Številka projekta Naročnik Naslov projekta
UG121 SO Črnomelj Terminski plan za izvedbo deponije komunalnih odpadkov v občini Črnomelj
6H1542 SO Maribor Terminski plan za izvedbo deponije komunalnih odpadkov v Občini Maribor
6H1545 SO Maribor Pregled aktivnosti pri pridobitvi nove deponije
6K151 SO Maribor Stokovne podloge k oblikovanju stališč in predlogov k osnutku lokacijskega ...
6H1547 SO Maribor Predlog izhodišč pri gradnji kanalizacije v srednjeročnem obdobju 1991-1995
6H15411 SO Maribor Terminski plan za izvedbo deponije komunalnih odpadkov v Občini Maribor
6H15412 SO Maribor Pregled predloga planskih dokumentov
6H1623 SO Ptuj Katalog aktivnosti za izvedbo sanacisjkega programa Dravskega polja (del Dravskega polja v Občini Ptuj)
6H15432 Občina Maribor Organizacijska zasnova - deponije posebnih odpadkov Metava
6H2171 SO Maribor Evidenca o okolju
6H1431 Mariborski vodovod Spremljanje kvalitete vode na sistemu bogatenje podtalnice na Vrbanskem platoju
6H168/a Občina Maribor Kataster nevarnih snovi kataster posebnih odpadkov
6H15423 SO Maribor Pregled aktivnosti pri pridobitvi nove lokacije za ravnanje s komunalnimi odpadki
6H15424 SO Maribor Program pripravljalnih del za Centralno čistilno napravo za Maribor
6H228-3 SO Maribor Program sanacije kvalitete podtalne vode na Vrbanskem platoju
6D240 SO Ptuj Sanacija divjih odlagališč na Dravskem polju
6K2281 SGP Stavbar IGM Poslovnik za obratovanje s čistilno napravo Stavbar Hoče
1H215   Konzorcij za ČN Maribor
6H2005   Sanacija Dravskega polja
6D2722 Občina Maribor Cerom - odškodnine
6D2724 Občina Maribor Katalog aktivnosti na področju odpadkov v letih 1993 - 1994
6D2723 Občina Maribor Cerom - center za ravnanje z odpadki - odškodnine
6D226186 IS SO Maribor Prostorska prevera za CEROM - večkriterijska analiza lokacij
6H3092 SO Maribor Koncept pripravljalnih del za čistilno napravo Maribor
6H2461 Mb vodovod Zaščita podtalnice na Vrbanskem platoju - idejno tehnična zasnova
6H324 SO Ruše Pregled varstvenih območij na področju Občine Ruše
6H2701 SO Maribor Dokumentacija za projektno vodenje zgraditve ČINAM-a
6H2702 SO Maribor Dokumentacija za projektno vodenje zgraditve ČINAMa - Povzetek
6D3352 SO Radovljica Prostorsko planiranje CERO
6H4181 EBRD Physical planning - ČINAM and CEROM
6H4183 EBRD Administrative procedures at the construction ČINAM
6D552 MO Ptuj Ocena vplivov na okolje deponije kom.odp.Brstje in predlog določitve odškodnin prizadetim
6H9321 MOP Mrežni plan sprejemanja in izvedbe nacionalnih okoljevarstvenih predpisov harmoniziranih s predpisi EU
6H9360 Agriconsulting Bruselj Development of a Costing Assessment for the Slovenian Environmental Approximation Strategy
6H9361 Agriconsulting Bruselj Development of a Costing Assessment for the Slovenian Environmental Approximation Strategy-Draft Final Report
6H C34 Stavbar IGM Hoče Gramoznica Hoče - analiza okoljskih stroškov
6HB16 GEF, Danube programme coordination unit, Room D0422, Vienna International Centre, P:O:Box 500, A-1400 Vienna, Austria GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme - Republic of Slovenia - Part C: Water Environmental Engineering
6HB16.1 GEF, Danube programme coordination unit, Room D0422, Vienna International Centre, P:O:Box 500, A-1400 Vienna, Austria GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme - Republic of Slovenia - Part C: Water Environmental Engineering
6HA28 ZZV-IVO Maribor, Prvomajska ul.1, 2 000 Maribor Načrt imisijskega monitoringa vodnih virov
6H8717 Mestna Občina Maribor- Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Centralna čistilna naprava za odpadne vode mesta Maribor
6H955 Savske elektrarne Ljubljana d.o.o,Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode Metodologija za izdelavo analize stroškov in koristi, ki izhajajo iz okoljskih elementov investicije na osnovi poročila o vplivih na okolje - vzorčni primer v hidroenergetiki
6HE36.43 Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje Investicijska dokumentacija v postopku investiranja za čistilno napravo za odpadne vode Celje - presoja vpliva na okolje
6HF260 CČN Domžale - Kamnik d.o.o., Študljanska 9, 1230 Domžale Ocena vrednosti investicije rekonstrukcije in razširitve obstoječe CČN Domžale - Kamnuk
6KG98.31 Občina Miklavž na Dravskem polju Izdelava investicijske dokumentacije za glavni zbiralnik Maribor-Jug
6DG08.01 Mestna občina Maribor in konzorcij CEGOR Terminski plan izvedbe CEGOR
6DG08.02 Mestna občina Maribor in konzorcij CEGOR Terminski plan izvedbe CEGOR
6HH25.1.12 Občina Slovenska Bistrica Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev sredstev za komunalno infrastrukturov občini Slovenska Bistrica- Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava Slovenska Bistrica
6HH25.1.13 Občina Slovenska Bistrica Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev sredstev za komunalno infrastrukturov občini Slovenska Bistrica- Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava Slovenska Bistrica
6KG31.31 Občina Bled Izdelava IP za CČN Bled in povezovalni kanal M kanala do ČN ter celostne idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod zaledja Bleda in posebno Blejskega jezera (občine Bled) s sanacijo obstoječega kanalizacijskega omrežja


Število vseh projektov izbranega področja ( o ):   49
NAZAJ<<   NATISNI TO STRAN >>