Projekt - študija »spodnja Sava« ; (VIR:IEI)

Naročnik MOPE je v začetku leta 2003 na podlagi javnega razpisa naročilo izdelavo študije »Inventarizacija ključnih stanj prostora, okolja in infrastrukture na vplivnem območju spodnje Save z ločevanjem ukrepov za izboljšanje sedanjega stanja in ukrepov zaradi izgradnje hidroelektrarn«. Nosilec naloge so Savske elektrarne Ljubljana, podizvajalci pa IMOS GEATEH, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana, Inštitut Jožef Stefan ter Institut za ekološki inženiring Maribor. Naš podizvajalec je prof. dr. Mihael J.Toman iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Namen študije je ugotoviti obstoječo obremenitev reke in korita Save na obravnavanem odseku s stališča točkovnih in površinskih izvorov obremenjevanja reke zaradi industrije, poselitve in rabe kmetijskih površin. Obenem je potrebno na osnovi obstoječih podatkov in opravljenih analiz vode in sedimenta izvesti presojo kakovosti vode in sprememb vodnega režima zaradi zajezitev. Cilj naloge je opredeliti potrebne dodatne ukrepe za doseganje II. kakovostnega razreda vodotoka, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in vzpostavitev razširjenega monitoringa za spremljanje kvalitete vode na tem odseku.

Rezultati študije bodo pokazali, kakšen je vpliv na kakovost reke Save zaradi izgradnje hidroelektrarn na tem odseku in kako s predvidenimi ukrepi izboljšati sedanje stanje. Študija bo tudi pokazala, kakšna je ločitev stroškov na investicije hidroelektrarn in ostale uporabnike prostora.

Zapisala Simona Gobec in Uroš Krajnc.
 

Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si