Naslov projekta:Vodovod Dogoše
Štev. projekta: 6H-E95.24
Datum izdelave projekta: julij 2001
Naročnik: Mestna občina MariborCilj projekta je bila izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za obnovo vodovoda v Dogošah. Obravnavano območje leži jugovzhodno od Maribora, med staro strugo Drave in dovodnim kanalom HE Zlatoličje. Na območju Dogoš je obstoječe vodovodno omrežje, kanalizacijskega omrežja ni. Predvidena je obnova vodovoda ter izgradnja kanalizacije. Obstoječe vodovodno omrežje je dotrajano, pojavljajo se pogosti prelomi, s tem pa so povezani veliki stroški popravil in izgube vode. Obstoječi cevovodi so litoželezni, iz PVC, PE in azbestnega cementa.

Rekonstruirani in novi cevovodi v Dogošah bodo zgrajeni iz nodularne litine DUKTIL DN300, DN 250, DN 200 in DN 100. Trasa vodovoda poteka vzporedno s traso nove kanalizacije. Prečkanje kanala HE Zlatoličje je izvedeno z jekleno cevjo DN 250, ki je pritrjena na konstrukcijo predora Stražunskega kanala pod kanalom HE Zlatoličje. Jekleni cevovod je v vsej dolžini predora l=124,5 m zaščiten z Al-plaščem in izolacijo debeline 8 cm. Po celotnem obnovljenem območju Dogoš bo zgrajeno ustrezno hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti.

Celotna dolžina rekonstruiranega in novega vodovoda znaša 4465 m. Hišni vodovodni priključki so obstoječi, izvrši se prevezava na nove cevovode. Provizorij: v času gradnje se vsi vodovodni priključki zaradi nemotene oskrbe z vodo prevežejo na začasni vod PE DN 90, ki se položi ob trasi obstoječega vodovoda. Po končani montaži novega cevovoda se priključki prevežejo na novi cevovod

POVEČAJ SLIKO >> NATISNI TA ČLANEK >> NAZAJ <<