Naslov projekta: Vodovod Zrkovci
Štev. projekta: 6he95.23
Datum izdelave projekta: april 2001
Investitor: Mestna občina Maribor


Cilj projekta je bila izdelava Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ter Projekta za izvedbo (PZI) za obnovo vodovoda v Zrkovcih. Obravnavano območje leži vzhodno od Maribora, med staro strugo Drave in dovodnim kanalom HE Zlatoličje. Obstojece vodovodno omrežje je dotrajano, pojavljajo se pogosti prelomi, s tem pa so povezani veliki stroški popravil in izgube vode.

Novi cevovodi v Zrkovcih bodo zgrajeni iz nodularne litine DUKTIL DN100, DN 150 in DN 200. Po celotnem obnovljenem območju Zrkovcev bo zgrajeno ustrezno hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti.

Na območju Zrkovcev je obstoječe vodovodno omrežje, kanalizacijskega omrežja ni. Traso vodovoda prečka magistralni plinovod DN 500. Predvidena je obnova vodovoda ter izgradnja kanalizacije. Trasa vodovoda poteka vzporedno s traso nove kanalizacije.

OPIS PROJEKTNE REŠITVE

A Izgradnja in rekonstrukcija vodovoda

  1. Rekonstrukcija azbestno-cementnega cevovoda DN 100 v Cesti na Terasi, ter Cesti Zrkovci na DUKTIL DN 200, ter obnova cevovoda preko mosta dovodnega kanala HE Zlatoličje
  2. Rekonstrukcija azbestno-cementnega cevovoda DN 100 na DUKTIL DN 100 v Cesti na Gorci
  3. Rekonstrukcija PVC cevi DN 90 na DUKTIL DN 150
  4. Rekonstrukcija PE cevi 3" na DUKTIL DN 100
  5. Novogradnja DUKTIL cevovoda DN 100 - povezava cevovodov
Na mestih preckanja vodovoda s kanalizacijo se bo vodovodna cev v dolžini 6 m zaščitila s cevjo DUKTIL DN 200 oz. DN 300. Celotna dolžina rekonstruiranega in novega vodovoda znaša 3360 m.

B Vodovodni priključki

Hišni vodovodni priključki so obstoječi, izvrši se prevezava na nove cevovode.
Provizorij: v času gradnje se vsi vodovodni priključki zaradi nemotene oskrbe z vodo prevežejo na začasni vod PE DN 90, ki se položi ob trasi obstoječega vodovoda. Po končani montaži novega cevovoda se priključki prevežejo na novi cevovod.

C Prečkanje kanala HE Zlatoličje

Prečkanje je izvedeno z jekleno cevjo DN 200, ki je od spodaj pritrjena na mostno konstrukcijo. Na začetku prečkanja mosta je na cevovodu aksialni kompenzator DN 200, ki služi za kompenzacijo osne sile, ki se pojavi v cevovodu zaradi temperaturne dilatacije. Jekleni cevovod je v vsej dolžini prečkanja mosta l=60,5 m zaščiten z Al-plaščem in izolacijo debeline 8 cm. Obešanje cevovoda je izvedeno z dvanajstimi obešali, ki omogočajo prosto raztezanje in krčenje cevovoda.


POVEČAJ SLIKO >> NATISNI TO STRAN >> NAZAJ<<