Številka projekta Naročnik Naslov projekta
UD104 KS Selnica ob Dravi Prevera možnosti priključitve ulice ob gozdu v KS Selnica ob Dravi na obstoječo kanalizacijsko omrežje naselja Selnica ob Dravi
BD118 Občina Maribor Predlog sanacijskega programa za talno vodo na Dravskem polju
6K1560 Ribe Maribor Strokovno mnenje o delovanju lovilca olj v ribarnici Ribe - Maribor, Kardeljeva 63, Maribor
6H1621 DO Koloniale Maribor Raziskave potencialnih žarišč polucij pitne vode DO Koloniale Maribor
6H1547 SO Maribor Predlog izhodišč pri gradnji kanalizacije v srednjeročnem obdobju 1991-1995
6H156 DO Surovina Maribor Raziskave potencialnih žarišč polucij pitne vode v DO Surovina Maribor
6K1780 Kolmanič Strokovno mnenje k rešitvi odvodnje in čiščenja odpadnih vod iz avtomehanične delavnice Tezno - Maribor
6K1530 Nigrad Desnoobrežni kanalizacijski zbiralnik ob Dravi - priključki
6H164 SO Maribor Ekološki sklad občina Maribor
6K195 Dolinšek Strokovno mnenje k rešitvi čiščenja odpadnih voda iz poslovno stan. obj. Dolinšek
6K202 Hedžet Zdenko Strokovno mnenje k rešitvi čiščenja odpadnih voda iz poslovno stanovanskega objekta Hedžeta Zdenka - gostinski lokal - disco
6H1625 Občina Ptuj Predlog kratkoročnih ukrepov za redukcijo nitratov v črpališču Skorba
6H15724 SO Maribor Program pripravljalnih del za Centralno čistilno napravo za odpadne vode mesta Maribor
6D1712 JKP Snaga Maribor Izvleček iz investicijskega projekta odvodnja komunalne deponije Pobrežje
6K204 Valant Ludvik Strokovno mnenje k rešitvi čiščenja odpadnih voda iz nadomestne stanovanske hiše z gostinskim lokalom Valanda Ludvika
6H15425 SO Maribor Program meritev v kanalizaciji mesta Maribor ...
6H16120 Stavbar IGM Hoče Sanacijski program za objekte Stavbarja v Hočah - območje PONIKALNIKA
6H2222 IS SO Maribor Problemi komunalne hidrotehnike na širšem območju , katerega tangira gradnja Koroškega mostu
6K196 Občina Muta Kanalizacija Muta hidravlični izračun razbremenilnikov in zadrževalnikov
6H2222 OEMW-Mapetrol Mnenje k ureditvenemu načrtu območja Mapetrol
7K1932 KP Nigrad Desnoobrežni zbiralnik kanalizacije mesta Maribor hidravlična zasnova na potezi tovarna Svila - čistilna naprava
6H2223 SO Maribor Problemi komunalne hidrotehnike na širšem območju Studenškega mostu
6H22112 Gradis GP Maribor Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja v vojašnici v Slovenski Bistrici
6H2223 SO Maribor Problemi komunalne hidrotehnike na širšem območju Studenškeg amostu
6H22215 IS Maribor Biološki minimum Dravske struge na odseku Maribor (jez Melje) - sotočje z energetskim kanalom v Ptuju v luči smoterne rabe
6H22218 IS SO Maribor Ocena obremenitve ČN z odpadnimi vodami iz industrije
6H153 Nigrad - Kanalizacija Maribor Razbremenilniki na priključkih na desnobrežni zbiralnik
6H22219 Občina Maribor Mnenje k dokumentu: Stanley Consultants,inc. - feasibility study and master plan Slovenia environmental project, items for discussion on wastewater systems for meeting in Maribor october 8, 19
6H22223 IS SO Maribor Predlog planskih usklajevanj za ČN za odpadne vode mesta Maribor
6H2100 Stanley consulting Povzetek elaborata - preliminary wastewater study - Maribor
6K2283 IGM Stavbar Mnenje k priključku obrtniške cone v Hočah na ČN Stavbar
6K238 BPI Maribor Kanalizacija na potezi Koroškega mostu na mestu križanja s Koroško cesto in Obrežno ulico
6K2381 BPI Maribor Kanalizacija na potezi Koroškega mostu na mestu križanja s Koroško cesto in Obrežno ulico
6H260 MVOUP Okoljevarstveni program porečja Donave - pregled stanja povodij Drave in Mure
2H223 Republika SLO Kompleksna ureditev struge Drave na odseku Maribor - Ptuj
6H3091 Občina Maribor Ocena obremenitve struge Drave pod Mariborom z odpadnimi vodami mesta Maribor
6H2103 Stanley consulting Povzetek elaborata wastewater Maribor
6K300 Inženiringbiro Maribor Kanalizacija Miklavž - hidravlični izračun omrežja in objektov
6K3181 Vituki Budapest Predinvesticijski študij za povodje Drave - poročilo slovenske dežele
6K307 KP Nigrad Kanalizacija v Šolski, Kosovelovi in Lovski ulici
6K307 / 2 KP Nigrad Ureditev ceste v Šolski, Kosovelovi in Lovski ulici
6H360 Konstruktor Poslovnik za vzdrževanje usedalnikov v separaciji v Selnici
6K160 KP Nigrad Idejno tehnična zasnova odvodnje območja zahodnega dela Maribora (del Studenc, Pekre, Damiševo naselje, Limbuš, Laznica) - I: zvezek
6K160 KP Nigrad Idejno tehnična zasnova območja zahodnega dela Maribora (del Studenc, Pekre, Damiševo naselje, Limbuš, Laznica) - II. zvezek
6H252 IS SO Ptuj Sanacijski program za izboljšanje podtalnice Ptujskega polja I. etapa
6K179 ZUM Tehnične osnove za odvodnjo in čiščenje odpadnih voda za hotel Bellevue na Pohorju
6H2701 SO Maribor Dokumentacija za projektno vodenje zgraditve ČINAM-a
6H2242 VGB Maribor Sanacija in revitalizacija Ptujskega jezera - Analiza limnoloških procesov v Ptujskem jezeru
6K3001 Inženiring biro Kanalizacija v naselju Miklavž - II zvezek hidravlični izračun
6H418 EBRD Prostorsko planiranje ČINAM in CEROM
6H4181 EBRD Physical planning - ČINAM and CEROM
6K183 KS Miklavž Kanal 1.0 v Miklavžu
6K407 DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvod meteornih vod kanalizacija - severna obvoznica Lj
6H3831 SO Maribor Strokovne podlage za lokacijski načrt za ČINAM
6K2384 BPI Maribor Programska zasnova kanalizacije na območju zahodne obvoznice Maribor
6H4182 EBRD Upravni postopki pri vgraditvi ČINAM
6H4183 EBRD Administrative procedures at the construction ČINAM
6K407 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE VAC - Odvod meteornih vod - strojna in elektro oprema črpališč
6K352 Marles hiše Maribor Komunalna oprema naselja "Sončna vas" v Kamnici - mapa I - V
6K314 SO Ruše Idejna rešitev ureditve kanalizacijskega omrežja v Lovrencu na Pohorju - I. zvezek
6K1601 KP NIGRAD Idejno tehnična zasnova odvodnje zahodnega dela Maribora - dopolnilo k projektu
6K459 SO Maribor Glavni kolektor kanalizacije Maribor Idejna zasnova na potezi tovarna Svila - CČN Dogoše
6H2703 SO Maribor, Nigrad Ocena obremenitve čistilne naprave Maribor z odpadnimi vodami iz industrije - 3. faza
6K407 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Črpališče za meteorne vode 1000 l/s - VAC
6H388 Občina Maribor Ocena vlaganj v javne službe 1995-2000
6H3835 Občina Maribor Strokovno mnenje o ravnanju z blatom iz ČINAM-a
6K491 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja ljubljanske severne obvoznice v luči varovanja podtalnice
6V467 Občina Ruše Sanacijski program za varstvo pitne vode v Rušah
6K4071 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda na področju severne ljubljanske obvoznice
6H5241 Občina Maribor Takse za obremenjevanje okolja
6H479 VGP Ptuj Avtocesta mimo Maribora - Presoja s stališča potreb vodooskrbe in odvodnje ter čiščenja odpadnih voda
6K4500 LUZ Urbanistični standardi javne infrastrukture
6K4072 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda SOC na odseku VAC Zadobrova-Šentjakob
6K4072 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Strokovno mnenje o elaboratu priključevanje meteorne kanalizacije naselja Podgorica na kan.s. avtocesto
6K407 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda za cesto A10 - odsek Zadobrova - Tomačevo
6H4071 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Presoja odvodnje SO na odseku Zadobrova-Tomačevo
6K472-1 Občina Maribor-Kamnica Kanalizacija -Kamnica - Prevera pri2ključitve
6K472 Občina Maribor-Kamnica Kanalizacija zahodnega dela Kamnice - I.faza, PGD, PZI
6K472 Občina Maribor-Kamnica Kanalizacija zahodnega dela Kamnice - II.faza, PGD, PZI
6K527 Občina Šentilj Prečkanje Šentiljskega potoka s kanalizacijo
6K472-2 IEI Geotehnično poročilo o pog.temeljenja črpalke v Kamnici
6K472-3 Občina Maribor Prečrpališče odpadnih .vod (zazidava nad elektrarno, Kamnica)
6K4773 KP Nigrad kanalizacija Kanalizacija in ČN Šentilj - južni del
6K4073 SCT,d.d. Odvodnja met.vod na A10 odsek Šentjakob-Malence - PGD
6K4074 SCTd.d. Odvodnja met. vod na A10 Zadobrova-Tomačevo - PZI
6K4071S SCTd.d. Sprememba odv.met.voda A10 Zadobrova-Tomačevo
6K4771 KP Nigrad Kanalizacija in ČN naselja Ceršak - 1. del
6H3881 SO Maribor Strokovne podlage za programsko zasnovo za ČINAM za odp. vode v Mariboru delovni izvod
6H4932 ZUM Mestni načrt Maribor - odvodnja in vodooskrba
6K449 BPI Maribor Hitra cesta etapa IV. - kanalizacija
6H523 VGB Maribor AC Pesnica - Fram zaščita podtalnice
6K448 BPI Maribor Odv.met.voda AC Fram-Počehova
6H586 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Stroškovna analiza odvodnje SOC
6K451 VGB Maribor Čistilna naprava za komunalne odplake v Muti
6K589 Zavod za psih.in fiz. bolne Trate Odvodnja in čiščenje odpadnih vod zavoda za psihično in fizično bolne Trate
6H3881 EBRD Short Term Action programme
6K4077 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda SOC-kanal 1.0 od J35 do izpusta v Savo
6K4078 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda SOC - PZI
6H603 Mestna občina Maribor Ocena obremenitve ČN Maribor IV.faza in generalni koncept...
6K5931 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih vod iz AC Fram - Slivnica(0-2.6km)
6K5932 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih vod iz HC BDC - Slivnica
6K5933 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Komunalna kanalizacija BDC-Slivnica
6K510 Občina Maribor Prilagoditev kanalizacije dela Studencev
6K4772 Občina Pesnica Odvodnja in čiščenje odpadnih vod Pesnice
7H6042 MO Maribor Ravnanje z odpadnimi vodami v Občini Maribor
6H6030 MO Maribor Odlok o odpadnih vodah
6K4522 Občina Duplek Koncept kanalizacije naselja Sp.Duplek
6K4074S DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprem.odv.met.vod Zadobrova-Tomačevo od P76 glavne trase do P16 južne servisne zahod
6K407SA DDC Stroškovna analiza odv. met.vod Zadobrova-Tomačevo
6K47731 KP Nigrad Kanalizacija in ČN Šentilj jug dopolnitev projekta
6K4492 BPI Maribor Nova Zrkovska c. Prest.in preured.kanalizacije
6K4491 BPI Maribor Hitra c. etapa IIB - prest.in preureditev kanalizacije
6K6200 BPI Maribor Odvodnja padavinskih voda iz AC Slivnica - Pesnica
6K4331 BPI Sprememba kanalizacije Dravograjske c.
6K433 BPI Kanalizacija Dravograjske c.
6K583 BPI Kanalizacija Gosposvetske c.
6H616 DDC Začasna odvodnja meteornih vod SOC Zadobrova - Tomačevo
6H5231 VGB Maribor Ureditev zaščite podtalnice AC Pesnica - Fram-izdelava tehničnih predlogov in idejnega projekta ureditvenih vodnogospodarskih del ob izgradnji AC Pesnica-Miklavž-Fram -točka c-varovanje ali nadomeščanje Bohovskih vodnjakov, točka d-preureditev Hoškega pon
6H668 Dravske elektrarne Poslovnik za obratovanje s ČN in lovilci olj za Dravske elektrarne
6H647 Občina Krško Koncept zaščite vodnih virov in vodotokov v občini Krško
6K638 MO Maribor Kanalizacija v Limbušu
6H489 KS Stanežiče Kanalizacija naselja Stanežiče
6H5232 VGB Maribor Izdelava tehničnih predlogov in IP ureditvenih vodnogospodarskih del ob izgradnji-varstvo talne vode AC Pesnica-Miklavž-Fram
6K4075 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja met.vod VAC, Šentjakob - Malence-Sistem III.
6K5100 Občina Maribor Kanalizacija dela Studenc - 1.del
6K6201 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih vod iz AC - oskrbni center Rogoza
6K4076 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja met. vod VAC - sistem II.
6K4077P DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih vod SOC, kanal 1.0
6K4078S DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba odvodnje met. vod AC Zadobrova - Šentjakob
6K6202 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja met. vod AC Slivnica - Pesnica , km 2.6 - km 17.0
6K6203 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja met. vod AC Slivnica - Pesnica , nova Zrkovska cesta
6K4073P DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja met, vod - sistem I.
6K704 Inženiringbiro Maribor Hidravlični izračun razbremenilnika v Lenartu
6H3141 Sk.st.z.O Ruše Idejna rešitev kanaliz. omrežja Lovrenc na Pohorju-Čistilna naprava
6K709 Minerva Žalec Statični izračun PE cevi Minerva za odvodnjo AC Arja vas - Vransko
7H6712 JICA Pre-treatment for waste water from one textile industry in Maribor city
6H6440 Občina Rače-Fram Generalni koncept odvodnje in čiščenja odpadnih vod v občini Rače - Fram
6H6042 Mestna Občina Maribor Teh. poročilo za 1. stopnjo ocene ponudb centralne čistilne naprave za odp. vode mesta Maribor
6H663 ZSSS - Podravje Tehnično ekonomska valorizacija možnosti zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod v počitniškem domu Seča 131
6K4078-II.dop. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih vod Zadobrova - Šmartinska , deviacija 1 - 1a
6K711 Gradis p.o. Ljubljana Kanalizacija betonarne Obrije
6K712 Občina Šentjur Podvoz pod železniško progo in cesto M 10-8 v Šentjurju - črpališče meteornih vod
6H493-1 ZUM Urbanistični kriteriji za urejanje prostora na področju oskrbe z vodo ter odv. in čiščenje padavinskih in odp. vod v občini Maribor
6K493.pro ZUM Standardi pri odv. in čiščenju odpadnih in padavinskih vod
6K765 Totra PE plastike Statični račun drenažnih PVC cevi Totra
6H6440 Občina Rače-Fram Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Občini Rače - Fram
6K7091 Minerva Žalec Statični račun PE cevi Minerva - Žalec Odvodnja AC Celje-Ljubljana ODSEK 5 Arja vas - Vransko
6K780 Občina Lenart Ocena vplivov na okolje za izgradnjo kan. kolektorja v Lenartu od območja Ob gozdu do Livarne
6K726 Občina Celje Hidravlična presoja izvedene kanalizacije in PGD
6K5103 Studenci-Limbuš Kanalizacijski zbiralnik Studenci- Limbuš
6K664 Občina Žalec Odvajanje in čiščenje odplak v Občini Žalec
6K756 Občina Koper Priključitev Izole na kanalizacijski sistem Kopra
6K765 Totra Plastika Statische berechnung drenažnih PVC cevi Totra
6H6340 Mestna občina Maribor Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Mestni občini Maribor
6K6441 Občina Rače-Fram Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Občini Rače - Fram- dodatek
6H725 Gramar,d.o.o. Opredelitev funkcionalnih parcialnih enot kompleksa TAM za vode in odpadke
6H803 SO Lenart Industrijska cona Lenart-območje za Petrolom-ceste, vodovod, kanalizacija
6K792 SO Maribor Lokacijske zasnove za objekte priključitve Gorkega na desnobrežni kolektor Maribora
6K4079 DARS,d.d. Odvodnja meteornih voda VAC -sistem IV.
6K637 OKP Rogaška Slatina Zbirni kanal 8 - Rogaška
6K407-LUZ I. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE VAC-med Dunajsko in Ljubljanico -odvodnja met. vod - sistem I.
6K407-LUZ II. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE VAC-med Zadobrovo in Ljubljanico-odvodnja met.vod sistem II.
6K407-LUZ III. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE VAC-med razcepom Zadobrova in Sava-odvodnja met.vod sistem III.
6K407-LUZ IV. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE VAC-med Savo in Zasavsko cesto-odvodnja met.vod sistem IV.
6H777 Občina Sl.Bistrica Ureditev sp. dela Polenščice - kanalizacije
6K5100-dop Komunalna direkcija Kanalizacija dela Studenc - I.del - dopolnitev
6H6340 MO Maribor Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v MO Maribor- izvleček za KS Slivnica
6H6340 MO Maribor Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v MO Maribor- izvleček za KS Ore hova - Hotinja vas
6K859 IPTI Maribor Kanalizacija naselja nad Huzarskim skokom
6H6042 MO Maribor CČN za odpadne vode mesta Maribor-ponudbe za projekt in koncesijo-tehnično poročilo za 1.st. ocene ponudb
6H6043 MO Maribor CČN za odpadne vode mesta Maribor-ponudbe za projekt in koncesijo-tehnično poročilo za 2.st. ocene ponudb
6H6044 MO Maribor CČN za odpadne vode mesta Maribor-ponudbe za projekt in koncesijo-tehnično poročilo za 3.st. ocene ponudb
6K5931-D1 MO Maribor AC Fram-Slivnica Komunalna kanalizacija nas.Slivnica -kanal M10-4.2-5
6K62021 BPI Maribor Odvodnja padavinskih vod iz AC Slivnica-Pesnica-Tehnične podlage za lokacijski načrt
6K62022 BPI Maribor Odvodnja padavinskih vod iz Nove Zrkovske -Tehnične podlage za lokacijski načrt
6K62023 BPI Maribor Odvodnja padavinskih vod iz HC - 2B -Tehnične podlage za lokacijski načrt
6K6204 BPI Maribor Odvodnja meteornih vod iz HC etapa II.B
6H8470 Loška Komunala Elaborat idejne rešitve strojnega zgoščanja blata na CČN Škofja Loka
6K790 Vodovod-Kanalizacija Ljubljana Obnova kanalizacije po c.Stare Črnuče in Pot k sejmišču
6K47711 Občina Šentilj Tehnične podlage za lokacijsko dokumentacijo za čistilno napravo Ceršak
6K47712 KP Nigrad Dokumentacija za projektno vodenje ČN Ceršak
6K7500 Obč. Lendava Študija optimalnega odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Lendava
6K567 Vodovod-Kanalizacija Ljubljana Obnova kanala po Grub. nabrežju in po Prijateljevi ul. v Ljubljani
6K51020 Komunakna direkcija Maribor Kanalizacija Studenci- 2.del
6H889 Obč.Ljutomer Kanalizacijsko omrežje mesta Ljutomer
6K763 JKP Mozirje Dograditev in posodobitev obstoječe CČN Mozirje
6H701 MO Celje Hidravlični preračun kanalizacijskega omrežja Celja
6K689 Občina Šentjur Kanalizacijski kolektorji Šentjur RZ-6
6K718 Kom.Novo mesto Zadrževalni bazen Žaga
6K769 JKP Sl.Konjice Odvodnje Zreč, Polene in Zg. Pristave
6K5931-D2 MO Maribor Komunalna kanalizacija naselja Slivnica
6K8300 Občina Maribor Kanalizacija v Limbušu - preprojektiranje kanala 2.0
6H5861 DDC Stroškovna analiza odvodnje SOC Zadobrova - Tomačevo
6K4074S-PID DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba odvodnje meteornih voda Šmartinska Tomačevo - od Rondoja do Tomačevske
6K6206 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih vod iz HC - 2B
6K3142-1 Občina Ruše 1. faza odvodnje odpadnih in meteornih vod naselja Lovrenc na Pohorju
6H825 Klampfer J.+ B. Poslovno stanovanjski objekt Šentpetrska ul.6
6K482 BPI Maribor Odvodnja meteornih vod obvoznice Radlje ob Dravi
6K862 BPN Maribor Kanalizacija Pobreške ceste in povezave ABC
6H8031 Občina Lenart Industrijska cona Lenart-ureditev cest, kanalizacije in vodovoda- I. in II. faza
6H8032 Občina Lenart Industrijska cona Lenart-ureditev cest, kanalizacije in vodovoda - III. faza
6K4078- III. dop DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda -sprememba-priključek Leskovškova, odsek Zadobrova -. Šmartinska
6K636 Lineal,d.o.o. Kanalizacija v Miklavški in stari Letališki c.
6K4075-1.dop. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih vod VAC - sistem III.-1.dop.
6H82411 Občina Lenart Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Lenart-1.faza Lenart,
6K47713 Nigrad Kanalizacija in ČN Ceršak
6K8031 Občina Lenart Industrijska cona Lenart - ceste, kanalizacija, vodovod - dop.
6K8031,2 Občina Lenart Industrijska cona Lenart - ceste, kanalizacija, vodovod - dop.I. in II. faze PGD, PZI
6H82412 Občina Lenart Generalni koncept zbiranja, čiščenja in odvajanja odpadnih vod v občini Lenart - preliminarno poročilo
6H959 Min.za medn.odnose Ocena investicije za kanalizacijo Vipava
6H6341 Mestna občina Maribor Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod mesta Maribor-odgovori na reviziji projekta
6K4077P-1.dop DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja SOC -podaljšek kanala 1.0 od jaška 35 do izpusta v Savo, Šentjakob-Malence
6K47732 KP Nigrad Kanalizacija naselja Šentilj-južni del
6K7880 Občina Ajdovščina Idejna zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih vod Občine Ajdovščina
6V786 JP VO-KA LJ Rekonstrukcija kanalizacije po Vojkovi c.
6H7594 SKB,d.o.o. LJ Črpališče Banovci
6K935 BPN Maribor Kanalizacija zazidalno območje C4 Maribor
6K6981 BP Lineal,d.o.o Odvodnja meteornih voda iz AC Vučja vas - Beltinci
6K944 Občina Žalec Idejna zasnova dop. in posodobitve sist. odv. in čišč. odplak v Občini Žalec
6K407 DARSd.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja VAC -sistem III. - 3.dop.
6K47715 JKP Nigrad Kanalizacija naselja Ceršak
6K6982 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih vod iz AC Vučja vas - Beltinci od 7,400 - 8,700 km - dopolnitev ( od km 0+000 do km 11+200 )
6K47733 KP Nigrad Kanalizacija in čistilna naprava naselja Šentilj - južni del
6K374 VO-KA LJ Povezovalni kanal Škofljica- Lavrica Rudnik
6KA22 Lineal Maribor Odvodnja meteornih voda zbirne ceste v Murski Soboti
6H896 KS Voličina Koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naselju Zavrh
6K47717 JKP Nigrad Kanalizacija in čistilna naprava naselja Ceršak
6K914 JP VO-KA Rekonstrucija razbremenilno - regulacijskega objekta na kanalu Ljubečna
6K931 OKP Rog.Slatina Zbirni kanal 8 - Zasnova ureditve Tržiškega potoka v območju obrata "KREATIV"
6K6371 OKP Rog.Slatina Zbirni kanal 8 - dopolnitev
6K A06 JKP Sl. Konjice Desnobreni kanal Slov. Konjic -podaljše do stare struge Polenščice
6K747 Občina Krško Zbirna kanalizacija in CČN mesta Krško
6V4064-6 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba trase Zaloška cesta in razcep Zadobrova
6K6981 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih vod iz AC Vučja vas - Beltinci- 1.dopolnitev (od km 0.000-km 11.200) izdelan 11/97-dpolnitev po rev.12/98
6K4075-5.dop. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda sistem III.-5.dopolnitev
6H82413 Občina Lenart Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čišč. odp.voda v občini Lenart 1.faza Lenart-Radehova-Sv.Trojica
6HA13 ČN Domžale-Kamnik Podloge za izvedbo pilotiranja razširitve centralna čistilna naprava Domžale Kamnik
6H8032 Občina Lenart Industrijska cona Lenart dopolnitev PGD,PZI
6K51021 MO Maribor Komunalna direkcija Kanalizacija Studenci - kolektor 1,0 od j17/1 do j23/2
6K51022 MO Maribor Komunalna direkcija Kanalizacija Studenci - 2.del- prevera stroškov alt. variante gl. kolektorja
6K962 Radenska Jeruzalem Sanacija kanalizacije in zbiranje tehnoloških odpadnih voda v termalnem kopališču Banovci
6K47718 Občina Šentilj Kanalizacija naselja Ceršak-dopolnitev
6H-A931 Ponting Maribor Odvodnja viadukta Črni kal I. natečajna rešitev -hidravlični izračun
6H-A932 Ponting Maribor Odvodnja viadukta Črni kal II. natečajna rešitev -hidravlični izračun
6K904 MO Maribor Priključni objekti Taborskega zbiralnika
6K9351 BPN Maribor Cona C4 - meteorna in fekalna kanalizacija
6H6981 Lineal Maribor Odvodnja meteornih in fekalnih voda iz AC Cogetinci-Vučja vas -DOPOLNITEV
6K4075-3 SCT Odvodnja meteornih voda - sistem III. - 3.dopolnitev
6K4075-4 SCT Odvodnja meteornih voda - obcestni jaarki - 4.dopolnitev
6K7681-2 Občina Celje Kanalizacijski zbiralnik RZ-9 , II.faza ; odsek J13-J24
6K59331 BPI Maribor Odvodnja in čiščenje odpadnih voda servis Petrol Slivnica - tehnične podlage za lokacijsko dokumentacijo
6K59333 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja in čiščenje odpadnih voda servis Petrol Slivnica
6K62080 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Kanalizacija AC Slivnica-Pesnica od km 2,6-3,08 -povezovalna c. Miklavška- Stara Letališka c.
6K62081 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Kanalizacija AC Slivnica-Pesnica od km 3,08-6,7
6K4078A DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda A10 -območje od Tomačevske-Šmartinske c.
6K4078B DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda A10 Zadobrova -Tomačevo, pododsek Šmartinska c. - Zadobrova
6K4076-III DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda VAC sistem II - dopolnitev III.-sprememba odvodnjavanja pod žel. nadvozi 4-5, 4-4a, 4-4
6K4076-IV DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda VAC sistem II - dopolnitev IV.-dopolnitev odvodnjavanja med mostom čez Ljubljanico in deviacijo Zaloške ceste (P12-P35)
6K A 18 Občina Ljutomer Zbirni kanal M
6K 926 Občina Šmartno ob Paki Kanalizacija Šmartno ob Paki - I.faza
6K 7681-3 MO Celje Kanalizacijski zbiralnik GZ-2 od črpališča do izvedenega spodnjega odseka
6K A20 BPN Maribor Odvodnja meteornih voda industrijska cona
6K A88   Krožišče na zahodni obvoznici v Mariboru-odvodnja meteornih in fekalnih voda
6K62010 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih voda iz AC in priključka Miklavčka - stara Letališka
6HA590 KSD Ajdovščina,d.o.o Strokovne podlage za izdelavo lokacijske dokumentacije za centralno čistilno napravo Ajdovščina 4200 PE
6K6207 BPN Maribor Sanitarna in meteorna kanalizacija za oskrbni center in AC na območju gramoznice Hoče
6H B48 Občina Žalec Novelacija analize obremenitve odplak
6K989 MO Maribor Priključitev Gorkega
6H A440 Lapidarium,d.o.o.Lj Študija odvoda meteornih in očiščenih sanitarnih voda po obstoječem odvodnem jarku v Bevkah
6K B63 Občina Šentjur Kanalizacijski kolektorji Šentjur RZ-6
6K5940 Lineal,d.o.o. Odvodnja meteornih voda iz AC Pesnica - Lenart
6K62011 BPI,d.o.o. Maribor Odvodnja padavinskih voda iz AC Slivnica - Pesnica (2.600km-6.700) in priključnih cest
6K4076-5dop DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda VAC -sistem II.-5.dop.
6K4079-I DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda VAC -sistem IV. - I dop.
6K799 Občina Sl.Bistrica Razbremenilniki in razbremenilni vod za kolektor Slovenska Bistrica
6K7991 Občina Sl.Bistrica Razbremenilniki in razbremenilni vod za kolektor Slovenska Bistrica-projektantski predračun po fazah
6K882 MO Celje Kanalizacijski zbiralnik RZ-9 vzhod
6K7531 JKP Sl.Konjice Variantna priključitev naselij Bezina in Vešenik na kanalizacijski sistem Sl. Konjic
6K7681-1 MO Celje Kanalizacijski zbiralnik RZ-9, I-faza od združitve z GZ-2 do jaška J13
6K861 Občina Šentjur Kanalizacija naselja Vrbno
6H9301 Očina Ljutomer Hidravlična zasnova kanalizacijskega omrežja Ljutomer
53/98 Občina Sl. Konjice Zbirni kanal Bezina - Slovenske Konjice, zgornji odsek, II etapa-meteorni kanal
6KB82 SKP Ljutomer Meteorni kanal črpališča Mota
6K7681-4 MO Celje Razbremenilni objekt s črpališčem na GZ-2
6K9352 ZIM,d.o.o. Začasna povezava kanalizacije v času gradnje trgovskega centra Drava
6K5106 Komunalna direkcija Kanalizacija Studenci - kolektor 1.0 od jaška 1 do 17/1
6K9353 BPN, d.o.o. Začasna ureditev gradbiščne ceste za gradbiščni promet in dostop do objektov KPD -kanalizacija Maribor
6K5932 Gradis-nizke gradnje Odvodnja padavinskih vod iz hitre ceste - Slivnica - BDC; Poslovnik za obratovanje
6KA51 Ponting Maribor Hidravlični izračun kanalizacije mostu in viadukta čez Muro 0807-3/6-1
6K62083 BPI,d.o.o. Kanalizacija Miklavške ceste - Kanal 1.0 od P49 do P65
6K621 BPI d.o.o.Maribor Odvodnja meteornih voda AC Lenart - Cogetinci
6K62015 BPI d.o.o.Maribor Odvodnja padavinskih voda na AC Slivnica -Pesnica, Nova Zrkovska c. 1. del od km 0.0 do km 850.0
6K40752 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda -sistemIII.- črpališče na kanalu 1.15
6K40792 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda VAC -sistem IV-dop.II, dopolnitev zaradi spremembe lokacije ZBDV-LO4
6K9681 Lineal d.o.o. Zbirni sanitarni kanal Noršinci - Ljutomer
6K4079-IIAdop. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda VAC -sistem IV.- dopolnitev IIA Prekritje ZBDV - LO4
6KC04 Občina Rogaška Slatina Zbirni kanal 8
6K8611 Občina Šentjur Kanalizacija naselja Vrbno
6K62081dop BPI Maribor AC Koper - Lendava Odsek Slivnica - Pesnica od km 3+080 do km 6+700 - KANALIZACIJA-(slovenski izvod)
6K62082dop BPI Maribor AC Koper - Lendava Odsek Slivnica - Pesnica od km 3+080 do km 6+700 - KANALIZACIJA-(angleški izvod)
6K4077P-2dop. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja SOC -podaljšek 1.0 od J35-izpusta v Savo-lovilec olj
6H8660 Kmetijska zadruga Vrhnika Predčiščenje tehnoloških odpadnih vod Mlekarne
6K9354 JP za gospodarjenje z SZ Mb Odvodnja odpadnih voda od objektov KPD do Tržaške c.
