Številka projekta Naročnik Naslov projekta
6H1153 SO Maribor Mnenje k lokacijskem načru avtoceste Maribor - Hajdina (varovanje oskrbe z vodo)
6K1780 Kolmanič Strokovno mnenje k rešitvi odvodnje in čiščenja odpadnih vod iz avtomehanične delavnice Tezno - Maribor
6H175 KK Ptuj Strokovno mnenje o možnosti graditve črpališča goriva in cisterne za hrambo goriva
6H1622 SO Ptuj Tehnične osnove za izdelavo sanacijskega programa Dravskega polja (del Dravskega polja v Občini Ptuj)
6H16120 Stavbar IGM Hoče Sanacijski program za objekte Stavbarja v Hočah - območje PONIKALNIKA
6H2222 IS SO Maribor Problemi komunalne hidrotehnike na širšem območju , katerega tangira gradnja Koroškega mostu
6H2229 SO Maribor Seznam parcel okrog črpališča Bohova
6H1611 Cestno podjetje Maribor Sanacijski program za asfaltno bazo cestnega podjetja v ponikalniku Hoče
6H247 Mariborski vodovod Varovanje črpališča Bohova
6H199 Špedtrans Maribor Sanacijski program za objekte Špedtransa
6K238 BPI Maribor Kanalizacija na potezi Koroškega mostu na mestu križanja s Koroško cesto in Obrežno ulico
6K2381 BPI Maribor Kanalizacija na potezi Koroškega mostu na mestu križanja s Koroško cesto in Obrežno ulico
6H331 Mb vodovod Analiza zalog talne vode na Dravskem polju
6K2384 BPI Maribor Programska zasnova kanalizacije na območju zahodne obvoznice Maribor
6K407 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE VAC - Odvod meteornih vod - strojna in elektro oprema črpališč
6K407 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Črpališče za meteorne vode 1000 l/s - VAC
6K491 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja ljubljanske severne obvoznice v luči varovanja podtalnice
6K4071 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda na področju severne ljubljanske obvoznice
6H479 VGP Ptuj Avtocesta mimo Maribora - Presoja s stališča potreb vodooskrbe in odvodnje ter čiščenja odpadnih voda
6K4072 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda SOC na odseku VAC Zadobrova-Šentjakob
6K4072 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Strokovno mnenje o elaboratu priključevanje meteorne kanalizacije naselja Podgorica na kan.s. avtocesto
6K407 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda za cesto A10 - odsek Zadobrova - Tomačevo
6V406 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod na c.A10 Zadobrova - Tomačevo
6V4061 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod na c.A10 Zadobrova - Tomačevo
6H4071 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Presoja odvodnje SO na odseku Zadobrova-Tomačevo
6K4073 SCT,d.d. Odvodnja met.vod na A10 odsek Šentjakob-Malence - PGD
6V4063 SCTd.d. Vodovod A10 Zadobrova-Tomačevo PZI
6K4074 SCTd.d. Odvodnja met. vod na A10 Zadobrova-Tomačevo - PZI
6V4061S SCTd.d. Sprememba vodovoda A10 Zadobrova-Tomačevo
6K4071S SCTd.d. Sprememba odv.met.voda A10 Zadobrova-Tomačevo
6V4062 SCT Vodovod na c.A10 odsek Šentjakob-Malence
6K449 BPI Maribor Hitra cesta etapa IV. - kanalizacija
6H523 VGB Maribor AC Pesnica - Fram zaščita podtalnice
6K448 BPI Maribor Odv.met.voda AC Fram-Počehova
6H586 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Stroškovna analiza odvodnje SOC
6K4077 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda SOC-kanal 1.0 od J35 do izpusta v Savo
6K4078 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda SOC - PZI
6K5931 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih vod iz AC Fram - Slivnica(0-2.6km)
6K5932 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih vod iz HC BDC - Slivnica
6K5933 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Komunalna kanalizacija BDC-Slivnica
6K5934 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Ocena hidrogeoloških razmer
6K4074S DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprem.odv.met.vod Zadobrova-Tomačevo od P76 glavne trase do P16 južne servisne zahod
6V4061S DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda Zadobrova-Tomačevo
6K407SA DDC Stroškovna analiza odv. met.vod Zadobrova-Tomačevo
6K4492 BPI Maribor Nova Zrkovska c. Prest.in preured.kanalizacije
6K4491 BPI Maribor Hitra c. etapa IIB - prest.in preureditev kanalizacije
6K6200 BPI Maribor Odvodnja padavinskih voda iz AC Slivnica - Pesnica
6V4061S-D DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda - prest. in preured. jaška v vozlišču A2 na A10 Zadorova - Tomačevo
6K4331 BPI Sprememba kanalizacije Dravograjske c.
6K433 BPI Kanalizacija Dravograjske c.
6K583 BPI Kanalizacija Gosposvetske c.
6H616 DDC Začasna odvodnja meteornih vod SOC Zadobrova - Tomačevo
6H5231 VGB Maribor Ureditev zaščite podtalnice AC Pesnica - Fram-izdelava tehničnih predlogov in idejnega projekta ureditvenih vodnogospodarskih del ob izgradnji AC Pesnica-Miklavž-Fram -točka c-varovanje ali nadomeščanje Bohovskih vodnjakov, točka d-preureditev Hoškega pon
6V4064 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod na cesti A10 Šentjakob - Malence
6H678 DDC Mnenje o spremenjenih pogojih odvodnje v primeru sprememb nivelete VAC-Ljubljana
6H5232 VGB Maribor Izdelava tehničnih predlogov in IP ureditvenih vodnogospodarskih del ob izgradnji-varstvo talne vode AC Pesnica-Miklavž-Fram
6K4075 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja met.vod VAC, Šentjakob - Malence-Sistem III.
6K6201 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih vod iz AC - oskrbni center Rogoza
6K4076 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja met. vod VAC - sistem II.
6K4077P DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih vod SOC, kanal 1.0
6V4065 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod med Savo in Šentjakobom-Perkova cesta
6K4078S DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba odvodnje met. vod AC Zadobrova - Šentjakob
6K6202 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja met. vod AC Slivnica - Pesnica , km 2.6 - km 17.0
6K6203 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja met. vod AC Slivnica - Pesnica , nova Zrkovska cesta
6V4061S-dop DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda Zadobrova - Tomačevo
6K4073P DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja met, vod - sistem I.
6V4061S-dop DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda od Rondoja do Tomačevske ceste
6K709 Minerva Žalec Statični izračun PE cevi Minerva za odvodnjo AC Arja vas - Vransko
6K4078-II.dop. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih vod Zadobrova - Šmartinska , deviacija 1 - 1a
6K712 Občina Šentjur Podvoz pod železniško progo in cesto M 10-8 v Šentjurju - črpališče meteornih vod
6K7091 Minerva Žalec Statični račun PE cevi Minerva - Žalec Odvodnja AC Celje-Ljubljana ODSEK 5 Arja vas - Vransko
6V4062-PID 1 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod na A10 Dobrunje
6V4061S-PID DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda Zadobrova - Tomačevo
6K4079 DARS,d.d. Odvodnja meteornih voda VAC -sistem IV.
6K407-LUZ I. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE VAC-med Dunajsko in Ljubljanico -odvodnja met. vod - sistem I.
6K407-LUZ II. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE VAC-med Zadobrovo in Ljubljanico-odvodnja met.vod sistem II.
6K407-LUZ III. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE VAC-med razcepom Zadobrova in Sava-odvodnja met.vod sistem III.
6K407-LUZ IV. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE VAC-med Savo in Zasavsko cesto-odvodnja met.vod sistem IV.
