Poročilo o vplivih na okolje za CERO Sežana; (VIR:IEI)

V maju 2002 smo skupaj s podizvajalci ( ZZV-IVO Maribor in CKFF ) izdelali poročilo o vplivih na okolje za center za ravnanje z odpadki Sežana.

Na lokaciji obstoječega odlagališča komunalnih odpadkov v Sežani se bo izvedla sanacija in razširitev obstoječega odlagališča ter izgradnja centra za ravnanje z odpadki. Odlagališče komunanih odpadkov Sežana leži ca 2 km severozahodno od Sežane in se nahaja ob lokalni cesti Sežana - Dol pri Vogljah.

Kapaciteta obstoječega odlagališča odpadkov Sežana je v izteku, brez njega območje štirih občin Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen s 23.000 prebivalci trenutno nima nadomestne rešitve za odstranjevanje odpadkov.

V poročilu o vplivih na okolje smo obravnavali vplive na posamezne sestavine okolja in ugotovili, da obratovanje centra za ravnanje z odpadki Sežana ne bo imelo na nobeno sestavino okolja nedopustnega vpliva, zato je nameravana izgradnja za okolje sprejemljiv poseg, ob pogoju, da se pred začetkom gradnje izvede izravnalni ukrep s katerim se nadomesti okrnitev narave in se upošteva tudi ostale omilitvene ukrepe.

Postopek presoje vplivov za okolje za predvideni poseg v prostor se bo izvedel v fazi pridobivanja lokacijskega dovoljenja. Do zdaj še ni bilo javne razgrnitve in javne obravnave, torej tudi še ni bilo izdano okoljevarstveno soglasje.
 

Zapisala Duška Czurda.
 

Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si