6HC35 MO Celje Rekonstrukcija ceste M10 v Celju
6K40756 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda na A10 Šentjakob - Malence-črpališče ob Agrokombinatski c. sistem III.-dop.6
6H87140 MOM - Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Glavni zbiralnik kanalizacije Maribor - Tehnične podlage za lokacijski načrt
6H87140-1 MOM - Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Glavni zbiralnik kanalizacije Maribor - Tehnične podlage za lokacijski načrt - I. dopolnitev
6H87140-2 MOM - Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Glavni zbiralnik kanalizacije Maribor - Tehnične podlage za lokacijski načrt - II. dopolnitev
6H87142 MOM - Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Glavni zbiralnik kanalizacije Maribor - Tehnične podlage za razpisno dokumentacijo
6H87143 MOM - Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Glavni zbiralnik kanalizacije Maribor - Tehnične podlage za razpisno dokumentacijo
6H87144 MOM - Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Glavni zbiralnik kanalizacije Maribor - Tehnične podlage za razpravo na Komunalni direkciji dne 08.09.1998
6H87145 MOM - Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Glavni zbiralnik kanalizacije Maribor - Tehnične podlage za razpravo na mestni četrti Jožeta Lacka dne 15.09.1998
6H87146 MOM - Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Glavni zbiralnik kanalizacije Maribor - Tehnične podlage za geomehanske raziskave I. del
6H87147 MOM - Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Glavni zbiralnik kanalizacije Maribor - Tehnične podlage za geomehanske raziskave II. del
6H87148 MOM - Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Glavni zbiralnik kanalizacije Maribor - Tehnične podlage za razpravo na komisiji za varstvo oklja dne 17.11.1998
6H87149 MOM - Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Glavni zbiralnik kanalizacije Maribor - Tehnične podlage za razpravo na mestnem svetu dne 20.11.1998
6K63401 MOM - Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod v mestni občini Maribor - IZVLEČEK za naselji ZRKOVCI in DOGOŠE za razpravo na mestni četrti Jože Lacko z dne 15.9.1998
6K B 20 Občina Ljutomer Zbirni kanal "F"
6K 4076-VI DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, 3000 Celje Odvodnja meteornih voda VC - sistem II, VI. dopolnitev; Sanitarni priključek na obst. kanal fi 800mm - letališka cesta
6K 4076-VII DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, 3000 Celje Odvodnja meteornih voda VC - sistem II, VII. dopolnitev; Dopolnitev odvodnjavanja deviacije-Letališka cesta-kanal 2.5
6K 7681-5 Mestna občina Celje Rekonstrukcija industrijskega kanala, vod 200153 - stari cinkarniški kanal
6K C 15 Občina Lendava Odvajanje odpadnih voda mesta Lendave in bližnjih naselij
6K31021 Občina Ruše,Trg vstaje 11,2342 Ruše Generalni koncept zbiranja,odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Ruše
6K31022 Občina Ruše,Trg vstaje 11,2342 Ruše Generalni koncept zbiranja,odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Selnica ob Dravi
6K31023 Občina Ruše,Trg vstaje 11,2342 Ruše Generalni koncept zbiranja,odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Lovrenc na Pohorju
6H-D47 Stavbar-IGM d.d., Miklavška 40, 2311 Hoče Poročilo o statičnem računu betonskih cevi IGM DN 1000 mm
6K62018 DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Obstoječa kanalizacija Nova Zrkovska cesta
6K62019 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Obstoječa kanalizacija Hitra cesta - 2B
6KD12.01 Občina Miklavž,Nad izviri 6 Kanalizacija Miklavž -III.faza,1.etapa
6HD62 Občina Benedikt, Benedikt 16a,2234 Benedikt Strokovna ocena emisije snovi in toplote v vode za kanalizacijo in čistilno napravo Benedikt 400 EE
6K583-PID Gradis-nizke gradnje, Lavričeva 3, 2000 Maribor Kanalizacija v Gosposvetski cesti od Fontane do Turnerjeve ulice
6K4077P-PID DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja severne obvozne ceste -podaljšek kanala 1.0 od jaška 35 do izpusta v Savo
6K5831 Gradis-Nizke gradnje, Lavričeva 3, 2000 Maribor Kanalizacija na Gosposvetski cesti od Fontane do Turnerjeve- sprememba
6KA802 BPI d.o.o. Mlinska 32, 2000 Maribor Kanalizacija v Pobreški cesti
6K47734 Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj Kanalizacije naselja Šentilj - južni del Tehnične podlage za spremembo LD
6K47735 Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj Preprojektiranje kanalizacije naselja Šentilj - južni del
6K-D44 Občina Hoče - Slivnica, Pohorska c.15, 2311 Hoče Obnova kanalizacije ob Mariborski cesti in ulici ob Gozdu
6K62020 DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE AC Slivnica - Pesnica - odsek od km 2+600 do km 6+700 : obstoječa kanalizacija
6HC230 Koto d.d. Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana Predčiščenje tehnoloških odpadnih vod Koto-proizvodnja Zalog - dopolnitev obstoječe naprave
6K62014 BPI d.o.o. Mlinska 32, 2 000 Maribor Odvodnja padavinskih voda iz Hitre ceste 2B
6K62017 BPI d.o.o., Mlinska 32, 2000 Maribor Odvodnja padavionskih voda iz AC Slivnica - Pesnica na odseku od km 2+600 do km 6+700 - Smernice za izvajanje Monitoringa na zadrževalniku - lovilcu olj v Hoški gramoznici
6KB42 Občina Nazarje Savinjska cesta 4, 3 331 Nazarje Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju občine Nazarje
6KA801 BPN d.o.o., Mlinska 32, 2000 Maribor Kanalizacija v Pobreški cesti - 1 faza
6K47718-dop Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj Kanalizacija Ceršak - Ureditev prečkanja Ceršaškega potoka s kanalsko vejo 2.0
6H-D91.01 Stavbar-IGM d.d., Miklavška 40, 2311 Hoče Poročilo o statičnem računu kanalizacijskega cevovoda DN 800 mm v Ljubljanski ulici v Mariboru
6HB58 LINEAL d.o.o. Ul. Pohor. bataljona 49, 2000 Maribor Rekonstrukcija R-353 Radenci-Vučja vas -- Prečkanje kanalizacije
6KD12.02 Občina Miklavž,Nad izviri 6 Miklavž na Dravskem polju Generalna študija odvodnje naselij v občini Miklavž, delno poročilo
6KD09 Občina Ormož, Ptujskac.6,2270 Ormož Prevera možnih variant odvodnje in čiščenja odpadnih voda za mesto Ormož
6H-D91.02 Stavbar-IGM d.d., Miklavška 40, 2311 Hoče Poročilo o statičnem izračunu južnega kolektorja Murska Sobota
6K9355 JP za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Grajska ul.7, 2000 Maribor Odvodnja odpadnih voda cone C4 -sprememba
6KD12.03 Občina Miklavž Kanalizacija Miklavž -III.faza,2.etapa
6K C 97 Mestna občina Celje Kanalizacija Polule
6KC57 Mestna občina Celje Razbremenilni objekt s črpališčem in dušilno-regulacijski objekt na RZ-jih
6H D 90 Takaro Lodge-Te Anau New Zeland Wastewater treatment plant Taklkllaro Lodge
6K790.01 JP VODOVOD-KANALIZACIJA Krekov trg 10, 1000 Ljubljana Obnova kanalizacije po cesti Stare Črnuče in Pot k sejmišču - dopolnilo
6H-D91.03 Stavbar-IGM d.d., Miklavška 40, 2311 Hoče Poročilo o statičnem računu betonskih kanalizacijskih cevi DN 1400 mm
6K62011-dop2 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE AC Slivnica - Pesnica - odsek od km 2+600 do km 6+700, Odvodnja padavinskih voda iz AC in priključnih cest- sprememba kanala 3.1.1
6KB761 Občina Slovenska Bistrica, oddelek za okolje in prostor, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Kataster kanalizacije Slovenske Bistrice
6P87140 Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija Poročilo o vplivih na okolje za glavni zbiralnik kanalizacije Maribor
6KB79 LINEAL d.o.o. Ul. Pohor. bataljona 49, 2000 Maribor Kanalizacija v Dravograjski cesti I.faza
6KB79 LINEAL d.o.o. Ul. Pohor. bataljona 49, 2000 Maribor Kanalizacija v Dravograjski cesti II.faza
6K9356 JP za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Grajska 7, 2000 Maribor Odvodnja odpadnih voda cone C4 - sprememba
