Strokovna ocena emisij snovi in toplote - Čistilna naprava Mežica; (VIR:IEI)

V juliju 2002 smo izdelali strokovno oceno emisij snovi in toplote ter predvidene ukrepe za njeno zmanjšanje in ravnanje z odpadno vodo za čistilno napravo Mežica.

Na levem bregu reke Meže, nizvodno od naselja Mežica, se bo gradila čistilna naprava za čiščenje komunalnih odpadnih voda. Čistilna naprava bo imela kapaciteto 4.000 p.e. Predvidena je klasična biološka čistilna naprava s kontinuiranim pretokom skozi napravo, z aerobno stabilizacijo blata in nitrifikacijo. Odvišno blato se bo zgoščalo in strojno odvodnjavalo na tračni stiskalnici.

Iztok prečiščene vode predvidoma ne bo presegal z zakonodajo predpisanih mejnih vrednosti. Z izgradnjo ČN Mežica bo vpliv na površinske vode pozitiven, saj se bo predvidoma zmanjšala obremenitev odvodnika reke Meže v sledečih količinah:

  •  BPK5                             78 t/leto, 
  •  suspendirane snovi          51,1 t/leto, 
  •  dušikove spojine             4,5 t/leto, 
  •  fosforjeve spojine            1,9 t/leto. 

Predvidevamo, da se bo z izgradnjo ČN Mežica izboljšala kvaliteta reke Meže za 1/2 kakovostnega razreda.

Na podlagi izvedene strokovne ocene smo ugotovili, da je nameravana izgradnja čistilne naprave Mežica za okolje sprejemljiv poseg.


 

Zapisala Duška Czurda.
 

Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si