Pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za objekt MBO v sklopu RCERO Celje - nadaljevanje

RCERO je v fazi gradnje in obsega sledeče tehnološke sklope:
  1. Kompostarna ločeno zbranih bioloških odpadkov
  2. Sortirnica predhodno ločeno zbranih frakcij plastike, kovin, papirja in kartona in demontaža kosovnih odpadkov
  3. Odlagališče preostanka odpadkov
  4. Avtopralnica
  5. Spremljajoča infrastruktura (dovozne ceste, asfaltne površine, ploščad za predelavo in začasno skladiščenje gradbenih odpadkov).

Prvotno je bil na lokaciji objekta MBO zasnovan samo objekt kompostarna ločeno zbranih bioloških odpadkov in za ta objekt v sklopu RCERO Celje je bil izveden postopek presoje vplivov na okolje in je tudi že bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje (št. 35402-27/2003 z dne 16.3.2004). Tudi za objekt RCERO Celje je poročilo o vplivih na okolje izdelalo naše podjetje Institut za ekološki inženiring d.o.o. skupaj s podizvajalcem ZZV Celje, odgovorna nosilka naloge je bila ga. Duška Czurda, udig.

V RCERO Celje se bodo predelovali odpadki z območja 17. občin: Celje, Braslovče, Dobje, Dobrna, Mozirje, Polzela, Prebold, Šentjur, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko, Žalec, Laško, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje.

V objektu MBO bo potekal tehnološki proces mehansko biološke obdelave preostanka mešanih komunalnih odpadkov v količini 61.500 t/leto z namenom, da se pridobi alternativno gorivo primerno za sežig ali sosežig. Metoda bazira na avtomatski mehanski selekciji gorljivega in biorazgradljivega dela odpadkov. V tehnološkem procesu bo potekalo mletje in pospešena biooksidacija (kjer se izločajo izcedne vode), ki privede do stabilata. Iz stabilata se nato s sejanjem, separacijo, demetalizacijo in mletjem pridobi: 2.460 t/leto inertne frakcije, 16.605 t/leto biostabilata, 3.391 t/leto kovin in 20.002 t/leto alternativnega goriva s kalorično vrednostjo 15.000 do 20.000 kJ/kg. Alternativno gorivo se bo odpeljalo z lokacije RCERO Celje na sežig v Toplarno Celje, material je primeren tudi za sosežig. Ostale komponente se bodo uporabile oziroma odložile na odlagališču nenevarnih odpadkov Bukovžlak, ki je v neposredni bližini. Objekt Toplarne Celje je predmet ločenega postopka presoje vplivov na okolje in ni bil predmet tega poročila.Situacija območja RCERO Celje z objektom MBO


Objekt MBO je izveden pod tlakom, zrak se odsesava in vodi na čiščenje v biofilter, ki je na strehi objekta. Iz elementov postrojenja, kjer nastaja prah, se zrak odsesava in nato očisti v vrečastem filtru. Ventilatorji od vrečastega filtra in od biofiltrov so zvočno izolirani. Odpadna padavinska voda z manipulativnih površin se pred iztokom v odvodnik očisti v lovilcu olj.

Vplive na okolje smo izvrednotili z upoštevanjem okoljevarstvenih ukrepov.


Tabela vrednotenja vplivov na okolje za objekt MBO

Sestavine okolja oziroma vrsta vpliva

 

Vpliv med gradnjo MBO

Vpliv med obratovanjem MBO

Z vidika onesnaževanja okolja

 

 

Emisije snovi v zrak

Vpliv je neznaten (1)

Vpliv je neznaten (1)

Emisije snovi v površinske vode in podtalnico

 

 

·       emisije snovi v površinske vode

Vpliv je neznaten (1)

Vpliv je neznaten (1)

·       emisije snovi v podtalnico

Vpliv je neznaten (1)

Ni vpliva (0)

Emisije snovi v tla

Vpliv je neznaten (1)

Ni vpliva (0)

Emisije vonjav

Ni vpliva (0)

Vpliv je dopusten (3)

Emisije hrupa

Vpliv je dopusten (3)

Vpliv je dopusten (3)

Nastajanje odpadkov

Vpliv je neznaten (1)

Vpliv je pozitiven (+)

Z vidika razvrednotenja okolja

 

 

Vpliv na identiteto in izgled naravnega okolja in krajine

Vpliv je neznaten (1)

Vpliv je neznaten (1)

Vpliv na naravne vrednote ali naravno javno dobro

Ni vpliva (0)

Ni vpliva (0)

Z vidika poškodb okolja

 

 

Vpliv na prosto živeče živalske vrste in prosto rastoče rastlinske vrste ter njihove habitate

Vpliv je neznaten (1)

Vpliv je neznaten (1)

Z vidika rabe in izkoriščanja naravnih dobrin

 

 

Raba, uporaba ali izkoriščanje obnovljivih in neobnovljivih naravnih dobrin za potrebe nameravanega posega

Vpliv je neznaten (1)

Vpliv je neznaten (1)

Vplivi na rabo ali izkoriščanje obnovljivih in neobnovljivih naravnih dobrin v zvezi z nameravanim posegom

Ni vpliva (0)

Vpliv je pozitiven (+)


Ugotavljamo, da je glede na izvedeno vrednotenje skupna ocena, da bo v obdobju gradnje objekta MBO Celje vpliv neznaten do dopusten (ocene 1 oziroma 3), v času obratovanja MBO pa je vpliv ocenjen pretežno kot neznaten ali pa ga ni, izražen je bil tudi pozitiven vpliv kot tudi vpliv v okviru dopustnih vrednosti. Nekakšno aritmetično povprečje vrednotenj nam da oceno, da vpliva objekta MBO ne bo oziroma bo nezanten (ocene 0 oziroma 1).
V skladu z ugotovitvami ocenjevanja vplivov posega na okolje ter zdravje in premoženje ljudi, je bilo uvedeno vplivno območje posega zaradi hrupa in vonjav na razdalji 100 m od objekta MBO.
V poročilu smo predvideli izvajanje spremljanja stanja okolja (monitoring) v času gradnje in v času obratovanja. Med gradnjo je predviden monitoring za prašne usedline (4 lokacije) in imisije hrupa (4 lokacije). Sicer se izvajajo opazovanja in po potrebi dodatne meritve.
V času obratovanja so predvidene meritve emisij in imisij prašnih delcev (6 lokacij), meritve vonjav (6 lokacij), meritve hrupa (4 lokacije), vzorčenje površinskih voda (1 merilno mesto), meritve odpadnih voda (iz lovilca olj, izcedne vode, lokalna kanalizacija), podzemna voda (2 lokaciji), meteorološki parametri (1 meteorološka postaja), opazovanje gozdov (3 površine opazovanja), spremljanje stanja okolja pri mokriščih, vzorčenje tal (1 lokacija) in meritve elektromagnetnega sevanje (1 lokacija).
Predvideni poseg ne bo vplival na okolje v sosednjih državah v smislu  59.člena Zakona o varstvu okolja. Predvideni poseg ne spada med objekte ali naprave, ki bi lahko povzročili ekološko nesrečo (Navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje, Priloga 1). Zaradi tega problematika ni bila ugotavljana, določena in ovrednotena.

Na podlagi Poročila o vplivih na okolje smo zaključili, da je vpliv nameravane izgradnje objekta MBO v Celju na vse sestavine okolja v okviru zakonsko predpisanih vrednosti, zato je predvidena gradnja, ob upoštevanju okoljevarstvenih ukrepov, za okolje sprejemljiv poseg.

Preverili smo tudi ustreznost izbranega načina obdelave odpadkov glede na priporočila BREF  priročnika (References Document on Best Available Techniques) s področja obdelave odpadkov z ozirom na najboljše razpoložljive tehnike. Ugotavljamo, da predvidena obdelava odpadkov v objektu MBO Celje zadosti zahtevam na področjih, ki jih BREF priročnik pokriva.

Za potrebe vloge za pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada (sklad Evropske unije) je bil na podlagi omenjenega poročila o vplivih na okolje za objekt MBO v RCERO Celje pripravljen ne-tehnični povzetek poročila v angleškem jeziku. Povzetek je pripravilo naše podjetje Institut za ekološki inženiring d.o.o. in je bil priložen vlogi kot samostojni dokument. Vloga je v fazi pregledovanja in potrjevanja.

Zapisala: Duška Czurda

 


Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj