EKOPROFIT (ÖKOPROFIT®)
VIR: IEI d.o.o.

ÖKOPROFIT® (ECOPROFIT - "ECOlogical PROject For Integrated Environmental Technology") je program mednarodnega trženja, ki omogoča doseganje pozitivnih ekoloških in ekonomskih učinkov. Lahko bi ga prevedli tudi kot okoljska učinkovitost.

Program je razvil Zavod za varstvo okolja občine Gradec leta 1991. Nosilec celotnega projekta je podjetje Cleaner Production Center – CPC Avstrija iz Gradca. Več o podjetju si lahko pogledate na spletni strani http://www.cpc.at/.

Pomemben dejavnik za uspešno izvajanje projekta ÖKOPROFIT® je povezovanje lokalnih oblasti, gospodarskih subjektov in svetovalcev, ki so vključena v projekt.

Motiv za sodelovanje gospodarskih subjektov so predvsem finančni prihranki. Pomembno pa  je povezovanje med finančnimi prihranki oz. ekonomskimi učinki in varovanjem okolja. Gre namreč za uporabo celostnih ekoloških tehnologij, s katerimi se poveča čisti dobiček pri poslovanju in se istočasno izboljša stanje okolja. Osnovni cilji Ekoprofita so:
 • preprečevanje in zmanjševanje količin in vrst odpadkov in odpadnih vod,
 • gospodarjenje s pitno vodo,
 • zmanjšanje porabe energije,
 • zmanjševanje emisij hrupa,
 • zmanjšanje emisij snovi v zrak,
 • zmanjšanje emisij snovi v vode,
 • nadomeščanje nevarnih surovin z okoljsko sprejemljivejšimi.

Podjetja se najprej usposablja v smislu zmanjševanja stroškov pri investicijah, povečevanja njihove ekološke učinkovitosti in operativnih ukrepov za varovanje okolja. V te namene se izvede izobraževanje, na katerem se v delavnicah predstavnike podjetij seznani s različnimi temami kot so mrežni management, posebne metode za hitro predstavitev obstoječih varčevalnih zmogljivosti, itd. Vse to pripomore h gospodarski rasti podjetij, ki so udeležena v projektu.

Program spodbuja organizacijske in tehnološke spremembe, nadomestitev surovine in dobro gospodarjenje prav tako kot tudi tiste ukrepe, ki pomagajo podjetjem doseči boljši ekonomski učinek, hkrati pa pripomorejo k varovanju okolja.

Prednosti, ki jih prinaša izvajanje Ekoprofita:
 • večja učinkovitost proizvodnje;
 • znižanje stroškov zaradi manjše potrošnje vhodnih materialov - surovin in energije (zmanjšanje porabe energije, zmanjšanje porabe surovin pri proizvodnji izdelkov in izvajanju storitev);
 • zmanjšanje stroškov s zmanjšanjem količin odpadkov in emisij;
 • izvajanje skupnega programa usposabljanja - usposabljanje zaposlenih na področju varstva okolja, proizvodne učinkovitosti in dviganje zavesti zaposlenih glede stroškov;
 • izmenjava izkušenj s podjetji držav članic EU v sklopu mreže Ekoprofit;
 • dober pregled nad zakoni in podzakonskimi predpisi;
 • predstavitev podjetij in možnost mednarodnega sodelovanja preko mednarodnih mrež;
 • pridobitev certifikata ÖKOPROFIT in naziv EKOPROFIT podjetje;
 • priprave ali dopolnitev za ISO 14001 ali EMAS.
 
Mesto Maribor je EKOPROFIT prvič poizkusno izvedlo v letu 2002 (EKOPROFIT MARIBOR 2002). V preteklem letu je bil program uspešno zaključen. V nadaljevanju so prikazani rezultati osnovnega programa, v katerem je bilo vključenih 20 gospodarskih subjekov – med njimi tudi IEI d.o.o.
.

Področje

Ocenjen letni prihranek v EUR

Odpadki

93.506

Energija

324.675

Voda

48.052

Ekološki nakupi

12.987

Optimizacija procesov

350.649

Pogonsko gorivo

9.524

SKUPAJ

839.393

Tabela 1: Rezultati že zaključenega projekta EKOPROFIT MARIBOR 2002 – osnovni program (vir: Končno poročilo projekta EKOPROFIT MARIBOR 2002 – osnovni program, Maribor april 2003

Letos se pričenja že drugi projekt, Ekoprofit 2004, ki bo trajal do leta 2006. Večinoma ga krije Evropska unija, deloma pa tudi MOM in gospodarski subjekti.

Kot lokalni svetovalci, ki so uspešno zaključili Akademijo Ekoprofit, bomo v izvajanju programa Ekoprofita 2004 sodelovali tudi zaposleni podjetja IEI d.o.o.

Kontaktna oseba: Sebastjana Klepec, dipl.san.inž.


Zapisala: Sebastjana Klepec, dipl. san. ing.


 


Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj