Številka projekta Naročnik Naslov projekta
6H15424 SO Maribor Program pripravljalnih del za Centralno čistilno napravo za Maribor
6K2281 SGP Stavbar IGM Poslovnik za obratovanje s čistilno napravo Stavbar Hoče
6K2421 SO Lenart Čistilna naprava Lenart I. faza dopolnitev
1H215   Konzorcij za ČN Maribor
6H22218 IS SO Maribor Ocena obremenitve ČN z odpadnimi vodami iz industrije
6H1600 Nigrad - Kanalizacija Maribor Strokovno mnenje o vlogi ČN Pekre v sklopu dolgoročnega koncepta
6H2282 Stavbar Hoče ČN Stavbar Hoče - strokovno mnenje o delovanju
6K179 ZUM Maribor Tehnične osnove za odvodnjo in čiščenje odpadnih voda za hotel Bellevue na Pohorju
6H22224 IS SO Maribor Mnenje k planskim usklajevanjem za ČN za odpadne vode Maribor (ČINAM)
6H22222 IS SO Maribor Činam - ČN za odpadne vode Maribora - pripravljalna dela
2K289 Republika SLO Izvrednotenje obremenitve ČN Maribor "Činam"
6H316 KOP R.Slatina Revizija tehnično tehnoloških rešitev ČN za območje Sotelskega jezera
6H3092 SO Maribor Koncept pripravljalnih del za čistilno napravo Maribor
6K2421 SO Lenart Čistilna naprava Lenart - I. faza (dopolnitev)
6H350 SGP Konstruktor Prevera kapacitete emšerjevega usedalnika
6K355 Stavbar Maribor Čistilna naprava Stavbar Hoče
6H360 Konstruktor Poslovnik za vzdrževanje usedalnikov v separaciji v Selnici
6K3053 KP Nigrad Čistilna naprava Pekre - rekonstrukcija 2. in 3. faza
6K3052 KP Nigrad Čistilna naprava Pekre - rekonstrukcija 1.faza
6H2701 SO Maribor Ocene obremenitve čistilne naprave Maribor z odpadnimi vodami iz industrije 1. faza - 1.zvezek
6H2701 SO Maribor Ocene obremenitve čistilne naprave Maribor z odpadnimi vodami iz industrije 1. faza - 2.zvezek
6K3054 KP Nigrad Dopolnitev projekta čistilna naprava Pekre - rekonstrukcija
6K179 ZUM Tehnične osnove za odvodnjo in čiščenje odpadnih voda za hotel Bellevue na Pohorju
6H2702 JP Nigrad, SO Maribor Ocena obremenitve čistilne naprave z odpadnimi vodami iz industrije II. faza Maribor
6H2703 SO Maribor, Nigrad Ocena obremenitve čistilne naprave Maribor z odpadnimi vodami iz industrije - 3. faza
6H3835 Občina Maribor Strokovno mnenje o ravnanju z blatom iz ČINAM-a
3H388 EBRD Čistilna naprava Maribor-ČINAM - poziv za pripravljalna dela
6K4520 KP Nigrad Elaborat delovanja ČN Selnica pri dodatni obremenitvi z used. pri črpanju greznic ter variant z izced. v. iz Metave
6K4773 KP Nigrad kanalizacija Kanalizacija in ČN Šentilj - južni del
6K4771 KP Nigrad Kanalizacija in ČN naselja Ceršak - 1. del
6K451 VGB Maribor Čistilna naprava za komunalne odplake v Muti
6K589 Zavod za psih.in fiz. bolne Trate Odvodnja in čiščenje odpadnih vod zavoda za psihično in fizično bolne Trate
6K4772 Občina Pesnica Odvodnja in čiščenje odpadnih vod Pesnice
6H668 Dravske elektrarne Poslovnik za obratovanje s ČN in lovilci olj za Dravske elektrarne
7H6712 JICA Pre-treatment for waste water from one textile industry in Maribor city
6K759 SKB-investi. Podjetje Ljubljana Idejna zasnova za ČN Banovci
6K664 Občina Žalec Odvajanje in čiščenje odplak v Občini Žalec
6H6340 Mestna občina Maribor Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Mestni občini Maribor
6K6441 Občina Rače-Fram Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Občini Rače - Fram- dodatek
6K6961 Občina Muta Tehnične podloge za čistilno napravo Muta
6H6340 MO Maribor Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v MO Maribor- izvleček za KS Slivnica
