Vlada Republike Slovenije je sprejela Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda (VIR:IEI)


Vlada je na seji 20. decembra 2001 sprejela odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda območij poselitve velikosti med 2000 in 15000 populacijskih enot in pod 2000 populacijskih enot.

Omenjeni operativni program določa program ukrepov s časovnim in finančnim (stroški in viri investicij) načrtom izvajanja sanacije komunalnih virov onesnaženja (odvodnje in čiščenja) na občutljivih območjih z dodatnim poudarkom na območjih zalog podtalnice in kraških virov za namen vodooskrbe in naravovarstveno zaščitenih območjih. Program določa ukrepe za zmanjšanje onesnaženja neposredno v površinske in posredno v podzemne vode, ki ga povzroča urbana in razdrobljena poselitev. Operativni program je glede na nacionalne prioritete bistvenega pomena, saj ščiti vodne vire vodooskrbe, naravne krajinske parke in občutljiva območja vodotokov.

Program vsebuje zakonska in programska izhodišča za njegovo pripravo, obstoječe stanje in analizo problemov, izvajanja tehničnih ukrepov in virov financiranja, cilje na področju izvedbe tehničnih ukrepov s časovnim načrtom izvedbe ter seznam prednostnih investicij na področju odvodnje in čiščenja odpadnih voda s časovnim načrtom izvedbe ter s stroški in z viri financiranja.

Za izvedbo programa se bo za obdobje od leta 2003 do 2010 iz državnega proračuna in drugih virov financiranja, kot so občinski proračuni, predstrukturni ter po vstopu v EU strukturni skladi Evropske komisije, namenilo predvidoma 47,9 milijarde tolarjev.

Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Ur.l. RS 94/99) kot sektorski program prve faze do leta 2006 izvajanja prednostnih nalog Nacionalnega programa varstva okolja (NPVO) je bil usmerjen v izgradnjo sistemov odvodnje in čiščenja območij poselitve večjih od 15 000 PE, ki jih pogojujejo zahteve implementacije slovenske zakonodaje in smernic EU za obdobje do leta 2005, oz. 2010. V drugi fazi pa NPVO narekuje izgradnjo sistemov odvodnje in čiščenja za območja poselitve (aglomeracije), med 2000 in 15 000 PE in pod 2000 PE. Za Republiko Slovenijo je značilna specifično razdrobljena poselitev (več kot 6500 naselij). Aluvialne doline, kjer je prisotna poselitev in intenzivna kmetijska proizvodnja, pa predstavljajo največje zaloge podtalnice. Velik del Slovenije je kraško območje, brez površinskih odvodnikov, glede velike vsebnosti hranil v slovenskih rekah je prisotna latentna evtrofikacija, hkrati pa so določeni predeli te krajine tudi naravovarstveno zaščiteni, namenjeni kopanju in turistični dejavnosti. Reševanje odvodnje in čiščenja odpadnih voda manjših naselij je iz zgoraj naštetih specifičnosti Slovenije nacionalno skoraj enakovredna prednostna naloga, kot realizacija investicij velikih sistemov odvodnje in čiščenja odpadnih voda, ki jo narekuje Operativni program (Ur.l. RS 94/99).

Operativni program je izdelal Institut za ekološki inženiring Maribor, ki je delo pridobil na javnem natečaju Ministrstva za okolje in prostor. Odgovorni za izdelavo programa je bil dr. Uroš Krajnc, udig, pri izdelavi je sodeloval Jure Ravnik, univ. dipl. fiz. Posebno težavo pri izdelavi programa je bilo zbiranje podatkov o načrtovanih investicijah v kanalizacijska omrežja in čistilne naprave, saj smo morali pridobiti podatke od vseh občin. Velikokrat so se podatki, pridobljeni od občinskih strokovnih služb ter komunalnih podjetij, močno razlikovali in je bilo potrebno dodatno preverjanje podatkov. Republika Slovenija tudi zaostaja pri definiciji vseh občutljivih območij, vendar smo z odgovornimi delavci na Ministrstvu za okolje in prostor, predvsem z dr. Meto Gorišek in mag. Ingo Turk na koordinacijskih sestankih sprotno dogovorili, katere podatke smo vključili kot osnovo za izdelavo programa.

Pripravil: dr. Uroš Krajnc, Institut za ekološki inženiring Maribor
Vlada Republike Slovenije Služba za odnose z javnostmiNazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si