Izdaja okoljevarstvenega soglasja za regijsko odlagališče nenevarnih odpadkov Zmes (Prevalje) - nadaljevanje

V Sloveniji se kot končna dispozicija odpadkov še vedno uporabljajo odlagališča nenevarnih odpadkov, saj še nimamo zgrajene nobene sežigalnice za nenevarne odpadke. Zaradi specifičnosti Slovenije z razpršeno poselitvijo in zaradi ostalih geološko-hidroloških značilnosti ozemlja, je izjemno težko najti ustrezno lokacijo za odlagališče, ki bi zadostilo vsem strogim zahtevam zakonodaje. Običajna praksa v Sloveniji zato je, da se za potrebe odlaganja odpadkov obstoječa odlagališča širijo oziroma se na lokaciji obstoječih odlagališč gradijo nova. Tako je odlagališče Zmes poseben primer, ko je bil postopek presoje vplivov na okolje uspešno zaključen in je bilo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje na novi lokaciji, ne pa s širitvijo na že obstoječi lokaciji odlagališča. Ob tem naj povemo, da bo potrebno pred gradnjo izpolniti nekatere zahteve oziroma okoljevarstvene ukrepe, ki jih nalaga poročilo o vplivih na okolje, tako da se bo zadostilo vsem zahtevam zakonodaje.
Za enajst občin Koroške regije (Dravograd, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Muta, Vuzenica, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem, Slovenj Gradec in Mislinja) se načrtuje izgradnja Regionalnega centra za ravnanje z odpadki. Predvidena lokacija Centra je na območju občine Slovenj Gradec, letna količina zbranih odpadkov pa znaša okrog 23.000 ton komunalnih odpadkov, s prispevnim z okoli 70.000 prebivalci. Ostanki odpadkov po sortiranju in mehansko biološki predelavi se bodo odvažali na odlagališče nenevarnih odpadkov Zmes v občini Prevalje.


 
Širše območje odlagališča nenevarnih odpadkov Zmes

Predmet poročila o vplivih na okolje je izgradnja in obratovanje regijskega odlagališča komunalnih odpadkov Zmes. V skladu z zahtevami Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS št. 66/96, 12/00 in št. 83/02; 3.člen, poglavje H, točka 5) je za predvideni poseg v prostor potrebno izpeljati postopek presoje vplivov na okolje. Za potrebe postopka je potrebno izdelati poročilo o vplivih na okolje.
Elaborat smo izdelali v skladu s predpisano metodologijo za tovrstna poročila in ob upoštevanju slovenske in evropske zakonodaje z obravnavanega področja.
Izbrana lokacija regijskega odlagališča komunalnih odpadkov Zmes se nahaja ca 2 km severozahodno od kraja Prevalje, nad železniško progo Prevalje - Holmec, ki tik pod lokacijo prehaja iz predora na prosto. Regijsko odlagališče Zmes ima na razpoložljivem območju ca 8,25 ha na razpolago 600.000 m3 bruto volumna za odlaganje predelanih odpadkov, kar zadostuje za 30 letno odlaganje. Za odlaganje odpadkov bo urejena površina velikosti okoli 5 ha.

 Situacija odlagališča nenevarnih odpadkov Zmes

Izgradnja odlagališča nenevarnih odpadkov Zmes obsega pripravo tesnilnega dna odlagališča, plato z infrastrukturnimi objekti in dovozno cesto. Z vidika tehnologije izvajanja zemeljskih del in izvajanja vkopov v teren je lokacija težavna. Obravnavano območje je dokaj zavodnjeno, pobočja so strma in razčlenjena, podlaga v spodnjem delu lokacije (južni krak) so kremenovi peščenjaki in druge trde in zelo trdne metamorfne kamnine, v zgornjem delu lokacije (vzhodni in zahodni krak) so pobočja zgrajena iz mehkih, drobljivih metamorfnih kamnin. V projektu je posebna pozornost namenjena zbiranju zaledne vode, kar se bo izvedlo z dvema dolgima prepustoma pod dnom odlagališča.  
Za potrebe izdelava poročila o vplivih na okolje so bile za poglavje o obstoječem stanju izvedene meritve prašnih usedlin, za potrebe projektiranja so bile izvedene geološko-geotehnične raziskave, podatki o meteoroloških podatkih (veter) so povzeti iz bližnje meteorološke postaje, tudi podatki o temperaturah in padavinah so povzeti iz bližnjih meteoroloških postaj, podatki o pretokih površinskih voda (potok pod odlagališčem) v javnih dokumentih niso bili na voljo in smo jih računsko ocenili, tudi ravni hrupa so bile izračunane. V juniju 2005 je bila izdelana tudi hidrogeološka študija.
V poročilu smo obravnavali vplive na geološko-geomehanske razmere, vode (podzemne in površinske), zrak, hrup, onesnaženost tal, živi svet, zaščitena območja narave in kulturna dediščina, krajinske in vidne značilnosti prostora, potenciale prostora ter družbeno okolje in psihosocialni vidik. Ugotavljamo, da je glede na izvedeno vrednotenje skupna ocena, da bo v obdobju gradnje regijskega odlagališča odpadkov Zmes vpliv neznaten do dopusten (ocene 1 do 2), v času obratovanja bo vpliv neznaten oziroma vpliva ne bo (ocene 1 in 0), razen za hrup, ko bo vpliv dopusten (ocena 2). Vrednotenje vplivov je bilo izvedeno ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.
Predvideni so omilitveni ukrepi za vse obravnavane sestavine, še posebej bi izpostavili ukrep, ko je zaradi čezmernega vpliva hrupa na stanovanjski objekt Dolga Brda 7  potrebno ta objekt porušiti ali spremeniti njegovo namembnost tako, da se v njem ljudje zaradi dela ali počitka ne bodo zadrževali pogosto in daljši čas.
Potrebno je izvajati spremljanje vplivov odlagališča na okolje (monitoring) v okviru rednih meritev oziroma periodičnih meritev, kakor je opisano v poglavju o spremljanju vplivov odlagališča na okolje (monitoring). Monitoringe izvajajo pooblaščene institucije glede na programe monitoringov v skladu s predpisano zakonodajo, kot je navedeno pri posameznih poglavjih.
Preverili smo tudi ustreznost izbranega načina obdelave odpadkov glede na priporočila BREF  priročnika (References Document on Best Available Techniques) s področja obdelave odpadkov z ozirom na najboljše razpoložljive tehnike. Priporočila BREF priročnika ne obravnavajo odlagališč odpadkov. Kjer so bile rešitve v projektu dovolj natančno obdelane, pa smo ocenili, da ni neskladij z zahtevami na področjih, ki jih BREF priročnik pokriva.
Na podlagi raziskovanj in preučitve dokumentacije v okviru priprave poročila o vplivih na okolje za regijsko odlagališče odpadkov Zmes lahko zaključimo, da bodo vplivi na vse sestavine okolja v okviru zakonsko predpisanih vrednosti, zato je predvideni poseg v prostor, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, za okolje in zdravje ljudi sprejemljiv.
Posebej bi poudarili potrebo po izpolnitvi omilitvenega ukrepa, ki se nanaša na status stanovanjskih hiš v neposredni bližini odlagališča.


Zapisala: Duška Czurda

 


Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj