Naslov projekta: Kanalizacija naselja Zrkovci in Kanalizacija Dogoše (PGD, PZI)
Štev. projekta: 6he95.13, 6he95.14.1 in 6he95.14.2
Datum izdelave projekta: marec 2001, april 2001 in maj 2001
Naročnik: Mestna občina MariborKoncept ureditve odpadnih voda znotraj mestne občine Maribor med drugim predvideva izgradnjo glavnega kanalizacijskega zbiralnika mesta Maribor na relaciji od tovarne Svila do centralne čistilne naprave (CČN) v Dogošah, izgradnjo CČN za odpadne vode ter dokončanje kanalizacijskega sistema mesta Maribor. Glavni kolektor in CČN sta v fazi izgradnje.

Naselji Zrkovci in Dogoše sodita v kanalizacijski sistem mesta Maribor. Glavni kolektor poteka v neposredni bližini naselja Zrkovci ter skozi naselje Dogoše. Izgradnja kolektorja omogoča, da se v naseljih uredi odvodnja odpadnih voda.

Naselji sta gručasti ob robu dravske terase med staro strugo reke Drave in energetskim kanalom HE Zlatoličje s starejšimi, deloma obnovljenimi kmečkimi domovi in novejšimi stanovanjskimi hišami.

Naselji nimata ustrezno urejene odvodnje sanitarnih odpadnih voda. Odvodnjavanje posameznih hiš temelji na individualnih greznicah s ponikovalnicami. Ponikovalnice so ponavadi samo improvizirani iztoki, torej gre za neustrezne tehnične rešitve.

Za Mestno občino Maribor je IEI izdelal tehnično dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in izvedbo (PZI) kanalizacije.

V Zrkovcih je predviden locen sistem odvodnje odpadnih in meteornih vod. Predvideno je 7000 m kanalizacijskega cevovoda, 160 hišnih priključkov in zaradi konfiguracije terena 2 črpališči.

V Dogošah je predviden ločen in mešan sistem odvodnje. Predvideno je 5300 m kanalizacijskega cevovoda, 190 hišnih priključkov in zaradi konfiguracije terena 1 črpališče.


POVEČAJ SLIKO >> NATISNI TO STRAN >> NAZAJ<<