB79.1 DDC Družba za državne ceste d.o.o.; Tržaška 19a, 1109 Ljubljana Del zahodne obvoznice-Dravograjska c. v Mariboru; pododsek Obrežna - Rjavčeva, Elaborat ekološke ureditve gradbišča
6HC59 DARS d.d.Ulica IXV divizije 4, 3000 Celje AC Koper - Lendava s priključnimi kraki, odsek Slivnica - Pesenica - nadomestni ponikalnik Hoče
6HD71-1 Občina Sl. Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Sl. Bistrica Program priprave strategije razvoja vodooskrbe na območju občine Sl. Bistrica
6HFD28-1 Stavbar IGM Hoče Gramoznica Hoče Analiza monitoringa podtalnice in vode v jezeru od 1.4. do 30.6.1999
6K6361 Mestna občina Maribor Kanalizacija v Miklavžki in stari Letališki cesti - dopolnitev- Začasno ponikanje padavinskih voda na Miklavžki cesti
6HE85 Občina Selnica ob Dravi Tehnične osnove za določitev varstvenih pasov zajetja Duh na Ostrem vrhu in pripravo odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zajetja Duh na Ostrem vrhu
6HD28-2 Stavbar IGM Hoče Gramoznica Hoče - Analiza monitoringa podtalnice in vode v jezeru od 1.7. do 30.9.99
6H976 RS Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste , Tržaška 19, Ljubljana Izpopolnitev objektov lovilcev olj na avtocestah - razvoj tehnik in tehnologij za zagotavljanje skladnosti cest z okoljem in varovanje pri graditvi in vzdrževanju cest
6HE36.45 Občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje Environmental Impact Assessment for the Wastewater Treatment Plant Celje
6KB79.02 LINEAL d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 49 2000 Maribor Elaborat ekološke ureditve gradbišča za Dravograjsko cesto II.faza
6HD71.2 Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Strategija razvoja vodooskrbe na območju občine Slovenska Bistrica
6HD71.3 Občina Slovenska Bistrica Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Strategija razvoja vodooskrbe na območju Slovenska Bistrica
6DH03.01 Mestna občina Maribor v imenu konzorcija CEGOR Primerjalna študija vplivov na okolje za kompostarno na lokacijah L1 Strmšnik, L2 Dinos, L3 Tam, L4 Ruše, poročilo
6DH03.02 Mestna Občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor Primerjalna študija vplivov na okolje kompostarne ločeno zbranih bioloških odpadkov
6H-F52 Mestna Občina Maribor Imisijski monitoring podatalnice na območju Mestne Občine Maribor
6KA22.02 DARS, d.d. Družba za avtoceste v RS Ulica XIV divizije št. 4, 3000 CELJE AC A5 Maribor - Lendava - slovenska meja - madžarska meja, Lenart - Beltinci, Južna zbirna cesta Murska Sobota - zahodni krak - Elaborat ekološke ureditve gradbišča
6HD28-3 IGM Hoče Gramoznica HOČE - zaključno poročilo monitoringa podtalnice in vode v jezeru, od 1.4.1999 do 31. 3.2000
6HH62.1 Alpe Adria Trade d.o.o. Razlagova 17, 2000 Maribor Strokovno mnenje o oskrbi Železničarskega doma z vodo
6VH62.01 Alpe Adria Trade, Glavni trg 17b,2000 Maribor Tehnične osnove za določitev varstvenih pasov vodnega vira k.o. Hočko Pogorje pri Apart hotelu Železničarski dom in dopolnitev Odloka o varst. pasovih in ukrepih za zav. zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Marib. otoku, Limb. dobravi in Dravskem polju
6H-D71-4 Občina Sovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Strategija razvoja vodooskrbe na območju občine Sl. Bistrica - povzetek
6VI40 MOM Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Tehnične osnove za določitev varstvenih pasov vodnih virov lokalnega vodovoda Srednje in predlog dopolnitve odloka o varovanju vodnih virov na območju občine Maribor ter predlog odloka za del v območju občine Selnica ob Dravi
6DI54 Zavod za zdravstveno varstvo, Prvomajska 1, 2000 Maribor Spremljanje vplivov na okolje odlagališča komunalnih odpadkov Pobrežje - leto 2000


Število vseh projektov izbranega področja ( z ):   234
NAZAJ<<   NATISNI TO STRAN >>