Naslov projekta:Vodovod Markovci - Gorišnica
Štev. projekta: 6H-I59
Datum izdelave projekta: oktober 2001
Naročnik: DARS, d.d.Cilj projekta je bila izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za prestavitev vodovoda in križanja s predvideno glavno cesto Hajdina – Ormož, odsek Markovci - Gorišnica.

Glavna cesta bo na dveh mestih tangirala javno vodovodno omrežje različnih dimenzij in materialov:

1. Tangenca vodovoda AC 250 mm, AC 200 mm in PVC 110 z glavno cesto med km 1,6 + 40 in 2,1 + 20: Vodovod AC DN 250 se prestavi, nov vodovod bo najprej potekal pod voziščem in bo iz NL (nodularne litine) dimenzije DN 250, položene v zaščitno cev NL DN 400, naprej pa bo potekal do novega jaška 2,0x2,0x2,0 m. Vodovod AC DN 200 se prestavi, nov vodovod bo iz NL DN 200 in bo potekal od novega jaška naprej vzporedno s predvideno novo poljsko cesto ob glavni cesti vse do navezave na obstoječ vodovod AC DN 200. V omenjenem jašku se bo tudi navezal obstoječ vodovod PVC 110.

2. Tangenca vodovoda PEHD 63 z glavno cesto med km 3,7 + 40 in 3,8 + 40: Obstoječ cevovod PEHD 63 se prestavi izven območja gradnje glavne ceste Hajdina – Ormož. Obnova se prav tako izvede s cevovodom PEHD 63 mm. Nov cevovod bo potekal vzporedno s predvideno novo poljsko cesto ob glavni cesti.

Celotna dolžina novega vodovoda znaša 639.3 m.

Prestavitve tangiranih odsekov bodo potekale v obstoječi niveleti, da se tako izognemo potrebi po vgradnji dodatnih elementov (zračnikov, blatnikov, ...).

POVEČAJ SLIKO >> NATISNI TA ČLANEK >> NAZAJ <<