64061S-dop 9 DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda vgraditev zračnika C1-gradis
64061S-dop10 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda od jaška C7a - C5
6K5931-D1 MO Maribor AC Fram-Slivnica Komunalna kanalizacija nas.Slivnica -kanal M10-4.2-5
6K62021 BPI Maribor Odvodnja padavinskih vod iz AC Slivnica-Pesnica-Tehnične podlage za lokacijski načrt
6K62022 BPI Maribor Odvodnja padavinskih vod iz Nove Zrkovske -Tehnične podlage za lokacijski načrt
6K62023 BPI Maribor Odvodnja padavinskih vod iz HC - 2B -Tehnične podlage za lokacijski načrt
6K6204 BPI Maribor Odvodnja meteornih vod iz HC etapa II.B
6H5861 DDC Stroškovna analiza odvodnje SOC Zadobrova - Tomačevo
6K4074S-PID DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba odvodnje meteornih voda Šmartinska Tomačevo - od Rondoja do Tomačevske
6K6206 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih vod iz HC - 2B
6K482 BPI Maribor Odvodnja meteornih vod obvoznice Radlje ob Dravi
6V40641 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod med Ljubljanico in Savo- 1.dopolnitev -vodovodni priključek za objekte ŽGP
6V4061S-dop.11 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda v območju nadvoza Leskovškova , odsek Zadobrova-Šmartinka
6K4078- III. dop DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda -sprememba-priključek Leskovškova, odsek Zadobrova -. Šmartinska
6V4066-dop1 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod med Savo in Šentjakobom -dopolnitev proj.
6K8031 Občina Lenart Industrijska cona Lenart - ceste, kanalizacija, vodovod - dop.
6K8031,2 Občina Lenart Industrijska cona Lenart - ceste, kanalizacija, vodovod - dop.I. in II. faze PGD, PZI
6V40642 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod med Ljubljanico in Savo-vodovodni priključek za RTP
6V40622 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod Šentjakob - Malence - prestavitev vodovoda DN 100 -dop II.
6K4077P-1.dop DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja SOC -podaljšek kanala 1.0 od jaška 35 do izpusta v Savo, Šentjakob-Malence
6K6981 BP Lineal,d.o.o Odvodnja meteornih voda iz AC Vučja vas - Beltinci
6K407 DARSd.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja VAC -sistem III. - 3.dop.
6H736 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Program monitoringa in strokovne spremljave stanja podtalnice in obratovanja avtoceste na vplivnem območju pri Trnavi
6K6982 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih vod iz AC Vučja vas - Beltinci od 7,400 - 8,700 km - dopolnitev ( od km 0+000 do km 11+200 )
6H530   Osnutek pogojev za lokacijski načrt AC na odseku Fram - Slivnica in HC Slivnica -BDC
6V4062-3 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod na cesti A10- prestavitev vodovoda DN 100-3dopolnitev
6V4064-6 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba trase Zaloška cesta in razcep Zadobrova
6K6981 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih vod iz AC Vučja vas - Beltinci- 1.dopolnitev (od km 0.000-km 11.200) izdelan 11/97-dpolnitev po rev.12/98
6K4075-5.dop. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda sistem III.-5.dopolnitev
6V7811 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE M12-1 Obvoznica Lendava, odsek : 323-325-vodovod PZR
6V7811 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE M12-1 Bypass Lendava, odsek : 323-325-water supply system-tender design
6H6981 Lineal Maribor Odvodnja meteornih in fekalnih voda iz AC Cogetinci-Vučja vas -DOPOLNITEV
6K4075-3 SCT Odvodnja meteornih voda - sistem III. - 3.dopolnitev
6H A21-2 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Nadzor na AC Fram - Slivnica-varovanje vodnih virov
6K4078A DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda A10 -območje od Tomačevske-Šmartinske c.
6K4078B DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda A10 Zadobrova -Tomačevo, pododsek Šmartinska c. - Zadobrova
6K4076-III DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda VAC sistem II - dopolnitev III.-sprememba odvodnjavanja pod žel. nadvozi 4-5, 4-4a, 4-4
6K4076-IV DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda VAC sistem II - dopolnitev IV.-dopolnitev odvodnjavanja med mostom čez Ljubljanico in deviacijo Zaloške ceste (P12-P35)
6HA09 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Monitoring na AC Fram -Slivnica - vode
6V7811 BPI Maribor Obvoznica Lendava - vodovod
6K62010 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih voda iz AC in priključka Miklavčka - stara Letališka
6VA97 VO-KA Ljubljana Sanacija vodovoda Brinje-Šentjakob
6H A54 DDC,d.o.o.Ljubljana Vpliv izgradnje AC Vransko-Arja vas na stanje podzemnih vod in odvodnje na spornih lokacijah
6K5940 Lineal,d.o.o. Odvodnja meteornih voda iz AC Pesnica - Lenart
6K62011 BPI,d.o.o. Maribor Odvodnja padavinskih voda iz AC Slivnica - Pesnica (2.600km-6.700) in priključnih cest
6K62012 BPI,d.o.o.Maribor Varovanje površinskih in podzemnih voda pred onesnaženjem v času gradnje AC
6K4076-5dop DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda VAC -sistem II.-5.dop.
6K4079-I DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda VAC -sistem IV. - I dop.
6K-C01 BPI,d.o.o. Varstvo voda v času gradnje magistralne ceste M 12-1 - obvoznica Lendava
6K5932 Gradis-nizke gradnje Odvodnja padavinskih vod iz hitre ceste - Slivnica - BDC; Poslovnik za obratovanje
6K621 BPI d.o.o.Maribor Odvodnja meteornih voda AC Lenart - Cogetinci
6K62015 BPI d.o.o.Maribor Odvodnja padavinskih voda na AC Slivnica -Pesnica, Nova Zrkovska c. 1. del od km 0.0 do km 850.0
6K40752 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda -sistemIII.- črpališče na kanalu 1.15
6K40792 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda VAC -sistem IV-dop.II, dopolnitev zaradi spremembe lokacije ZBDV-LO4
6K4079-IIAdop. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda VAC -sistem IV.- dopolnitev IIA Prekritje ZBDV - LO4
6K62081dop BPI Maribor AC Koper - Lendava Odsek Slivnica - Pesnica od km 3+080 do km 6+700 - KANALIZACIJA-(slovenski izvod)
6K62082dop BPI Maribor AC Koper - Lendava Odsek Slivnica - Pesnica od km 3+080 do km 6+700 - KANALIZACIJA-(angleški izvod)
6K4077P-2dop. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja SOC -podaljšek 1.0 od J35-izpusta v Savo-lovilec olj
6K40756 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda na A10 Šentjakob - Malence-črpališče ob Agrokombinatski c. sistem III.-dop.6
6HC67 DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE AC Fram - Slivnica - Pesnica- skrbništvo nad piezometri
6K 4076-VI DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, 3000 Celje Odvodnja meteornih voda VC - sistem II, VI. dopolnitev; Sanitarni priključek na obst. kanal fi 800mm - letališka cesta
6K 4076-VII DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, 3000 Celje Odvodnja meteornih voda VC - sistem II, VII. dopolnitev; Dopolnitev odvodnjavanja deviacije-Letališka cesta-kanal 2.5
6K62019 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Obstoječa kanalizacija Hitra cesta - 2B
6K4077P-PID DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja severne obvozne ceste -podaljšek kanala 1.0 od jaška 35 do izpusta v Savo
6K62020 DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE AC Slivnica - Pesnica - odsek od km 2+600 do km 6+700 : obstoječa kanalizacija
6V4064-dop7 DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE AC A10 Vodovod med Ljubljanico in Savo - Vodovodni priključek-sanitarni kiosk
6K62014 BPI d.o.o. Mlinska 32, 2 000 Maribor Odvodnja padavinskih voda iz Hitre ceste 2B
6K62017 BPI d.o.o., Mlinska 32, 2000 Maribor Odvodnja padavionskih voda iz AC Slivnica - Pesnica na odseku od km 2+600 do km 6+700 - Smernice za izvajanje Monitoringa na zadrževalniku - lovilcu olj v Hoški gramoznici
6K5932 DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih voda iz hitre ceste - Vodnogospodarski objekt- Smernice za izvajanje monitoringa na zadrževalniku HC - 4.9-2 in 10-4,9-6
6V4062-PID PRIMORJE d.d. Družba za gradb. inženiring in druge poslovne storitve Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina Vodovod na avtocesti A- 1, odsek Šentjakob - Malence, pododsek Litijska - Malence
6K62011-dop2 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE AC Slivnica - Pesnica - odsek od km 2+600 do km 6+700, Odvodnja padavinskih voda iz AC in priključnih cest- sprememba kanala 3.1.1
