Številka projekta Naročnik Naslov projekta
131/2 SO Pesnica Investicijski projekt prečrpalnica Štrihovec , povezovalni cevovod
6K204 Valant Ludvik Strokovno mnenje k rešitvi čiščenja odpadnih voda iz nadomestne stanovanske hiše z gostinskim lokalom Valanda Ludvika
6H15432 Občina Maribor Organizacijska zasnova - deponije posebnih odpadkov Metava
6D192 MOP Ljubljana Integralni koncept ravnanja z odpadki v Sloveniji - IKROS- 1. zvezek
6D192 MOP Ljubljana Integralni koncept ravnanja z odpadki v Sloveniji - IKROS - 2. zvezek
6D192 MOP Ljubljana Integralni koncept ravnanja z odpadki v Sloveniji - IKROS - 3. zvezek
6H15430 Občina Maribor Tehnološke osnove za izdelavo koncepta ravnanja s komunalnimi odpadki v Mariboru
6D1765 Občina Postojna Ocena investicijskih stroškov za izgradnjo sanitarne deponije
6D2722 Občina Maribor Cerom - odškodnine
6D1712/a Snaga Maribor Izvleček iz investicijskega projekta odplinjanja komunalne deponije Pobrežje
6H282 SO Ruše Tehnične osnove in osnutek odloka za zaščito vodnih virov v Rušah
6H252 IS SO Ptuj Sanacijski program za izboljšanje podtalnice Ptujskega polja I. etapa
6D2561 Komunala Domžale Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov - pilotni projekt
6H4183 EBRD Administrative procedures at the construction ČINAM
6H388 Občina Maribor Ocena vlaganj v javne službe 1995-2000
6D466 MOP Predpis o pogojih in načinu pridob. licence za ravn. z odpadki
6D4642 MOP Uredba o evidentiranju nastanka in količin odpadkov
6D4652 MOP Predpis o ravnanju z odpadki
6V516 Fond grada Zagreba Projektni zadatak za izradu projekta optimalizacije vodoopskrbnog sustava
6D1768 IS SO Postojna Center za ravnanje z odpadki v Kraško-Notranjski regiji OŠLJAK
6H5241 Občina Maribor Takse za obremenjevanje okolja
6K4500 LUZ Urbanistični standardi javne infrastrukture
6H6030 MO Maribor Odlok o odpadnih vodah
6H647 Občina Krško Koncept zaščite vodnih virov in vodotokov v občini Krško
6H5232 VGB Maribor Izdelava tehničnih predlogov in IP ureditvenih vodnogospodarskih del ob izgradnji-varstvo talne vode AC Pesnica-Miklavž-Fram
6H658 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Izhodišča za prostorsko politiko na področju komunalne infrastrukture
6H683 KP Slovenska Bistrica Predlog za izboljšanje kvalitet oskrbe z vodo v Sl. Bistrici
6D3068 Škofja Loka Predlog postopka za opredelitev lokacije CERO V Škofji Loki
6H6440 Občina Rače-Fram Generalni koncept odvodnje in čiščenja odpadnih vod v občini Rače - Fram
6D6052 Občina Domžale Komunalno odlagališče pri Dobu - odškodnine za razvrednotenje okolja
6H493-2 ZUM Urbanistični kriteriji na področju oskrbe z vodo znotraj urbanistične zasnove mesta Maribor
6D3358/2 Občina Radovljica Center za ravnanje z odpadki v občini Radovljica- geološke, gozdne in vodovarstvene podlage
6D3357 Občina Radovljica Center za ravnanje z odpadki v občinah: Radovljica, Bled, Bohinj - odškodnine
6D6051 Občina Dožale Sanacija deponije Dob
6K664 Občina Žalec Odvajanje in čiščenje odplak v Občini Žalec
6K756 Občina Koper Priključitev Izole na kanalizacijski sistem Kopra
6H657 Občina Maribor Strokovne podlage za odlok o vodovarstv. prostoru in uk. za zavarov. zalog pitne vode na Vrbanskem platoju , Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in na Dravskem polju
6H6340 MO Maribor Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v MO Maribor- izvleček za KS Slivnica
6H6340 MO Maribor Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v MO Maribor- izvleček za KS Ore hova - Hotinja vas
6H6042 MO Maribor CČN za odpadne vode mesta Maribor-ponudbe za projekt in koncesijo-tehnično poročilo za 1.st. ocene ponudb
6H6043 MO Maribor CČN za odpadne vode mesta Maribor-ponudbe za projekt in koncesijo-tehnično poročilo za 2.st. ocene ponudb
6H6044 MO Maribor CČN za odpadne vode mesta Maribor-ponudbe za projekt in koncesijo-tehnično poročilo za 3.st. ocene ponudb
6H959 Min.za medn.odnose Ocena investicije za kanalizacijo Vipava
6H933 MO Maribor Izdelava revizije in dopolnitve osnutkov odlokov za odpadne vode - tarifni sistem
6H9321 MOP Mrežni plan sprejemanja in izvedbe nacionalnih okoljevarstvenih predpisov harmoniziranih s predpisi EU
6H530 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Osnutek pogojev za lokacijski načrt AC na odseku Fram -Slivnica in HC na odeku Slivnica -BDC
6D436 MOP RS Uredba o izgradnji, obratovanju in opuščanju odlagališč odpadkov


Število vseh projektov izbranega področja ( u ):   47
NAZAJ<<   NATISNI TO STRAN >>