Laboratorij za hidrotehnične meritve in ekološki monitroing

Dejavnost družbe vključuje tudi enoto Laboratorij za hidrotehnične meritve in ekološki monitroing. Primarno delo laboratorija je izvajanje hidravličnih ter hidroloških meritev in hranjenje baze podatkov teh meritev in njihovih ovrednotenj. Delo laboratorija pa vključuje tudi načrtovanje imisijskih in emisijskih monitoringov ter matematično modeliranje eko-prostora z oceno tokov površinskih vodotokov in podtalnice, precejanja vode skozi tla in razširjanje polutantov v teh območjih. V zadnjem času je eden od razvojnih programov laboratorija tudi svetovanje ob uvajanju HACCP načrtov v oskrbi s pitno vodo ter v prometu z živili.

1. HIDROLOŠKE MERITVE

-meritve pretokov, gladine in temperature
površinskih vodotokov
-meritve gladine in temperature podtalnice
-meritve količine padavin, izhlapevanja,
temperature, vlažnosti in pritiska zraka
ter hitrosti in smeri vetra

2. HIDRAVLIČNE MERITVE

meritve pretokov, gladin in tlaka v objektih
priprave vode za oskrbo s pitno vodo, čistilnih
napravah za odpadno vodo, v sistemih za
oskrbo s pitno vodo, v sistemih odvodnje
meteornih in odpadnih voda ter v sistemih
odvodnje voda z območja odlagališč

3. BAZE PODATKOV

Digitalna baza podatkov:
- hidroloških meritev
- hidravličnih meritev
- spremljanj emisijskih in imisijskih monitoringov
tal, podtalnice in površinskih vodotokov

4. PROGRAMI, RAZISKAVE IN ŠTUDIJE

načrtovanje hidroloških meritev
- za ocene posegov v prostor
- za ocene vplivov na okolje
- za določitev emisijskih in imisijskih monitoringov tal,    podtalnice in površinskih vodotokov

načrtovanje hidravličnih meritev
- za poskusna obratovanja objektov in sistemov
- za ocene pravilnega delovanja in nadzora
   določenih objektov in sistemov

izdelava programov imisijskih in emisijskih monitoringov tal, podtalnice in površinskih vodotokov
digitalna in programska obdelava baz podatkov o okolju
modeliranje hidrodinamike in transporta polutantov v
podzemnih vodonosnikih
modeliranje hidrodinamike in transporta polutantov v
območju tal
analize polucij tal, površinskih vodotokov in podzemnih
vodonosnikov ter programi sanacij

5. HACCP SISTEM V OSKRBI S PITNO VODO IN PRI PROMETU ŽIVIL

izvedba predhodnih del
- program uvedbe notranjega nadzora po sistemu HACCP
- določanje in grafična predstavitev javnih vodovodnih sistemov s ključnimi elementi vodovodnega sistema
- izdelave shem postopkov v prometu z živili

sodelovanje v HACCP timih
- analize tveganj
- določanje kritičnih kontrolnih točk in vzpostavljanje monitoringa
- vzpostavitev baze podatkov zapisa dokumentacije HACCP sistema, z možnostjo digitalnega zapisa in obdelave podatkov


6. ZAPOSLENI V LABORATORIJU

mag. Irena KOPAČ , univ.dipl.inž.grad.
Vodja enote Laboratorij
tel.:02 300 48 28
Sebastjana KLEPEC, dipl. san. inž.
tel.:02 300 48 43

Natisni to stran Nazaj na iei.si