Številka projekta Naročnik Naslov projekta
6H15416 SO Maribor Majhne hidroelektarne v občini Maribor
6H1691 Občina Ruše Novi vodni viri - Občina Ruše
6H260 MVOUP Okoljevarstveni program porečja Donave - pregled stanja povodij Drave in Mure
6H250 Petrol Ljubljana Posebne strokovne podloge za zaščito talne vode
2H290 Republika SLO Priprava Dravske vode
6V1631 Mariborski vodovod Opazovanje vplivov črpanja na Mariborskem otoku v letu 1992
6V1632 Mb vodovod Poročilo o črpanju vode na Mariborskem otoku v letih 1986 - 1992
6H214 MOP Limbuška Dobrava - poročilo o izvedbi črpalnega preizkusa na vodnjaku MV1
6H326 KS Cerkvenjak Vodovod Župetinci - novi vodnjak
6H330 KK Ptuj Odvzem vode za namakanje KK Ptuj 72,5 ha pese pri Lipi
6H334 Konstruktor Maribor Oskrba s 120 m3/h vode za gramoznico Konstruktor v Selnici ob Dravi
6K3181 Vituki Budapest Predinvesticijski študij za povodje Drave - poročilo slovenske dežele
6H319 IS Ptuj Urejanje studenčnice v Ptuju - vpliv na črpališče Skorba
6H331 Mb vodovod Analiza zalog talne vode na Dravskem polju
6H3311 Mb vodovod Analiza zalog talne vode na Dravskem polju II.del
6H2463 Mb vodovod Merilec motnosti Drave
6H360 Konstruktor Poslovnik za vzdrževanje usedalnikov v separaciji v Selnici
6H3612 Mb vodovod Funkcionalni poiskusi ob vključitvi vodnjakov V2 in V3 na Mb otoku v sistem umetnega bogatenja podtalnice na Vrbanskem platoju
6H368 Mb vodovod Zaključno poročilo o poiskusnem obratovanju vodarne v dolini Vinarskega potoka
6V371 Mb vodovod Vodnjaka V2 in V3 na Mariborskem otoku
6V376 Mb vodovod Prečrpalnica Slatina
6H252 IS SO Ptuj Sanacijski program za izboljšanje podtalnice Ptujskega polja I. etapa
6H372 Mb vodovod Kataster vodnih virov in lokalnih vodovodov
6H416 Eneling d.o.o. Ocena vpliva MHE Cvetkovci na Pesnici na podtalnico Ptujskega polja
6V364 KP Radlje ob Dravi Vodovodna povezava Radlje - Vuhred
6V422 SO Gornja Radgona Primarni vodovod Lešane - Plitvički vrh
6H388 Občina Maribor Ocena vlaganj v javne službe 1995-2000
6V516 Fond grada Zagreba Projektni zadatak za izradu projekta optimalizacije vodoopskrbnog sustava
6K491 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja ljubljanske severne obvoznice v luči varovanja podtalnice
6V467 Občina Ruše Sanacijski program za varstvo pitne vode v Rušah
6H479 VGP Ptuj Avtocesta mimo Maribora - Presoja s stališča potreb vodooskrbe in odvodnje ter čiščenja odpadnih voda
6K4500 LUZ Urbanistični standardi javne infrastrukture
6H4731   Elaborat o opazovanju vplivov na jezersko vodo in posledično na podtalnico ob san. Zbiljskega jezera
6H4071 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Presoja odvodnje SO na odseku Zadobrova-Tomačevo
6V4222 SO Gornja Radgona Primarni vodovod Lešane-Nasova
6V4063 SCTd.d. Vodovod A10 Zadobrova-Tomačevo PZI
6V4061S SCTd.d. Sprememba vodovoda A10 Zadobrova-Tomačevo
6H4932 ZUM Mestni načrt Maribor - odvodnja in vodooskrba
6V4062 SCT Vodovod na c.A10 odsek Šentjakob-Malence
6H523 VGB Maribor AC Pesnica - Fram zaščita podtalnice
6K589 Zavod za psih.in fiz. bolne Trate Odvodnja in čiščenje odpadnih vod zavoda za psihično in fizično bolne Trate
6H683 KP Slovenska Bistrica Predlog za izboljšanje kvalitet oskrbe z vodo v Sl. Bistrici
6H508 Dravske elektrar Ocena nevarnosti in ukrepi za zavarovanje Melja pred dvigom podtalnice
6H658 MOP Izhodišča za prost. politiko na področju kom. infrastrukture
6H493-1 ZUM Urbanistični kriteriji za urejanje prostora na področju oskrbe z vodo ter odv. in čiščenje padavinskih in odp. vod v občini Maribor
6K4931 ZUM Prostorski načrt mesta Maribor
6H493-2 ZUM Urbanistični kriteriji na področju oskrbe z vodo znotraj urbanistične zasnove mesta Maribor
6K493.pro ZUM Standardi pri odv. in čiščenju odpadnih in padavinskih vod
6H816 VO-KA Celje AC priključek Celje -zahod - mnenje o vplivih na okolje varstu podtalnice in pitne vode v Medlogu
6H777 Občina Sl.Bistrica Ureditev sp. dela Polenščice - kanalizacije
6H910 Kom.p.Sl.Bistrica Vodnjaka GV-1 in GV-2 v črpališču Šikole
6V659 Univerza Maribor Idejnotehnična zasnova vključitve vodnih virov Dobrovce-Dravski dvor in Selniška dobrava
6H748 Občina Dravograd Tehnične osnove za določitev meja varstvenih ob. ter za izdelavo predloga Odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode v občini Dravograd
6H201 MOP Celostno urejanje podeželja in obnova vasi - Maribor
6H382 Občina Ptuj CRPOV - Gerečja vas in Kungota pri Ptuju
6H3821 Občina Ptuj Program razvojnega projekta celostne ureditve območja Gerečja vas in Kungota pri Ptuju
6H736 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Program monitoringa in strokovne spremljave stanja podtalnice in obratovanja avtoceste na vplivnem območju pri Trnavi
6H743 Drav. elektrarne Črpalni poiskusi vodnjakov na območju Melja s programom opazovanja in načrt črpanja ob kritičnih dvigih podtalnice
6K B96 BPI,d.o.o Varovanje površinskih in podzemnih voda pred onesnaženjem v času gradnje magistralne ceste M3
6H2822 Občina Ruše Odlok o varstvu zalog pitne vode vodnjaka I. in II. v Rušah
6H9053 Dravske elektrarne Širitev odvodnega kanala HE Zlatoličje- zasnova in izvedba monitoringa
6H9051 Dravske elektrarne Širitev odvodnega kanala HE Zlatoličje- vpliv posega na podtalnico
6H9052 Dravske elektrarne Širitev odvodnega kanala HE Zlatoličje- pregleden povzetek ocene vpliva posega na podtalnico
6HA09 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Monitoring na AC Fram -Slivnica - vode
6H A89 IGM Hoče Gramoznica Hoče - predčasno zapiranje - nadomestno ponikanje
6K6207 BPN Maribor Sanitarna in meteorna kanalizacija za oskrbni center in AC na območju gramoznice Hoče
6H A54 DDC,d.o.o.Ljubljana Vpliv izgradnje AC Vransko-Arja vas na stanje podzemnih vod in odvodnje na spornih lokacijah
6K62012 BPI,d.o.o.Maribor Varovanje površinskih in podzemnih voda pred onesnaženjem v času gradnje AC
6HA89.34 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik-načrt monitoringa
6HA89.35 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik-obveznosti izvajalca črpanja gramoza
6HA89.33 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik-poročilo o ničelnem stanju kakovosti in količin voda
6HA89.32 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Idejna rešitev za preprečevanje negativnih vplivov jezera na podtalno vodo - Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik
6HA89.31 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Presoja staranja jezera z limnološkim modelom - Gramoznica Hoče -nadomestni ponikalnik
6HA89.2 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Poročilo o vplivih na okolje-Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik
6K-C01 BPI,d.o.o. Varstvo voda v času gradnje magistralne ceste M 12-1 - obvoznica Lendava
6H9461 VGB Maribor Ocena nihanja gladin podtalnice na območju predvidenega golf igrišča Ptuj in vpliv na črpališče Skorba
6H-A28.2 ZZV-IVO Maribor Imisijski monitoring vodnih virov -določitev virov atrazina in kloriranih topil na Vrbanskem platoju
6HC67 DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE AC Fram - Slivnica - Pesnica- skrbništvo nad piezometri
6K62017 BPI d.o.o., Mlinska 32, 2000 Maribor Odvodnja padavionskih voda iz AC Slivnica - Pesnica na odseku od km 2+600 do km 6+700 - Smernice za izvajanje Monitoringa na zadrževalniku - lovilcu olj v Hoški gramoznici
6H-A28 ZZV-IVO Prvomajska 1, 2000 Maribor Imisijski monitoring vodnih virov - določitev virov atrazina in kloriranih topil na Vrbanskem platoju
6K62022 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE AC Slivnica-Pesnica,odsek :Slivnica-Pesnica; pododsek: NOVA STRELIŠKA - Varovanje površinskih in podzemnih voda pred onesnaženjem v času gradnje
6H-A76 Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj Tehnične osnove za določitev varstvenih pasov črpališča Ceršak in priprava Odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje črpališča Ceršak
6HD71-1 Občina Sl. Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Sl. Bistrica Program priprave strategije razvoja vodooskrbe na območju občine Sl. Bistrica
6H1324502 Komunala Sevnica Povezovalni cevovod od novega zajetja Prapretno do obstoječega cevovoda v Orešju
6HFD28-1 Stavbar IGM Hoče Gramoznica Hoče Analiza monitoringa podtalnice in vode v jezeru od 1.4. do 30.6.1999
6HE85 Občina Selnica ob Dravi Tehnične osnove za določitev varstvenih pasov zajetja Duh na Ostrem vrhu in pripravo odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zajetja Duh na Ostrem vrhu
6HD28-2 Stavbar IGM Hoče Gramoznica Hoče - Analiza monitoringa podtalnice in vode v jezeru od 1.7. do 30.9.99
6HD71.2 Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Strategija razvoja vodooskrbe na območju občine Slovenska Bistrica
6HD71.3 Občina Slovenska Bistrica Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Strategija razvoja vodooskrbe na območju Slovenska Bistrica
6HH62.1 Alpe Adria Trade d.o.o. Razlagova 17, 2000 Maribor Strokovno mnenje o oskrbi Železničarskega doma z vodo
6H-D71-4 Občina Sovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Strategija razvoja vodooskrbe na območju občine Sl. Bistrica - povzetek
6VI40 MOM Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Tehnične osnove za določitev varstvenih pasov vodnih virov lokalnega vodovoda Srednje in predlog dopolnitve odloka o varovanju vodnih virov na območju občine Maribor ter predlog odloka za del v območju občine Selnica ob Dravi


Število vseh projektov izbranega področja ( r ):   92
NAZAJ<<   NATISNI TO STRAN >>