Naslov projekta: Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda območij poselitve velikosti med 2000 in 15 000 PE in pod 2000 PE na občutljivih področjih Republike Slovenije
Štev. projekta: 6hg60
Datum izdelave projekta: junij 2001
Investitor: Ministrstvo za okolje in prostor


Za Republiko Slovenijo je značilna specifično razdrobljena poselitev (več kot 6500 naselij). Doline, kjer je prisotna poselitev in intenzivna kmetijska proizvodnja, pa predstavljajo največje zaloge podtalnice. Velik del Slovenije je kraško območje, brez površinskih odvodnikov, glede velike vsebnosti hranil v slovenskih rekah je prisotna latentna evtrofikacija, torej večkriterijska občutljivost, hkrati pa so določeni predeli te krajine tudi naravovarstveno zaščiteni, namenjeni kopanju in turistični dejavnosti. Reševanje odvodnje in čiščenja odpadnih voda manjših naselij je iz zgoraj naštetih specifičnosti Slovenije nacionalno skoraj enakovredna prednostna naloga, kot realizacija investicij velikih sistemov odvodnje in čiščenja odpadnih voda, ki jo narekuje Operativni program (Ur.l. RS 94/99).

Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda območij poselitve velikosti med 2000 in 15 000 PE (populacijski ekvivalent) in pod 2000 PE na občutljivih področjih Republike Slovenije, v nadaljevanju Operativni program II. faze, določa program ukrepov s časovnim in finančnim (stroški in viri investicij) načrtom izvajanja sanacije točkovnih komunalnih virov onesnaženja (odvodnje in čiščenja) iz območij poselitve velikosti med 2000 in 15 000 PE in pod 2000 PE na občutljivih področjih z dodatnim poudarkom na področjih zalog podtalnice in kraških virov za namen vodooskrbe in naravovarstveno zaščitenih področjih.


Pri delu smo izhajali iz zahtev Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 35/96, dopolnilo Ur. l. RS št. 90/98 in 31/01), ki določa evtrofična, to je občutljiva območja, nadalje pa upošteva še dodatne kriterije glede ogroženosti kakovosti podzemnih in površinskih voda, namenjenih za posamezne rabe.

Tabela 1 predstavlja statistiko območij poselitve, ki potrebujejo ČN velikosti do 15.000 PE po povodjih.

Tabela: Skupni pregled območij poselitve po povodjih
Povodje Število območij poselitve v povodju II. faze Skupna velikost ČN II. faze [PE]
Mura 9 57.700
Drava 18 120.190
Sava-Gorenjska 7 40.250
Sava-Ljubljanica 13 85.200
Spodnja Sava 13 85.200
Soča 10 38.826
Obala 2 15.750
VSOTA 72 442.916

Operativni program II. faze določa prednostni seznam izgradnje čistilnih naprav po kriterijih iz Uredbe. Za celotno področje Slovenije so upoštevani podatki o sledečih območjih posebnega pomena glede rabe voda:
  • območja predvidena za ribolov,
  • lokacije neurejenih kopališč,
  • lokacije urejenih kopališč,
  • območja s podtalnico,
  • območja alpskega, predalpskega in visokega dinarskega krasa,
  • območja naravnih, regijskih in krajinskih parkov,
  • lokacije vodovodnih sistemov,
  • analize kakovosti odvodnikov,
  • vodovarstveni pasovi za črpališča.
Vsi navedeni podatki so geografsko opredeljeni. S pomočjo geografskega informacijskega sistema so določena območja poselitve, katera segajo v oz. zajemajo omenjene prostorske sestavine. Na podlagi geografske analize smo izdelali sistem ocene ogroženosti, ki z upoštevanjem prednosti izvajanja ukrepov izgradnje objektov odvodnje in čiščenja odpadnih voda na evtrofikacijskih območij, še podrobneje določa izdelavo prednostne liste investicijskih projektov za posamezna območja poselitve.


POVEČAJ SLIKO >> NATISNI TO STRAN >> NAZAJ<<