Gradnja kanalizacijskega omrežja in CČN Slovenska Bistrica s sofinanciranjem iz EU sklada PHARE
VIR: IEI d.o.o.V Slovenski Bistrici je od septembra 2002 potekala izgradnja kanalizacijskega omrežja in centralne čistilne naprave.
Celotna investicija je znašala 5,14 mio € ali 1,2 milijarde SIT. Gradnja je potekala s sofinanciranjem Evropske unije v znesku 2,6 mio € nepovratnih sredstev iz programa PHARE, št. proj. SI-0007.01.01.0001. Ostala sredstva so državna taksa za onesnaževanje voda, sredstva državnega proračuna ter občinska sredstva.


Ob občinskem prazniku 13.marca 2003 so v Slovenski Bistrici položili temeljni kamen za čistilno napravo za odpadne vode ob prisotnosti župana dr.Ivana Žagarja, grškega veleposlanika Georga Nicolaidisa, veleposlanika Evropske Unije v Sloveniji Erwana Fouréja, državnih sekretarjev Rada Genoria ter Marka Slokarja in več veleposlanikov držav Evropske Unije.

Grški veleposlanik v Sloveniji George Nicolaidis, predstavnik takrat predsedujoče države Evropske Unije, je pohvalil prizadevanja občine Slovenska Bistrica na področju okoljske politike. Začetek izgradnje čistilne naprave kot ključnega objekta za čiščenje odpadnih voda, je označil kot pomemben korak naše države na poti vključevanja v mednarodno evropsko skupnost.

Veleposlanik EU v Sloveniji Erwan Fouré pa je napovedal, da EU tudi v prihodnje namerava podpirati tovrstne projekte z namenom, da pomaga državam kandidatkam lažje izvajati zahtevno zakonodajo Evropske Unije. Državni sekretar vlade službe za evropske zadeve dr.Rado Genorio je opozoril na princip evropske solidarnosti, konkretno izkazane na primeru sofinanciranja bistriške čistilne naprave
Nadzor nad gradnjo in vlogo inženirja po FIDIC-u je vršilo podjetje Institut za ekološki inženiring d.o.o.

Strokovnjaki Instituta za ekološki inženiring so izdelali tudi idejne projekte kanalizacijskega sistema in čistilne naprave, poročilo o vplivih na okolje, sodelovali pri izboru izvajalca, skupaj s podizvajalci pa še razpisno dokumentacijo (Tender Documents) za mednarodni razpis in investicijsko dokumentacijo. Izvedbo projekta je na mednarodnem razpisu pridobilo podjetje Granit d.d. Slovenska Bistrica s podizvajalci.


Izvedbo projekta je na mednarodnem razpisu pridobilo podjetje Granit d.d. Slovenska Bistrica s podizvajalci.

Celotno kanalizacijsko omrežje v Slovenski Bistrici je zasnovano v mešanem sistemu, kar pomeni, da se skupno odvajajo padavinske in sanitarne odpadne vode. Zaradi tega je ves sistem zasnovan z objekti za razbremenjevanje čiste padavinske vode direktno v površinske odvodnike. Na ta način se na čistilno napravo vodijo samo onesnažene vode in ni čistilna naprava po nepotrebnem hidravlično obremenjena.
Ob izgradnji kanalizacije je mesto Slovenska Bistrica rekonstruiralo del vodovodnega omrežja, zgrajenih je bilo več kot kilometer novih pločnikov.
Obratovanje sistema bo izboljšalo kakovost predvsem potoka Bistrica, ki so strokovnjaki Instituta za ekološli inženiring proučevali v sklopu presoje vplivov na okolje. Ugotovili so, da je potok izredno onesnažen, njegova biocenoza je zelo podobna biocenozi čistilne naprave. Zato je bila postavljena zahteva, da mora čistilna naprava vsebovati tudi terciarno stopnjo čiščenja.

Gradnja kanalizacijskega omrežja je bila razdeljena v 3 faze in sicer:
I.faza: izgradnja zadrževalnih bazenov dežnih voda (opremljeni z napravami brez uporabe električne energije: splakovalniki (izpiralni boben), dušilke na princip vodnega curka) z oznakami ZBDV 500, ZBDV 600 in ZBDV 700

II.faza: izgradnja zadrževalnih bazenov dežnih voda z oznakami (opremljeni z napravami brez uporabe električne energije: splakovalniki (izpiralni boben), dušilke na princip vodnega curka) ZBDV 100, ZBDV 120 in ZBDV 800

III.faza: kanalizacijski cevovodi, razbremenilniki, črpališče.


Pogled na CČN Slovenska Bistrica v smeri proti vzhodu
Lokacija CČN Slovenska Bistrica je s severne strani omejena z nasipom avtoceste Maribor-Celje, z zahodne strani s poljsko potjo, z vzhodne strani pa z reguliranim potokom Bistrica. Na severni strani AC je obrtna cona Slovenske Bistrice, z ostalih strani lokacijo CČN obdajajo kmetijska zemljišča.

Centralna čistilna naprava Slovenska Bistrica ima kapaciteto 15.025 PE in je namenjena čiščenju odpadnih sanitarnih voda. Naprava je sodobna sekvenčna biološka čistilna naprava z aerobno stabilizacijo blata, z nitrifikacijo, denitrifikacijo ter kemičnim čiščenjem fosforja (terciarno čiščenje). Proces čiščenja je avtomatsko daljinsko nadzorovan, uporabljeno je SCADA krmiljenje.

Enoletno poskusno obratovanje čistilne naprave Slovenska Bistrica se bo predvidoma pričelo v juniju 2004. Po zaključku poskusnega obratovanja se bo čistilna naprava predala v upravljanje Komunalnemu podjetju Slovenska Bistrica.

Na ta način je Slovenska Bistrica pridobila moderno čistilno napravo v kombinaciji s tehnološko sodobno zasnovanim kanalizacijskim omrežjem s številnimi objekti (razbremenilniki in zadrževalni bazeni z opremo), kar ustreza stanju tehnike v razvitih srednjeevropskih državah. Zdaj lahko upravičeno pričakujemo, da se bodo razmere v potoku Bistrica bistveno spremenile in vprašanje časa je, kdaj se bodo na obrežju potoka pojavili tudi ribiči.


Zapisala Duška Czurda in dr.Uroš Krajnc
 

Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj