Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost
 

Raziskovalna in razvojna dejavnost

V okviru raziskovalne dejavnosti podjetje izvaja aplikativne in temeljne raziskave iz obsega svoje dejavnosti. Od aplikativnih raziskav izvajamo pilotne raziskave čiščenja odpadnih voda in raziskave usmerjene v iskanje optimalnih scenarijev z metodami večkriterijskih analiz različnih variantnih rešitev oz. scenarijev z namenom izbire najboljših rešitev za področja celovitega gospodarjenja z odpadki, ravnanja z odpadnimi vodami, zagotavljanja varne oskrbe z zdravo pitno vodo, vrednotenja vplivov različnih posegov v okolje. V ta namen sodelujemo s sorodnimi raziskovalnimi skupinami, tudi v okviru raziskovalnih projektov, financiranih iz različnih EU programov z namenom, da zagotavljamo investitorjem celovite, interdisciplinarne rešitve.

Aktivnosti na področju:

  • izvajanje ciljnih aplikativnih raziskav in študij na področjih celovitega gospodarjenja z odpadki in ravnanja z odpadnimi komunalnimi in industrijskimi vodami, pitnimi vodami in padavinskimi vodami,
  • raziskovanje stanja in trendov okoljski parametrov v vodah in tleh na osnovi meritev okoljskih parametrov in parametrov podnebnih sprememb.


Podjetje je v okviru izvajanja monitoringov vplivov odlagališč, gramoznic, čistilnih naprav in podobnih objektov na okolje, izvajalo raziskave dejanskih sinergističnih vplivov teh objektov na stanje okolja, pri čemer je predhodno raziskalo zatečeno stanje. Sodelovali smo v EU raziskovalnem projektu RECLAIM. Sodelovali smo tudi v raziskovalnem projektu Finalisation and activation of the lysimeter research station Tezno, financiranem v okviru programa avstrijske Vlade “Water Research Management”.

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET