INŽENIRSKO - PROJEKTANTSKA DEJAVNOST ZA PODROČJE:

odpadki)

Dejavnost družbe na področju ravnanja z odpadki je zelo pestra. Zajema izdelavo konceptov in strategij ravnanja z odpadki, izbor tehnoloških postopkov predelave odpadkov in zmanjševanja nevarnostnega potenciala odpadkov, pripravo projektne in investicijske dokumentacije za nove objekte ravnanja z odpadki (sortirnice, kompostarne, objekte mehansko - biološke predelave, odlagališča) in sanacijske programe za obstoječe objekte (rekonstrukcije in razširitve odlagališč, sanacije gramoznic ter črnih odlagališč, itd.).

1. KONCEPTI, PROGRAMI, STRATEGIJE RAVNANJA Z ODPADKI

 • analiza prostora za določitev lokacije novih objektov ravnanja z odpadki (zbiralnice ločenih frakcij, zbirni centri, sortirnice, odlagališča, objekti mehansko - biološke predelave, kompostarne) z vrednotenjem potencialnih lokacij skozi večkriterijsko analizo
 • analiza nastajanja in strukture ter nevarnostnega potenciala odpadkov
 • določitev strategije ravnanja z odpadki za nivo občine, regije
 • določitev programov ravnanja z odpadki (regijskih in občinskih) z vključitvijo informacijskega sistema ter odnosov z javnostmi
 • priprava občinskih predpisov na področju ravnanja z odpadki

2. TEHNOLOŠKI POSTOPKI ZA PREDELAVO, ZMANJŠEVANJE NEVARNOSTNEGA POTENCIALA ODPADKOV
 • zbiranje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij odpadkov, zbirnih centrih
 • kompostiranje v objektih kompostarn
 • mehansko - biološka predelava odpadkov v objektih MBA
 • sortiranje odpadkov v objektih sortirnic

3. ODLAGALIŠČA ODPADKOV


 • izdelava projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo novih odlagališč z vsemi spremljajočimi objekti (plinska elektrarna, sistem odvodjavanja meteornih, izcednih, zalednih vod, itd.)
 • izdelava projektne dokumentacije za postobratovanje odlagališč z monitoringom      (vpliv na vode, tla, hrup, zrak, floro, favno)
 • izdelava projektne in investicijske dokumentacije za pridobivanje energije iz bio-plina

4. SANACIJA OBSTOJEČIH ODLAGALIŠČ

 • izdelava sanacijskih programov in načrtov za že izgrajena odlagališča
 • izdelava sanacijskih načrtov gramoznic
 • izdelava načrtov postobratovanja odlagališč z monitoringom za določitev vplivov na vode (površinske, podzemne), floro, favno, zrak, tla, naravne vire
Družba se prav tako ukvarja z vprašanjem oskrbe s pitno vodo, kar zajema raziskave in študije prostorskega in urbanističnega planiranja državnih in občinskih odlokov o varovanju vodnih virov, do načrtovanja vodovodne infrastrukture (cevna mreža, vodovodi, črpališča, zajetja, priprava vode).

1. RAZISKAVE IN ŠTUDIJE

 • načrtovanje vodnih virov, njihovo izkoriščanje ter varovanje
 • načrtovanje hidrogeoloških raziskav
 • zasnova katastrov vodovodnih sistemov ter vodnih virov
 • priprava informativnega in ekološko osveščujočega gradiva glede problematike oskrbe z vodo v obliki plakatov, člankov ali knjig
 • svetovanje pri organiziranju javne službe oskrbe z vodo

2. PROSTORSKO IN URBANISTIČNO PODROČJE

 • strokovne podloge za prostorske akte iz področja oskrbe z vodo (objekti, vodohrani, vodnjaki, črpališča)
 • urbanistični kriteriji za objekte oskrbe z vodo
 • opredelitev vodovarstvenih območij kot sestavina planskih dokumentov
 • izhodišča za prostorsko politiko oskrbe z vodo
 • strategije oskrbe z vodo3. DRŽAVNI IN OBČINSKI PREDPISI


IEI se ukvarja tudi s koncipiranjem strokovnih podlag za sprejem predpisov s katerimi se regulira varstvo vodnih virov in s strokovnimi podlogami za politiko države do sanacije onesnaženosti (kompleksne onesnaženosti vodnih zalog za pitno vodo - določitev statusa ogroženega območja).

Prav tako pripravljamo strokovne podlage za občinske predpise ali pravilnike o izvajanju Javne službe oskrbe z vodo.


4. NAČRTOVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE

Za vodovodno omrežje, vodohrane, vodnjake, črpališča, raztežilne objekte izdelujemo:
 • idejne zasnove, idejne projekte, projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo
 • investicijsko dokumentacijo
 • tenderje za razpise in izbiro izvajalcev
 • katastre vodnih virov in vodovodnih sistemov
 • ter izvajamo nadzor pri graditvi objektov
Dejavnost družbe je v zvezi odvajanjem komunalnih, tehnoloških in padavinskih odpadnih voda zelo razvejana. Obsega od raziskav in študij prostorskega in urbanističnega planiranja do načrtovanja komunalne infrastrukture (cevovodi, črpališča, objekti).

1. RAZISKAVE IN ŠTUDIJE


 • hidravlične meritve
 • hidravlična presoja kanalizacijskih sistemov, črpališč, razbremenilnih objektov
 • organiziranje kakovostni meritev voda
 • hidrogeološke raziskave

2. PROSTORSKO IN URBANISTIČNO PODROČJE

 • strokovne podloge za prostorske akte s področja komunalne opremljenosti
 • urbanistični standardi za komunalno infrastrukturo
 • izhodišča za prostorsko politiko načrtovanja kanalizacijskih omrežij in objektov
 • generalni koncepti odvajanja in čiščenja odpadnih voda


3. DRŽAVNI IN OBČINSKI PREDPISI


 • odloki o izvajanju Javne službe
 • podloge za tehnične predpise
 • zasnove koncesijskih aktov
 • vključevanje privatnega kapitala v koncepte odvajanja odpadnih voda
 • standardizacija

4. NAČRTOVANJE KANALIZACIJSKIH OMREŽIJ IN OBJEKTOV

Za vodovodno omrežje, vodohrane, vodnjake, črpališča, raztežilne objekte izdelujemo:
 • idejne zasnove, idejne projekte, projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo
 • investicijsko dokumentacijo
 • tenderje za razpise in izbiro izvajalcev
 • katastre vodnih virov in vodovodnih sistemov
 • ter izvajamo nadzor pri graditvi objektov
5. ČISTILNE NAPRAVE


 • priprava strokovnih podlag za pripravo regionalnih prostorskih programov
 • izdelava tehnične dokumentacije (idejne zasnove, idejni projekti, projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekti za razpis, projekti za izvedbo)
 • izdelava investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega programa, predinvesticijske študije, investicijski program)
 • izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji po pravilih FIDIC in slovenski zakonodaji

SEZNAM ČISTILNIH NAPRAV >>
Natisni to stran Nazaj na iei.si