Naslov projekta: Sanacija vodovoda v Zaborštu in Zajelšah
Štev. projekta: 6vh29
Datum izdelave projekta: julij 2000
Investitor: Javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o.Cilj projekta je bila izdelava Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ter Projekta za izvedbo (PZI) za sanacijo vodovoda v Zaborštu in Zajelšah. Obravnavano območje leži severovzhodno od Ljubljane. Razprostira se severno od reke Save in vzhodno od reke Kamniška Bistrica ter potoka Mlinščice. Obstoječe vodovodno omrežje je večinoma iz litoželeznih cevi DN 80, starih cca 40 let. Cevi so dotrajane, presek pa ne ustreza Pravilniku o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. V omrežju se pojavljajo pogosti prelomi, s tem pa so povezani veliki stroški popravil in izgube vode. Obstoječi hišni priključki so stari in dotrajani.

V projektu smo predvideli obnovo vodovodnega omrežja v Zaborštu in Zajelšah, vključno z obnovo napajalnega vodovoda od Dola do Zaboršta. Na območju Zaboršta in Zajelš je obstoječe vodovodno omrežje. Predvidena je gradnja kanalizacije in PTT omrežja.

OPIS PROJEKTNE REŠITVE

a) Izgradnja in rekonstrukcija vodovoda
  1. Rekonstrukcija litoželeznega napajalnega vodovoda Dol - Zaboršt DN 80 na nodularno litino DUKTIL DN 150 (delno po novi trasi)
  2. Rekonstrukcija litoželeznega vodovoda Zaboršt - Zajelše DN 80 v smeri zahod - vzhod na nodularno litino DUKTIL DN 150
  3. Rekonstrukcija sekundarnih vodovodov v Zaborštu in Zajelšah polietilen d90, lito železo DN 80 ter azbestni cement DN 80 na nodularno litino DUKTIL DN 100. Sekundarni kraki vodovoda se vsi končujejo s končnimi nadzemnimi hidranti.
Celotna dolžina rekonstruiranega in novega vodovoda znaša 3307 m.

b) Vodovodni priključki
Predvidena je obnova hišnih priključkov in njihova navezava na nov cevovod.

Provizorij: na nekaterih odsekih vodovoda bo potrebno v času gradnje vodovodne priključke zaradi nemotene oskrbe z vodo prevezati na začasni vod PE DN 90, ki se položi ob trasi obstoječega vodovoda. Po končani montaži novega cevovoda se priključki prevežejo na novi cevovod.


POVEČAJ SLIKO >> NATISNI TO STRAN >> NAZAJ<<