6K62022 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE AC Slivnica-Pesnica,odsek :Slivnica-Pesnica; pododsek: NOVA STRELIŠKA - Varovanje površinskih in podzemnih voda pred onesnaženjem v času gradnje
6KB79.1 DDC Družba za državne ceste d.o.o.; Tržaška 19a, 1109 Ljubljana Del zahodne obvoznice-Dravograjska c. v Mariboru; pododsek Obrežna - Rjavčeva, Elaborat ekološke ureditve gradbišča
6HD99 DARS d.d. Družba za avtoceste v RS, Ulica IXV. divizije št.4, 3 000 Celje Čistilna naprava za vodo iz AC Slivnica - Pesnica
6KE60 Stavbar-IGM d.d., Miklavška 40, 2311 Hoče Odvodnja AC slivnica - Pesnica, odsekod km 2+600 - km 6+700 - statična prevera betonskih cevi IGM DN 1200 mm
6K62021 BPI d.o.o., Mlinska 32, 2000 Maribor Odvodnja meteornih voda Slivnica -Pesnica - Nova Streliška
6HC59 DARS d.d.Ulica IXV divizije 4, 3000 Celje AC Koper - Lendava s priključnimi kraki, odsek Slivnica - Pesenica - nadomestni ponikalnik Hoče
6K4075-7 DARS d.d.Ulica IXV divizije 4, 3000 Celje Odvodnja meteornih voda VAC A10, Odsek:Šentjakob - malence, pododsek Šentjakob - Zadobrova - sistem III - Agrokombinatska-ureditev okolja
6V7811/1 BPI d.o.o., Maribor A-5 Obvoznica Lendava, odsek: 323-325-vodovod PID
6V7811-2 BPI d.o.o., Maribor A-5 Obvoznica Lendava, odsek: 323-325-vodovod PVD
6HD70 DARS d.d.Ulica IXV divizije 4, 3000 Celje Študija teoretičnih osnov za pripravo navodil projektantom za izdelavo tehnične dokumentacije - Odvodnjavanje meteornih vod iz AC-površin
6K6982 BP Lineal Ul. Pohorskega bataljona 49 2000 Maribor Odvodnja padavinskih voda na avtocesti A5 Vučja vas - Beltinci
6H976 RS Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste , Tržaška 19, Ljubljana Izpopolnitev objektov lovilcev olj na avtocestah - razvoj tehnik in tehnologij za zagotavljanje skladnosti cest z okoljem in varovanje pri graditvi in vzdrževanju cest
6H9760-dop RS - Ministrstvo za promet in zveze Ljubljana Izpopolnitev objektov lovilcev olj na avtocestah - razvoj tehnik in tehnologij za zagotavljanje skladnosti cest z okoljem in varovanje pri graditvi in vzdrževanju
6K698.11 LINEAL, d.o.o.Ulica pohorskega bataljona 49, 2000 Maribor Odvodnja padavinskih voda na AC Vučja vas - Beltinci, Avtocesta A5 Pesnica - Lendava-meja H - Hidravlična presoja jarkov
6V4065-PID IMP PROMONT d.o.o. Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana VODOVOD na avtocesti A - 1 Koper - Lendava na delu med Savo in Šentjakobom - Perkova cesta
6V4066-PID IMP PROMONT d.o.o. Pot k sejmišču 30, 1000 IMP PROMONT d.o.o. Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana VODOVOD na avtocesti A - 1 Koper - Lendava na delu med Savo in Šentjakobom - Zasavska cesta
6V4064 IMP PROMONT d.o.o. Pot k sejmišču 30, 1000Ljubljana VODOVOD na avtocesti A- 1 Koper-Lendava med Ljubljanico in Savo
6HD99-PV   Čistilna naprava za vodo iz AC Slivnica - Pesnica-projekt vzdrževanja - osnutek-faza PZI
6K6982 Lineal d.o.o.Ulica Pohorskega bataljona 49, 2000 Maribor Odvodnja padavinskih voda iz avtoceste Vučja vas - Beltinci;Poslovnik za vzdrževanje objektov
6V-I12.0 DARS d.d., Ul. XIV. divizije št. 4, 3000 CELJE Načrt programa enoletnega poskusnega obratovanja ČN Hoče - odvodnja AC Slivnica - Pesnica, pododsek Slivnica - priključek Ptujska cesta


Število vseh projektov izbranega področja ( a ):   169
NAZAJ<<   NATISNI TO STRAN >>