Naslov projekta: Matematični model podtalnice na območju CČN Maribor
Štev. projekta: 6h-i28.50
Datum izdelave projekta: v delu
Investitor: Mestna občina Maribor


Nova centralna čistilna naprava (CČN) Maribor bo zgrajena v Dogošah pri Mariboru, ob desnem bregu stare struge reke Drave. Območje je hidrogeološko izredno zanimivo, saj je gladina podtalnice le nekaj metrov pod nivojem terena. Območje je redno poplavljano tako s vtokom vode reke kot tudi z dvigom podtalnice.

Model toka podtalnice na območju CČN Maribor bo služil napovedovanju smeri in hitrosti toka v različnih hidrogeoloških razmerah. Omogočil bo kvalitetno sanacijo razmer v primeru onesnaženja podtalnice.

V okviru hidrogeloških in poplavnih študij ter v ugotovitvah hidrološkega monitoringa izgradnje CČN Maribor je bilo ugotovljeno, da na nivo podtalnice in seveda na tok močno vpliva reka Drava. V stari strugi reke Drave navadno teče le biološko minimalni zahtevani pretok. Takrat podtalnica teče proti jugovzhodu in se steka v reko. V ekstremnih hidroloških razmerah, ko po Dravi priteče poplavni val, se voda steka iz reke v podtalnico in tok podtalnice se obrne stran od reke, najverjetneje proti jugozahodu.

Model toka podtalnice je bil izdelan s pomočjo programskega paketa MODFLOW, ki v svetu predstavlja enega industrijskih standardov za matematično modeliranje toka podtalnice. Na sliki je stacionarni model za hidrološko mirno, neekstremno obdobje. Opazujemo oblivanje podtalnice okoli neprepustne zavese, ki je služila za izgradnjo objektov CČN pod nivojem podtalnice.

POVEČAJ SLIKO >> NATISNI TO STRAN >> NAZAJ<<