6K871403 Občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Glavni zbiralnik kanalizacije Maribor, Tovarna Svila - centralna čistilna naprava Dogoše
6H674-1 Občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec Izgradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v Mestni občini Slovenj Gradec, Pripravljalna dela za pridobitev sredstev poprogramu ISPA - katalog opravil in ocena sredstev
6K969 BPI d.o.o., Mlinska 32, 2000 Maribor Odvodnja meteornih voda v Njegoševi ulici
6KE60 Stavbar-IGM d.d., Miklavška 40, 2311 Hoče Odvodnja AC slivnica - Pesnica, odsekod km 2+600 - km 6+700 - statična prevera betonskih cevi IGM DN 1200 mm
6KD12.03-dop Občina Miklavž Kanalizacija Miklavž -III.faza,2.etapa-dopolnitev
6KC97-1 Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje Kanalizacija Polule
6HD38 Občina Razkrižje, Šatarsko 42, Ljutomer Odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda v občini Razkrižje
6KB69 Občina Šentjur Fekalna kanalizacija za območje ZN Dramlje
6KD12.04 Občina Miklavž, Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju Generalna študija odvodnje naselij v občini Miklavž
6KD12.05 Občina Miklavž, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju Kanalizacija Miklavž - III.faza, 3 etapa
6KB79-PZR Lineal d.o.o. U. Pohorskega bataljona 49, 2000 Maribor Kanalizacija v Dravograjski cesti I.faza, PZR
6KD181 Športni center Pohorje, Mladinska 29, 2000 Maribor Kanalizacija objektov ob Bellevue-ju na Pohorju
6KD12.06 Občina Miklavž, Nadf izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju Študija območja med Ptujsko cesto in ulico Nad gramoznico v Miklavžu
6K62021 BPI d.o.o., Mlinska 32, 2000 Maribor Odvodnja meteornih voda Slivnica -Pesnica - Nova Streliška
6HC59 DARS d.d.Ulica IXV divizije 4, 3000 Celje AC Koper - Lendava s priključnimi kraki, odsek Slivnica - Pesenica - nadomestni ponikalnik Hoče
6KA77 Občina Duplek, cesta 4.Julija 106, 2241 Spodnji Duplek Čistilna naprava Duplek z dotočnim kolektorjem in pripadajočimi objekti
6KA77 Občina Duplek, cesta 4.Julija 106, 2241 Spodnji Duplek Čistilna naprava Duplek z dotočnim kolektorjem in pripadajočimi objekti-(dodatek k osnovnemu projektu, dopolnjene točke od 5.4-9, dodatek 2 in 3 )
6KA77.1 Občina Duplek, cesta 4.Julija 106, 2241 Spodnji Duplek Čistilna naprava Duplek z dotočnim kolektorjem in pripadajočimi objekti - končna varianta
6KA95.02 Občina Veržej Ul. bratstva in enotnosti 8 9241 Veržej Odvajanje odpadnih voda za naselje Banovci
6K6361 Mestna občina Maribor Kanalizacija v Miklavžki in stari Letališki cesti - dopolnitev- Začasno ponikanje padavinskih voda na Miklavžki cesti
6K6361S Cestno podjetje Maribor kanalizacija v Miklavžki cesti-Statični izračun cevi
6KE50 JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. Krekov trg 10, 1001 Ljubljana Sanacija kanalizacije po Poljanski cesti in Ambroževem trgu
6KE22 JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. Krekov trg 10, 1001 Obnova kanalizacije po Društveni ulici
6K4075-7 DARS d.d.Ulica IXV divizije 4, 3000 Celje Odvodnja meteornih voda VAC A10, Odsek:Šentjakob - malence, pododsek Šentjakob - Zadobrova - sistem III - Agrokombinatska-ureditev okolja
6K5107 Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska ul.40, 2000 Maribor Kanalizacijski zbiralnik Studenci - Limbuš, odsek ( Obrežna ul.) - Marles
6KB762 Občina Slovenska Bistrica Idejna hidravlična zasnova kanalizacijskega omrežja Slovenska Bistrica
6HD87 Mestna občina Maribor Komunalna direkcija Kanalizacija v Ribniškem Selu
6H8717 Mestna Občina Maribor- Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Centralna čistilna naprava za odpadne vode mesta Maribor
6KE23 JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. Krekov trg 10, 1001 Obnova kanalizacije po Ulici ob železnici na odseku od Saturnusa do Pokopališke ulice
6HD70 DARS d.d.Ulica IXV divizije 4, 3000 Celje Študija teoretičnih osnov za pripravo navodil projektantom za izdelavo tehnične dokumentacije - Odvodnjavanje meteornih vod iz AC-površin
6K6982 BP Lineal Ul. Pohorskega bataljona 49 2000 Maribor Odvodnja padavinskih voda na avtocesti A5 Vučja vas - Beltinci
6KD0911 Občina Ormož, Ptujska c.6, 2270 Ormož Kanalizacijski zbiralnik od obstoječega izpusta pri Zdravstvenem domu Ormož do Drave
6K62015-1 BPI d.o.o., Mlinska 32, 2000 Maribor Odvodnja padavinskih voda iz Nove Zrkovske ceste-sprememba
PGD, PZI BPI d.o.o., Mlinska 32, 2000 Maribor Odvodnja padavinskih voda -Podhod Osnovne šole Borci za severno mejo
6HB58.1 DARS d.d.,Ul.XIV.divizije 4, 3000 Celje Prečkanje kanalizacije na cesti R I/230 Radenci-Ormož
6KD60 KS Voličina, Sp.Voličina 81, 2232 Voličina Odvodnja in čiščenje odpadnih voda naselja Zavrh
6HE36.43 Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje Investicijska dokumentacija v postopku investiranja za čistilno napravo za odpadne vode Celje - presoja vpliva na okolje
6KC15 Občina Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 lendava Odvajanje odpadnih vod mesta Lendave in bližnjih naselij
6K9356.1 JP za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Grajska7,MB Odvodnja odpadnih voda Cona4 - Maribor - sprememba 1
6KF51 Občina Miklavž Nad izviri 6, 2204 Miklavž Študija izvedbe IV.faze kanalizacije Miklavž
6HB58.2 Dars d.d. Ulica XIV divizije št.4, 3000 Celje Prečkanje kanalizacije na cesti RI/230 Radenci - Ormož
Občina Lendava, Trg ljudskih pravic 5, 9220 Lendava Sewerage system and Central Wastewater Treatment Plant Lendava-Application for assistance Under the ISPA Financial instrument
6HF43 Občina Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava Kanalizacija Lendava - povzetek
6KD12.06-dop. Občina Miklavž Študija območja med Ptujsko cesto in ulico Nad gramoznico
6HF43 Municipality of Lendava, Trg ljudske pravice 5, SI-9220 Lendava Sewerage system Lendava - abstract ( Summary on the investment programme-Draining Waste Water System in Lendava and Neighboring Villages )
6HF67.10 Občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Glavni zbiralnik Miklavž-Centralna čistilna naprava Maribor
6H9760-dop RS - Ministrstvo za promet in zveze Ljubljana Izpopolnitev objektov lovilcev olj na avtocestah - razvoj tehnik in tehnologij za zagotavljanje skladnosti cest z okoljem in varovanje pri graditvi in vzdrževanju
6KB763 Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistrica Kolektor Slovenska Bistrica - zgornji odsek
6KD03 Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 slovenske Konjice Zbirni kanal Bezina - Slovenske Konjice; zgornji odsek, I. etapa
SL-9506.0201/02 Ministrstvo za finance Tender for Works for the Main Connecting Sewers from Sewerage System of Vipava, Gradišče, Zemono and Vrhpolje, with discharge on the Central Waste Water Treatment Plant Vipava
Mestna občina Maribor Priprava razpisne dokumentacije ( FIDIC) za glavni kanalizacijski kolektor Mestne občine Maribor
6HF43 Občina Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava Kanalizacija Lendava - priprava vloge za sredstva ISPA
6KG02 Komunalno - stanovanjsko podjetje Ljutomer, d.o.o. Ormoška 3/II, 9240 Ljutomer Rekonstrukcija kanalizacije v ulici Slavka Osterca
6KF19 Mestna Občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Odzračevalni jašek na desnoobrežnem kolektorju
6KB79 JKP Slovenske Konjice Celjska cesta 3 3210 Slovenske Konjice Priključitev alternativnih vodovodnih virov za potrebe vodooskrbe Slovenskih Konjic IZGRADNJA KANALIZACIJE NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU V ŽIČAH
6KG50 Mestna Občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40 2000 Maribor Hidravlična presoja kanalizacijskega sistema za Damiševo naselje
6KF060 Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. Rekonstrukcija Kanala "A" - I. faza
6KD092.3 Občina Ormož Ptujska c.6 2270 Ormož Glavni kanalizacijski zbiralnik v Ormožu od potoka Lešnica do obstoječe ČN
6KD092.2 Občina Ormož Ptujska 6 2270 Ormož Glavni kanalizacijski zbiralnik v Ormožu od potoka Lešnica do obstoječe ČN
6KD182 Športni center Pohorje Mladinska 29 2000 Maribor Kanalizacija objektov ob Bellevue-ju na Pohorju
6K62015.2 BPI Mlinska 32 2000 Maribor Odvodnja padavinskih voda iz Nove Zrkovske ceste-sprememba
6KG33 NIGRAD, Javno komunalno podjetje d.d. Zagrebška 30 2000 Maribor Uskladitev in dopolnitev projektov PZI za mestno kanalizacijo s projekti meteorne kanalizacije Nove Zrkovske ceste
6KA95.03 Občina Veržej Ul. Brastva in enotnosti 8 9241 Veržej Odvajanje odpadnih voda za naselje Banovci
6KF64 MOM-KOMUNALNA DIREKCIJA,Slovenska 40, 2000 Maribor Kanalizacija v Preradovičevi ulici z odvodnjo ceste
6KF63.01 MOM-KOMUNALNA DIREKCIJA, Slovenska 40, 2000 Maribor Kanalizacija naselja Sp. Radvanje in Rožna dolina - 1.faza
6KF63.02 MOM-Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Kanalizacija za naselje Sposnje Radvanje in Rožna dolina - I.faza
6KD12.06-dop Občina Miklavž, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju Študija območja med Ptujsko cesto in ulico Nad gramoznico
6K698.11 LINEAL, d.o.o.Ulica pohorskega bataljona 49, 2000 Maribor Odvodnja padavinskih voda na AC Vučja vas - Beltinci, Avtocesta A5 Pesnica - Lendava-meja H - Hidravlična presoja jarkov
6VE22/HP1-HP31 JP Vodovod - Kanalizacija, Krekov trg 10, 1001 Ljubljana Sanacija kanalizacije po Društveni ulici - hišni priključki HP1-HP31
6KB49 Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana Črpališče meteornih vod v podvozu pod železniško progo
6KE781 Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje Črpališče na razbremenilnikih rajonskih zbiralnikov RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-4 in RZ-5
6HE36.38 Mestna Občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 CeljeMestna Občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje Idejni projekt komunalne infrastrukture- priključek elektrike
6KB77 Mestna Občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40 2000 Maribor Povezovalni kanal Limbuša na desnem bregu Blažovnice
6HF10.31 Občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec Study of final disposal of sludge- Wastewater treatment plant Slovenj Gradec
6HF1411 PORR, Allgemeine Baugesellshaft, A. Porr Aktiengesellshaft, 8141 Unterpremstatten, Thalerhafstrasse 88 RS, Mestna Občina Maribor, Izgradnja centralne čistilne naprave in koncesija za čiščenje odpadnih voda v Mariboru
6HF10 Občina Slovenj Gradec Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec Wastewater treatment plant Slovenj Gradec ISPA - Application for assistance
6KG250 Občina Komenda Zajčeva 23 1218 Komenda Sanitarni kanal Mo2 v cesti od regionalne ceste R2-413 do osnovne šole v Mostah pri Komend - Projekt za rekonstrukcijo
6KA22.01 DARS, d.d. Družba za avtoceste v RS Odvodnja padavinskih voda na južni zbirni cesti Murska Sobota
6KD182.01 Športni center Pohorje Kanalizacija objektov ob Bellevue-ju na Pohorju -dodatek
6H-E95.11 Mestna občina Maribor Kanalizacija Zrkovci
6HD99-PV   Čistilna naprava za vodo iz AC Slivnica - Pesnica-projekt vzdrževanja - osnutek-faza PZI
6KG98.31 Občina Miklavž na Dravskem polju Izdelava investicijske dokumentacije za glavni zbiralnik Maribor-Jug
6KD12.05 spr. Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izvir 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju Kanalizacija Miklavž III.Faza, 3.etapa -spremenba
6K 689-2 Občina Šentjur pri Celju, Mestni treg 10, Šentjur pri Celju kanalizacijski kolektorji v Šentjurju
6K D72.01 Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo Vransko
6K H07 Mlekopromet, d.d., Kolodvorska 10 9240 Ljutomer Sanacija kanalizacije - Mlekopromet Ljutomer
6KF34 Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec Sanacija obst. kanalizacije v Libojah - naselje na Gričku
6KG98.42 Municipality Miklavž on the Drava field, Nad izvir 6, 2004 Miklavž Investment documentation in the proceeding of investment for Main collector Maribor- south- environmental impact report
6KF73.01 Občina Ruše, Trg vstaje 11, Ruše Kanalizacija Bistrica-tehnične osnove za zgraditev kanala v Ul. ob Mlinščici
6K5932-PID DARS, d.d. Družba za avtoceste v RS, Ulica XIV divizije št. 4, 3000 Celje Poslovnik za vzdrževanje objektov za odvodnjavanje padavinskih voda, cesta: G1/13 Maribor-Slivnica
6HB58.1 DARS d.d. ,Ul.XIV.divizije 4,3000 Celje Prečkanje kanalizacije na cesti RI/230 Radenci-Ormož-dopolnitev
6KD092.4 Občina Ormož,Ptujska c.6,2270 Ormož Glavni kanalizacijski zbiralnik v Ormožu-nova trasa
6K-G91 AA TRADE ,Glavni trg 17B,p.p.1526 2000 Maribor Kanalizacija Aparthotela na Pohorju
6K790.02 JP VO-KA,Krekov trg 10,1000 Ljubljana Obnova kanalizacije po cesti Stare Črnuče in Pot k sejmišču-dopolnitev
6H-G48.01 LINEAL, d.o.o.Ulica Pohorskega bataljona 49, 2000 Maribor Idejni projekt izvennivojskega križanja z železnico v Murski Soboti na cesti R-2-441/1298 (Lendavska)
6HC10.1 JP VO-KA,Krekov trg 10,1000 Ljubljana Sanacija črpališča Južna obvoznica ob Cesti v Mestni log ob mostu preko Malega grabna
6KG94 Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje Razbremenilni objekt s črpališčem na GZ-2
6KD03.1 Občina Slovenske Konjice Zbirni kanal Bezina - Slovenske Konjice, zgornji odsek, II etapa-meteorni kanal
6HF161.2 Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Kanalizacija in Centralna čistilna naprava Brestanica
6K5940 DARS-Družba za avtoceste Odvodnja padavinskih voda na AC Maribor-Lenart
6K6982 Lineal d.o.o.Ulica Pohorskega bataljona 49, 2000 Maribor Odvodnja padavinskih voda iz avtoceste Vučja vas - Beltinci;Poslovnik za vzdrževanje objektov
6HH46.1 Občina Ajdovščina,Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina Kanalizacija Ajdovščina-zbirni kanal vzhod
6HH46.2 Občina Ajdovščina,Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina Kanalizacija Ajdovščina-zbirni kanal zahod
6HH46.3 Občina Ajdovščina,Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina Kanalizacija Ajdovščina-zbirni kanal jug
6KB69.1 Občina Šentjur Fekalna kanalizacija za območje ZN Dramlje
6HE95.12 Mestna občina Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor Kanalizacija Dogoše
6KF63.03 MOM - KOMUNALNA DIREKCIJA, Slovenska 40, 2000 Maribor Idejni projekt za kanalizacijo naselja Spodnje Radvanje in Rožna dolina
6KF73.04 Občina Ruše, Trg vstaje 11 2342 RUŠE Kanalizacija Bistrica ob Dravi I. FAZA
6KE88 BPN d.o.o. Mlinska 32, 2000 Maribor Odvodnja padavinskih voda parkirišča pri Pohorski vzpenjači
6H871.08 Mestna občina Maribor Komunalna direkcija Slovenska 40, 2000 Maribor Prolematika delovanja glavnega zbiralnika Melje-centralna čistilna naprava
6K-A51.01 Ponting d.o.o. Hidravlična presoja kanalizacije mostu 0807-3,5-4 čez Muro na AC Vučja vas-Beltinci
6HH25.1.32 Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev sredstev za komunalno infrastrukturo v občini Slovenska Bistrica
6HH25.1.33 Municipality Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Completion of the sewer system Slovenska Bistrica
6H H46 Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina Kanalizacija Ajdovščina - zbirni kanali vzhod, zahod, jug
6K G69 Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer, Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer Sanacijski program ČN Veržej
6K4073-PID DARS, d.d. Družba za avtoceste v RS, Ulica XIV divizije št. 4, 3000 Celje Odvodnja meteornih voda na cesti A10, SISTEM I - ODSEK Šentjakob-Malence
6KF78 Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., 9240 Ljutomer Zbirni kanal "Ž" v Ljutomeru
6KD64.3 Lek Mengeš Odvodnja meteornih voda Lek-a Lendava
6KI02 Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora , Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec Programska zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda naselja Zg.Grušovlje
6HH25.1.16 Občina Slovenska Bistrica Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev sredstev za komunalno infrastrukturo v občini Slovenska Bistrica- Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava Slovenska Bistrica
6KG93 Občina Braslovče, 3314 Brasklovče Kanalizacija Parižlje
6KG72 JKP Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice Kanalizacija Tepanjski vrh
6KG54 Občina Vitanje, Glavni trg 1, 3205 Vitanje Optimizacija kanalizacijskega sistema Vitanje
6H-H23.02 Občina Ruše Trg vstaje 11, 2342 Ruše Strokovne podlage za gradnjo čistilne naprave naselja Ruše
6KF81 JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Krekov trg 10, 1001 Ljubljana Obnova kanalizacije v Hrušici
HB620 Melamin d.d., Tomšičeva 9, 1330 Kočevje Predčiščenje tehnoloških odpadnih vod Melamin d.d. v Kočevju
6K5941 DARS d.d. Družba za avtoceste v RS Ulica XIV.divizije št.4, 3000 Celje Odvodnja in čiščenje odpadnih voda iz naselja Močna - dopolnitev
6KG19 Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Kolektor Slovenska Bistrica, sp.odsek
6KD09.01 Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož Glavni kanalizacijski zbiralnik v Ormožu
6KD60.1 KS Voličina, Sp.Voličina 81, 2232 Voličina Odvajanje in čiščenje odpadnih voda naselja Zavrh
6K-H20 BPN-Biro za projektiranje v nizkogradnji d.o.o., Mlinska 32, 2000 Maribor Preureditev kanalizacije z navezavo sistema novih meteornih kanalov v krožnem križišču v Prevljah
6KF62.01 MOM Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Kanalizacija v Zrkovski cesti v Mariboru
6K-I90.01 MOM - Komunalna direkcija Slovenska ul. 40, 2000 Maribor Križanje zahodne obvoznice Maribor s kanalom F
6KI14 Občina Žalec, Oddelek za varstvookolja in urejanje prostora, Ul.Savinjske čete 5, 3310 Žalec Programska zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda naselja Na gričku, Liboje
6KI15 Občina Žalec, Oddelek za varstvookolja in urejanje prostora, Ul.Savinjske čete 5, 3310 Žalec Programska zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih vod v KS Galicija
6HH80 Občina Duplek, Cesta 4. Julija 106, 2241 Sp Duplek Študija odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda v naselju Zg. Duplek
6K I81 JKP Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice Podaljšanje desnoobrežnega kolektorja do prestavljene struge Polenščice
6K-A95.04 Občina Veržej Ul. Bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej Odvajanje odpadnih voda za naselje Banovci - preureditev črpališča
6K620.24 Dars d.d. Družba za avtoceste v RS, Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje odvodnja meteornih voda iz Nove Zrkovske ceste
6K F060-1 JKP Komunala Kočevje Rekonstrukcija kanala "A" - II. faza, ZBDV
6KG660 Občina Kamnik,Glavni trg 24, 1240 Kamnik Povezovalni kanal Laze - Šmartno
6KG530-1 LEK d.d. Verovškova 57 1526 Ljubljana Odvajanje močno obremenjenih tehnoloških odpadnih vod po trasi sanitarnega kanala III. -od LEK-a do CČN v Lendavi
6KF210 Giri d.o.o. Lavričeva 9 1000 Ljubljana Kanalizacija na območju ureditvenega načrta za osrednji del naselja Hrib-Loški Potok-Jug
6KF320 Občina Cerknica Cesta 4. Maja 53 1380 Cerknica Sanitarna kanalizacija industrijske cone Podskrajnik v Cerknici
6KF310 Občina Cerknica Cesta 4. Maja 53 1380 Cerknica Sanitarna kanalizacija zahodnega dela naselja Kamna gorica (Loško) v Cerknici
6KF060.2 Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. Tesarska 10 1330 Kočevje Rekonstrukcija kanala "A" - II. etapa
6KI480 Občina Loški Potok Hrib 17 1318 Loški Potok Odvajanje meteornih vod na področju UN naselja Hrib - Loški Potok
6KF360 Občina idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija Odvajanje in čiščenje odpadnih vod iz področja naselij Črni vrh in Predgriže
6KH810 Obnova Kočevje d.o.o. Trg zbora odposlancev 47 1330 Kočevje Rekonstrukcija kanala "A" v Kočevju I. faza - I. etapa
6KH810-1 Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. Tesarska 10 1330 Kočevje Kanala "A" v Kočevju Rekonstrukcija I. faza - I. etapa
6KH490 Cestno podjetje Ljubljana d.d. Stolpniška 10 1112 Ljubljana Odvajanje sanitarnih odpadnih vod iz področja naselja Žale pri Kamniku - sprememba projekta št. 43-ED004-96
6KI080 Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. Tesarska 10 1330 Kočevje Črpališča ob Ljubljanski cesti in Kajuhovem naselju
6KG240 Občina ravne na Koroškem Gačnikova 5 2390 Ravne na Koroškem Odvod sušnega pretoka kanala "T" - Javornik preko razdelilnega objekta v kolektor "S" V Ravnah na Koroškem
6KH630 Občina Prevalje Trg 2a 2391 Prevalje Meteorna kanalizacija Doma za starejše osebe in sedmih hiš na Fari na Prevaljah
6KH480 Komunalno podjetje Kamnik d.d. Cankarjeva 11 1240 Kamnik Meteorna kanalizacija v naselju Vrhpolje
6H-H50.0 Mestna občina Maribor Slovenska 40 2000 Maribor Priprava izhodišč za izdajo odločbe o obveznosti priprave sanacijskega programa za izvedbo odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju poselitve (anglomeracij)
6K6982 DARS, d.d.Družba za avtoceste Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Poslovnik za vzdrževanje objektov za odvodnjavanje padavinskih voda s AC Vučja vas - Beltinci s kanalizacijo od km 0+000 do km 3+860 ter od km 6+380 do km 11+200.
6KG230 AG- inženiring d.o.o. Podjetniška cona H2 1330 Kočevje Meteorna in fekalna kanalizacija zazidalnega področja 7 stanovanjskih hiš v naselju Breg pri Kočevju
6KG230 AG - inženiring d.o.o. Podjetniška cona H2 1330 Kočevje Meteorna in fekalna kanalizacija zazidalnega področja 7 stanovanjskih hiš v naselju Breg pri Kočevju
Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer, d.o.o. Študija odvajanja in čiščenja prispevnega področja CČN Ljutomer
6HJ780 Občina Ilirska Bistrica Bazoviška 14 6250 Ilirska Bistrica Odvajanje in čiščenje področja Bač in Knežak
6H-G48 Biro za projektiranje Lineal d.o.o. Ul. Pohorskega bataljona 49 2000 Maribor Izvennivojski prehod Panonske ceste preko proge SŽ Ormož - Puconci
6H871.804 Mestna občina Maribor Komunalna direkcija Izgradnja centralne čistilne naprave in koncesija za čiščenje odpadnih voda v Mariboru
6H-E95.13 Mestna občina Maribor Ul.Heroja Staneta 1 2000 Maribor Kanalizacija Zrkovci
6HE95.14.1 Mestna Občina Maribor Kanalizacija Dogoše - 1. faza (PGD, PZI)
6KG42 Občina Hoče-Slivnica Pohorska cesta 15, 2311 Hoče Sekundarna kanalizacija v naselju Rogoza
6KD12.05-PID Občina Miklavž, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, 2204 Miklavž Kanalizacija Miklavž - III.faza, 3.etapa
6K-D09.2 Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož Glavni kanalizacijski zbiralnik v Ormožu
6K 861-3 CM Celje Kanalizacija Vrbno
6K G67.2 Občina Križevci pri Ljutomeru in KSP Ljutomer Zbirni kanal Vučja vas -Križevci
6K J06 Mestna Občina Celje Dovozna cesta k CČN Celje z mostom čez Savinjo in podvozom pod železniškim mostom Odvodnjavanje kesona dovozne ceste k CČN Celje
6K G95 Občina Ljutomer Zbirni kanal "C", Ljutomer
6HC37 Teichmeister Verdev, Kaplja vas 53 Sanacija odvodnje na območju stanovanjske hiše Verdev v Kaplji vasi
6K621.01 DARS d.d. Družba za avtoceste v RS Ulica XIV Divizije 4, 3000 Celje Odvodnja padavinskih voda na avtocesti A5 Lenart-Sp. Senarska
6K594.02 DARS d.d. Družba za avtoceste v RS Ulica XIV Divizije 4, 3000 Celje Odvodnja padavinskih voda na avtocesti A5 Maribor-Lenart


Število vseh projektov izbranega področja ( k ):   537
NAZAJ<<   NATISNI TO STRAN >>