CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI - CERO SLOVENSKE KONJICE
VIR: IEI d.o.o.

Center za ravnaje z odpadki (CERO) je lociran na območju obstoječega komunalnega odlagališča Graščak, v naselju Prežigal. Zasnovan je za zbiranje, sortiranje in začasno skladiščenje ločeno zbranih komunalnih odpadkov za občine Vitanje, Zreče in Slovenske Konjice.

V I.fazi I.etapi, ki se je dokončala junija 2002 je bilo urejeno zemljišče in izveden utrjeni plato velikosti površine 1 ha, ki se je ogradil in zaščitil pred poplavami reke Dravinje z zaščitnim protipoplavnim nasipom. V plato se je položil hidrantni razvod v dolžini 320 m, 490 m drenaž za znižanje podtalnih voda in 420 m kanalizacijskih cevi z usedalnikom in lovilcem olj, pri čemer je premer največje cevi DN 600 mm. Uredila se je dovozna cesta v asfaltni izvedbi dolžine 330 m. Na platoju se je postavila hala jeklene konstrukcije s površino 70 x 10 m s priključenim upravnim delom 10 x 10 m skupne površine 180 m2. Hala je pozidana do višine 2,20 m, fasada in streha dvokapnica pa sta izvedeni z valovito pločevino. V celotni dolžini objekta je izveden nadstrešek v širini 2,50m. Upravni del je v celoti zidan in finaliziran ter izvedeni so bili vsi komunalni priključki.

II. etapa I. faze se je končala junija 2004. V tej etapi sta se postavili dve hali jeklene konstrukcije. Prva hala je skladiščna hala za ločeno zbrane odpadke s površino 70 x 10 m ter višine 7,50 m. Hala je pozidana do višine 2,20 m, fasada in streha dvokapnica pa sta izvedeni z valovito pločevino. Druga hala je površine 20x 40 m z izvedenim nadstreškom 2,50 m ter višine 10,50 m. V tej hali je izvedena sortirna linija z osmimi delovnimi mesti. Odpadki se sortirajo v premične kontejnerje ali pa se stiskajo v bale v stiskalnici, ki je prav tako nameščena v tej hali. V tej etapi se je izvedel tudi bazen za izcedne vode bodoče nove deponije, ki je izvedena v II. fazi. Bazen je AB konstrukcije velikosti 15 x 10 m ter globine 5,0 m. Bazen ima črpališče s tlačnim vodom, ki bo odvajal odpadne vode na obstoječo deponijo, dokler ne bo izgrajena centralna čistilna naprava za občino Sl. Konjice. Dvorišče se je izvedlo v asfaltni izvedbi. Prav tako se je pripravil asfaltni plato za bodoče kompostiranje odpadkov.
Za potrebe centra se je izvedel tudi vodovod v duktilni litini DN 150 dolžine 800 m in DN 100 dolžine 710 m.
Ker je bila obstoječa priključna elektro moč premajhna za novo tehnologijo sortirnice, je bilo za potrebe Centra potrebno izgraditi novo transformatorsko postajo moči 20/0,4 kV, 630kVA in za to potrebni kablovod VN 20kV v dolžini 300 m.

V II. fazi se je izvedlo novo odlagalno polje za preostanek odpadkov po predpisani veljavni zakonodaji. Za optimalno delovanje novega odlagalnega polja, so bili izvedeni še obodna cesta v nasipu, drenažni sistem za znižanje podtalnice, nosilni sloj deponijskega dna s tesnilnimi plasti ter drenažni sistem za izcedne vode. Tako je tesnilni sloj, ki je položen na planum odlagalnega polja sestavljen iz sledečih plasti: drenažna mreža d=20mm, obojestransko obložena z geotekstilom / bentonitna plast / drenažna mreža d=20mm, obojestransko obložena z geotekstilom / bentonitna plast / varjena PE HD folija d=2,5 mm / geotekstil 1200g/m2 / drenažni sloj d= 40 cm, granulacije 16 - 32 mm / geotekstil 1200g/m2.

Celotna investicija je bila izvedena iz nepovratnih sredstev MOPE-a in sredstev Občine Slovenske Konjice.

Ostale povezave: http://www.eko-konjice.si/slo/


Zapisal Samo Izlakar
 

Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj