Naslov projekta: Poročilo o vplivih na okolje za glavni kanalizacijski zbiralnik v Mariboru
Štev. projekta: 6P87140
Datum izdelave projekta: oktober 1998
Investitor: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija

IEI Maribor je za potrebe izvajanja investicije izgradnje glavnega kanalizacijskega zbiralnika v Mariboru, izdelal tudi Poročilo o vplivih na okolje za ta poseg v prostor.

Projekt izgradnje glavnega kanalizacijskega zbiralnika v Mariboru je v fazi izvajanja. Financiranje projekta poteka ob pomoči Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD - European Bank for Reconstruction and Development). To je doslej edini projekt v Sloveniji, ki poteka v sodelovanju z EBRD.

Mestna občina Maribor mora urediti področje zbiranja in čiščenja odpadnih voda v skladu z zakonodajo, ki to področje predpisuje. Kanalizacijsko omrežje v mestu je deloma že zgrajeno, potrebno ga bo še dograditi. Centralna čistilna naprava Maribor pa je v fazi gradnje. Odpadna voda iz mestnega kanalizacijskega omrežja se bo dovajala do lokacije CČN v Dogošah po glavnem kanalizacijskem zbiralniku, ki ima sledeče karakteristike:
  • dolžina trase zbiralnika je 8552 m,
  • dimenzije cevovoda: 1300 mm v prvem delu (odsek od tovarne Svila do združitve s kolektorjem Tezno II) s hidravlično obremenitvijo Q = 6.800 m3/h in 1600 mm v drugem delu (odsek od združitve s kolektorjem Tezno II do CČN) s hidravlicno obremenitvijo Q = 10.300 m3/h,
  • razdalje med jaški so na max 125 m, število jaškov je 114.
Del trase zbiralnika bo ob mostu v Malečnik in ob energetskem kanalu v nasipu, ki bo dodan nasipu energetskega kanala SD-1 (na odseku most v Malečnik - Zrkovci). Ostali del trase bo vkopan. Trasa zbiralnika tudi prečka energetski kanal SD1.

Trasa zbiralnika poteka preko območja krajinskega parka Drava (KP 1) in se približa naravnemu spomeniku Stara struga reke Drave (NS 5). Trasa zbiralnika se približa evidentiranim objektom in obmocjem kulturne dediščine, in sicer arheološkemu obmocju AO 3 v Dogošah, kjer so ostanki rimskih stavb in gomilno grobišče.

V Porocilu o vplivih na okolje smo preučili vplive na različne komponente okolja in sklep študije je, da ob samem obratovanju kanalizacijskega zbiralnika in pripadajočih objektov sicer obstaja potencialni vpliv na zrak, neprijeten vonj, vendar ni obremenilnega vpliva na okolje, zato je nameravana izgradnja za okolje sprejemljiv poseg.


POVEČAJ SLIKO >> NATISNI TO STRAN >> NAZAJ<<