Naslov projekta: Črpališče na razbremenilnikih rajonskih zbiralnikov RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-4 in RZ-5
Štev. projekta: 6K E781
Datum izdelave projekta: maj, 2000
Naročnik: Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, CeljeInvestitor Mestna občina Celje s soinvestitorjem Vodovod-kanalizacija Celje pristopa k naslednji fazi dograditve priključnih objektov rajonskih zbiralnikov RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-4 in RZ-5 na glavni zbiralnik GZ-1.

Obstoječe stanje: priključni objekti rajonskih zbiralnikov so delno že izgrajeni, tako na vseh obstajajo razbremenilniki, vsi so že priključeni na GZ-1, na vseh (razen RZ-1) je iztok v Savinjo zavarovan s protipoplavnimi loputami.

Predvidena je izvedba investicije v dveh fazah, v prvi naj bi se dogradila črpališča razbremenjenih odpadnih voda, v drugi pa še zadrževalni bazeni.

I. faza
V prvi fazi naj bi se v črpalne komore v obstoječih objektih namestile črpalke za prečrpavanje razbremenjenih odpadnih voda v Savinjo v času njenega visokega vodostaja.

Za napajanje črpališč z energijo se predlaga sistem iz elektro mreže za osnovni vir, za rezervni vir pa diesel agregat.

Z izvedbo prve faze se zagotovi poplavna varnost mesta Celja, ki gravitira k GZ-1, pred poplavljanjem preko kanalizacijskega sistema. Stopnja varnosti je enaka stopnji varnosti pred poplavljanjem Savinje preko levoobrežnega nasipa.

II. faza
Izvedba druge faze je vezana na začetek obratovanja Centralne čistilne naprave (CČN) Celje.

V tej fazi je potrebno izgraditi nove objekte na RZ-jih in sicer:
  •  RZ-1: ZBDV V=200 m3
  •  RZ-3: ZBDV V=400 m3
  •  RZ-4: ZBDV V=320 m3
  •  RZ-5: ZBDV V=680 m3
Način polnjenja in praznjenja zasnovanih objektov je nekoliko specifičen zaradi številnih omejitvenih dejavnikov (že izgrajeni RZ-ji in GZ-1, izgrajen razbremenilni in dušilni objekt, vgrajena hidromehanska oprema, relativna prostorska utesnjenost v urbaniziranem okolju, predvidena izvedba nadvišanja levoobrežnega nasipa).

Ti omejitveni dejavniki pri nekaterih objektih ne omogočajo takšne faznosti gradnje kot je določena v projektni nalogi, in sicer na RZ-4 in RZ-5. RZ-5 je tako potrebno v celoti zgraditi v prvi fazi.POVEČAJ SLIKO >> NATISNI TO STRAN >> NAZAJ<<