6H6340 MO Maribor Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v MO Maribor- izvleček za KS Ore hova - Hotinja vas
6H6042 MO Maribor CČN za odpadne vode mesta Maribor-ponudbe za projekt in koncesijo-tehnično poročilo za 1.st. ocene ponudb
6H6043 MO Maribor CČN za odpadne vode mesta Maribor-ponudbe za projekt in koncesijo-tehnično poročilo za 2.st. ocene ponudb
6H6044 MO Maribor CČN za odpadne vode mesta Maribor-ponudbe za projekt in koncesijo-tehnično poročilo za 3.st. ocene ponudb
6K7592 SKB invest.p.LJ Čistilna naprava Banovci
6K7500 Obč. Lendava Študija optimalnega odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Lendava
6H82411 Občina Lenart Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Lenart-1.faza Lenart,
6H82412 Občina Lenart Generalni koncept zbiranja, čiščenja in odvajanja odpadnih vod v občini Lenart - preliminarno poročilo
6H8270 KSD Ajdovščina Centralna čistilna naprava Ajdovščina
6K47714 JKP Nigrad Čistilna naprava Ceršak
6H6341 Mestna občina Maribor Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod mesta Maribor-odgovori na reviziji projekta
6K7880 Občina Ajdovščina Idejna zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih vod Občine Ajdovščina
6H974   Čistilna naprava Veržej -emisijski monitoring, poročilo o poskusnem obratovanju
6K47716 JKP Nigrad Čistilna naprava Ceršak
6K47733 KP Nigrad Kanalizacija in čistilna naprava naselja Šentilj - južni del
6H896 KS Voličina Koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naselju Zavrh
H7570 Prašičereja Podgrad Čiščenje gnojevke in onesnaženega zraka v Prašičereji Podgrad
6K47717 JKP Nigrad Kanalizacija in čistilna naprava naselja Ceršak
6H8093 Obč.Sv.Jurij ob Ščavnici Čistilna naprava Videm
6K747 Občina Krško Zbirna kanalizacija in CČN mesta Krško
6H8770 Občina Ormož Čistilna naprava Velika Nedelja
6P9611 Komunala d.o.o.MS Presoja vplivov na okolje za čistilno napravo Murska Sobota
6H82413 Občina Lenart Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čišč. odp.voda v občini Lenart 1.faza Lenart-Radehova-Sv.Trojica
6H8094 Obč. Puconci-Seping Čistilna naprava Predanovci
6HA13 ČN Domžale-Kamnik Podloge za izvedbo pilotiranja razširitve centralna čistilna naprava Domžale Kamnik
6H8800 Občina Lendava Centralna čistilna naprava Lendava 7500 PE
6H8092 Obč.Puconci-Seping Čistilna naprava Puconci
6K59331 BPI Maribor Odvodnja in čiščenje odpadnih voda servis Petrol Slivnica - tehnične podlage za lokacijsko dokumentacijo
6K59333 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja in čiščenje odpadnih voda servis Petrol Slivnica
6HA270 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Čistilna naprava oskrbnega centra Lopata (avtocestni odsek Celje-Arja vas )
6HA441 Lapidarium,d.o.o. Čistilna naprava Lapidarium-Bevke
6H A8091 Občina Cankova-Tišina Čistilna naprava MURSKI ČRNCI
6HA100 JP VO-KA Celje Centralna čistilna naprava Celje
53/98 Občina Sl. Konjice Zbirni kanal Bezina - Slovenske Konjice, zgornji odsek, II etapa-meteorni kanal
6HA750 Komunala Koper Centralna čistilna naprava Koper - rekonstrukcija peskolova
6H C250 Sezam d.o.o. Čistilna naprava Petrol - Slivnica pri Mariboru
6H871411 MOM Komunalna direkcija Izgradnja centralne čistilne naprave in koncesija za čiščenje odpadnih voda v Mariboru-strokovno mnenje k predlogu monitoringa
6HA590 KSD d.o.o. Centralna čistilna naprava Ajdovščina
6HC540 CČN Kamnik Centralna čistilna naprava Domžale- Kamnik
6HC460 Petrol d.d. Čistilna naprava Petrol - LOM 1
6K63401 MOM - Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod v mestni občini Maribor - IZVLEČEK za naselji ZRKOVCI in DOGOŠE za razpravo na mestni četrti Jože Lacko z dne 15.9.1998
6HC190 Komunala Koper d.o.o., Ulica 15 Maja 4, 6 000 Koper Predelava strgal primarnih usedalnikov na centralni čistilni napravi Koper
6K31021 Občina Ruše,Trg vstaje 11,2342 Ruše Generalni koncept zbiranja,odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Ruše
6K31022 Občina Ruše,Trg vstaje 11,2342 Ruše Generalni koncept zbiranja,odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Selnica ob Dravi
6K31023 Občina Ruše,Trg vstaje 11,2342 Ruše Generalni koncept zbiranja,odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Lovrenc na Pohorju
6HC59.02.5 Komunala Metlika, Cesta XV brigade 2, 8330 Metlika Idejna rešitev rekonstrukcije obstoječe CČN Metlika
6HD050 Komunala Koper d.o.o., Ul 15 maja 4, 6000 Koper Rekonstrukcija črpališča blata na CČN Koper
6HC230 Koto d.d. Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana Predčiščenje tehnoloških odpadnih vod Koto-proizvodnja Zalog - dopolnitev obstoječe naprave
6KB42 Občina Nazarje Savinjska cesta 4, 3 331 Nazarje Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju občine Nazarje
6KA83 JP Komunala Mozirje Praprotnikova 6, 3 300 Mozirje Centralna čistilna naprava Mozirje
6KB89 Občina Žalec Ul. Savinjske čete 5, 3 310 Žalec Čistilna naprava Braslovče
6HB080 Kovod Postojna, Vodovod-kanalizacija d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna Rekonstrukcija in povečanje obstoječe centralne čistilne naprave Postojna
6H806 Občina Ljubno Čistilna naprava za naselje Ljubno 1 000 PE - 1.faza gradnje
6HD960 Cizej d.o.o. Parižlje 1, 3314 Braslovče Čistilna naprava gostišča Cizej
6HA110 Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanska 91, 1230 Domžale Rekonstrukcija odstranjevanja plavajočih snovi iz maščobnika in odpadkov iz finih grabelj v CČN Domžale
6K871403 Občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Glavni zbiralnik kanalizacije Maribor, Tovarna Svila - centralna čistilna naprava Dogoše
6HD99 DARS d.d. Družba za avtoceste v RS, Ulica IXV. divizije št.4, 3 000 Celje Čistilna naprava za vodo iz AC Slivnica - Pesnica
6H674-1 Občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec Izgradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v Mestni občini Slovenj Gradec, Pripravljalna dela za pridobitev sredstev poprogramu ISPA - katalog opravil in ocena sredstev
6HC650 Gradis Biro za projektiranje d.o.o.Lavričeva 3 in Gradis Nova d.o.o. Gregorčičeva 28, Maribor Centralna čistilna naprava Maribor
6HD34 Občina Šentjur pri Celju, Oddelek za okolje in prostor, Mestni trg 10, 3230 Šentjur Centralna čistilna naprava Šentjur- strokovne osnove za pripravo lokacijskega načrta
6HD38 Občina Razkrižje, Šatarsko 42, Ljutomer Odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda v občini Razkrižje
6HB610 Republika Slovenija, Ministrsarvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana Rekonstrukcija čistilne naprave Dom Nine Pokorn
6HC890 Komunala Koper d.o.o., Ulica 15. Maja, 6000 Koper Idejna rešitev razširitve centralne čistilne naprave Koper
6HE890 Žiher d.o.o. Podjetje za prevozništvo, trgovino in storitve, Moškanjci 1/G, 2272 Gorišnica Čistilna naprava -Bencinski servis Moškanjci
6KE910 Impol d.d., Partizanska 38, Slovenska Bistrica Čistilna naprava Impol, Slovenska Bistrica
6HC561 Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Poročilo o vplivih na okolje - Centralna čistilna naprava Lenart- 4500 PE
6HC560 Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Centralna čistilna naprava Lenart
6KA77 Občina Duplek, cesta 4.Julija 106, 2241 Spodnji Duplek Čistilna naprava Duplek z dotočnim kolektorjem in pripadajočimi objekti-(dodatek k osnovnemu projektu, dopolnjene točke od 5.4-9, dodatek 2 in 3 )
6KA77.1 Občina Duplek, cesta 4.Julija 106, 2241 Spodnji Duplek Čistilna naprava Duplek z dotočnim kolektorjem in pripadajočimi objekti - končna varianta
6H8717 Mestna Občina Maribor- Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Centralna čistilna naprava za odpadne vode mesta Maribor
6KD60 KS Voličina, Sp.Voličina 81, 2232 Voličina Odvodnja in čiščenje odpadnih voda naselja Zavrh
6HC870 Občina Ajdovščina, Ul. 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina Čistilna naprava Col pri Ajdovščini - 500 PE
6HE500 Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1/a, 4280 Kranjska Gora Centralna čistilna naprava Kranjska Gora - 9 100 PE
6HE900 Petrol d.d., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana Čistilna naprava - Bencinski servis Ravne na Koroškem -22 PE)
6HE36.43 Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje Investicijska dokumentacija v postopku investiranja za čistilno napravo za odpadne vode Celje - presoja vpliva na okolje
6HE3634 Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje Centralna čistilna naprava Celje
6HE3635 Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje Central wastewater treatment plant Celje
HA450 CČN Kamnik Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik - rekonstrukcija mešanja starih gnilišč
SL-9802.02.01 Občina Ajdovščina,Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina Waste water treatment plant Ajdovščina - tender documents
6HF260 CČN Domžale - Kamnik d.o.o., Študljanska 9, 1230 Domžale Ocena vrednosti investicije rekonstrukcije in razširitve obstoječe CČN Domžale - Kamnuk
6HE36.52 Občina Celje Waste from the Central Wastewater Treatment Plant Celje - Sludge Management Plan
6HE36.45 Občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje Environmental Impact Assessment for the Wastewater Treatment Plant Celje
Občina Lendava, Trg ljudskih pravic 5, 9220 Lendava Sewerage system and Central Wastewater Treatment Plant Lendava-Application for assistance Under the ISPA Financial instrument
6HF67.10 Občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Glavni zbiralnik Miklavž-Centralna čistilna naprava Maribor
6KD66 Občina Slovenska Bistrica Centralna čistilna naprava Slovenska Bistrica
SL-9506.0201/02 Ministrstvo za finance Tender for Works for the Main Connecting Sewers from Sewerage System of Vipava, Gradišče, Zemono and Vrhpolje, with discharge on the Central Waste Water Treatment Plant Vipava
SL-9802.02.02;ECO-ADRIA Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina Eco-Adria, Waste Water Treatment Plant- Phare razpisna dokumentacija
6K604 Mestna občina Maribor Priprava mednarodne dvostopenjske razpisne dokumentacije PHARE - FIDIC, izbor koncesionarja, pogajanje s ponudniki za oddajo koncesijeza zgraditev in obratovanje Centralne čistilne naprave Mestne občine Maribor
6HE36 Mestna Občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje Centralna čistilna naprava Celje - dokumentacija za pridobitev sredstev ISPA
6KD66 Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistrica Centralna čistilna naprava Slovenska Bistrica-strokovne osnove za pripravo lokacijskega načrta
6HE36.36 Mestna Občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Clje Central Wastewater Treatment Plant Celje
6KD092.02 Občina Ormož Ptujska 6 2270 Ormož Strokovno mnenje o kapaciteti obstoječe čistilne naprave za odpadne vode mesta Ormož
6KD22 Branko Bergant, Slivniška 7, Slivnica, Orehova vas Strokovno mnenje o potrebnosti projektiranja in izdelave čistilne naprave za montažno halo v Slivnici
6HE970 Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika Centralna Čistilna naprava Metlika
6HD230 LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana Centralna čistilna naprava Lendava
6HF10.31 Občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec Study of final disposal of sludge- Wastewater treatment plant Slovenj Gradec
6HF1411 PORR, Allgemeine Baugesellshaft, A. Porr Aktiengesellshaft, 8141 Unterpremstatten, Thalerhafstrasse 88 RS, Mestna Občina Maribor, Izgradnja centralne čistilne naprave in koncesija za čiščenje odpadnih voda v Mariboru
6HF10 Občina Slovenj Gradec Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec Wastewater treatment plant Slovenj Gradec ISPA - Application for assistance
6HD230 Lek, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d. Verovškova 57 1526 Ljubljana Centralna čistilna naprava Lendava
6HD99-PV   Čistilna naprava za vodo iz AC Slivnica - Pesnica-projekt vzdrževanja - osnutek-faza PZI
6HF10.11 Občina Slovenj Gradec Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec Description of the Municipality of Slovenj Gradec, its sewerage system and the foreseen WWTP
6HE920 Kovod Postojna, Vodovod, kanalizacija, d..o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna Centralna čistilna naprava Postojna
6HH520 Stanovanjsko in komunalno podjetje, d.d., Steletova 8, 1240 Kamnik Čistilna naprava stanovanjski blok A, 1.faza stan. poslovnega kompleksa Prevoje
6HE36.51 Mestna občina Celje Investicijska dokumentacija v postopku investiranja za čistilno napravo za odpadne vode Celje
6HF080 Občina Kočevje Ljubljanska cesta 26 1330 Kočevje Centralna čistilna naprava Kočevje, dograditev in posodobitev obstoječe naprave
6HF140.1 PORR, Allgemeine Baugesellshaft Centralna čistilna naprava Maribor - 1.faza gradnje naprave
6HF161.2 Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Kanalizacija in Centralna čistilna naprava Brestanica
6HH730 Sezam d.o.o. Gračarjeva 18, 3000 Celje Čistilna naprava - Čelna cestninska postaja Dob
6H871.08 Mestna občina Maribor Komunalna direkcija Slovenska 40, 2000 Maribor Prolematika delovanja glavnega zbiralnika Melje-centralna čistilna naprava
6H-H251.61 Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Projektna dokumentacija za pridobitev sredstev za komunalno infrastrukturo v občini Slovenska Bistrica
6HH25.1.23 Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Central wastewater treatment plant Slovenska Bistrica
6HH25.1.22 Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Centralna čistilna naprava Slovenska Bistrica
6H H46-0 Municipality Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina The sewerage system of Ajdovščina
6K G69 Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer, Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer Sanacijski program ČN Veržej
6HG65 Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik Čistilna naprava Šmartno, povečanje ČN
6HF130.1 Degramont S.A.France, Podružnica Maribor, Frankolovska ul. 27, 2000 Maribor Centralna čistilna naprava Maribor, 1.faza gradnje
6HH25.1.16 Občina Slovenska Bistrica Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev sredstev za komunalno infrastrukturo v občini Slovenska Bistrica- Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava Slovenska Bistrica
6KD72.02 Občina Vransko, 3305 Vransko Izdelava strokovnih podlag za določitev optimalne mikrolokacije čistilne naprave Vransko
6HI750 Sezam d.o.o., Grčarjeva 18, 3000 Celje Čistilna naprava, bencinski servis Cerklje
6HI600 Sezam d.o.o., Grčarjeva 18, 3000 Celje Čistilna naprava Bencinski servis Kozina
6H-H23.02 Občina Ruše Trg vstaje 11, 2342 Ruše Strokovne podlage za gradnjo čistilne naprave naselja Ruše
6HJ100 Sezam d.o.o., Grčarjeva 18, 3000 Celje Čistilna naprava gostinsko stanovanjskega kompleksa Podbregar, Brinovec
6HI680 Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec Centralna čistilna naprava Kasaze povečanje in rekonstrukcija
6KI15 Občina Žalec, Oddelek za varstvookolja in urejanje prostora, Ul.Savinjske čete 5, 3310 Žalec Programska zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih vod v KS Galicija
6HH720 JKP Komunala Ribnic, d.o.o., Breže 1b, 1310 Ribnica Centralna čistilna naprava Ribnica, dograditev objekta za strojno zgoščanje blata
6HH240 Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg Centralna čistilna naprava Stari trg, rekonstrukcija obstoječe naprave
6HG870 CČN Domžale - Kamnik, d.o.o., Študijanska 91, 1230 Domžale Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik
6HJ410 Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko Centralna čistilna naprava, Vransko - 1200 PE
6HI980 Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10 1330 Kočevje Centralna čistilna naprava Kočevje -začasna sanacija
Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer, d.o.o. Študija odvajanja in čiščenja prispevnega področja CČN Ljutomer
6GF680 Koto, d.d. Ljubljana Miklošičeva 5 1000 Ljubljana Čistilna naprava Koto 1. Faza rekonstrukcije
6HJ780 Občina Ilirska Bistrica Bazoviška 14 6250 Ilirska Bistrica Odvajanje in čiščenje področja Bač in Knežak
6H871.804 Mestna občina Maribor Komunalna direkcija Izgradnja centralne čistilne naprave in koncesija za čiščenje odpadnih voda v Mariboru
6HJ50 Steklarna Luminos d.d., Titova 77, 2310 Slovenska Bistrica Čistilna naprava za odpadne vode iz satinirnice
6H-J21.01 Občina MUTA, Glavni trg 17, 2366 Muta Identifikacija investicijskega programa ČN za komunalne odpadke na Muti
6H-J21.02 OBČINA MUTA, Glavni trg 17, 2366 MUTA Investicijski program ČN za komunalne odpadke na MUTI
6H871.80 Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija Izgradnja centralne čistilne naprave in koncesija za čiščenje odpadnih voda v Mariboru-mnenje k elaboratu-CČN-hipoteze za revizijo II.in III. dela končnega poročila študije Maribor ver. 2, dodatna pojasnila 1
6H871.80 Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija Izgradnja centralne čistilne naprave in koncesija za čiščenje odpadnih voda v Mariboru-mnenje k elaboratu-CČN-hipoteze za revizijo II.in III. dela končnega poročila študije Maribor ver. 2 in 3
6V-I12.0 DARS d.d., Ul. XIV. divizije št. 4, 3000 CELJE Načrt programa enoletnega poskusnega obratovanja ČN Hoče - odvodnja AC Slivnica - Pesnica, pododsek Slivnica - priključek Ptujska cesta


Število vseh projektov izbranega področja ( c ):   180
NAZAJ<<   NATISNI TO STRAN >>