Naslov projekta: Investicijska dokumentacija v postopku investiranja za CČN za odpadne vode Celje, Poročilo o vplivih na okolje za kanalizacijski zbiralnik in CČN Celje
Štev. projekta: 6HE36.43
Datum izdelave projekta: januar 2000
Investitor: Mestna občina Celje


Mestna občina Celje se je odločila urediti problem zbiranja in čiščenja odpadnih voda - izgradili bodo kanalizacijski zbiralnik in Centralno čistilno napravo za čiščenje odpadnih voda (CČN). V ta namen so že nekaj let vodili aktivnosti v smeri priprave finančnega okvirja investicije. Ker se je pokazala možnost za sofinanciranje, pridobitev nepovratnih sredstev Evropske unije (predstrukturni sklad ISPA v okviru PHARE programa), so uspešno izpeljali postpek pridobitve nepovratnih sredstev. Pridobili so nepovratna sredstva v višini 8.844.407 EUR (celotna investicija znaša 14.740.679 EUR).

V postopku pridobitve nepovratnih sredstev so na več področjih sodelovali z našim podjetjem IEI Maribor (izdelava dokumentacije, tudi razpisne dokumentacije - Tender Dossier). Ker gre za sredstva EU, je bilo potrebno pripravljati dokumentacijo tudi v angleškem jeziku. V okviru priprave investicijske dokumentacije v okviru financiranja projekta je podjetje IEI Maribor izdelalo tudi Poročilo o vplivih na okolje za Kanalizacijski zbiralnik in CČN Celje (št. proj. 6HE36.43), na osnovi katerega je občina Celje pridobila okoljevarstveno soglasje.

Kanalizacijski zbiralnik bo zgrajen v dolžini ca. 4 km, do predvidene lokacije CČN Celje na lokaciji Reifengozd, na levem bregu Savinje, ca. 4 km pod sotočjem Savinje in Voglajne (na sliki).

SLIKA: Mikrolokacija bodoče CČN Celje

CČN bo imela kapaciteto 85.000 PE (sedanja obremenitev bo 70.000 PE) in hidravlično obremenitev 1480 m3/h sušnega dotoka oz. 2425 m3/h dežnega dotoka. Na osnovi vrednotenja različnih postopkov čiščenja odpadne vode je bila izbrana varianta z delno aerobno stabilizacijo in po potrebi dostabilizacija z dodajanjem CaO. Zgoščeno blato iz CČN se bo odlagalo na mestni komunalni deponiji odpadkov.

Vsebina Poročila o vplivih na okolje je obsegala sledeče sklope:
 • zakonske in metodološke osnove,
 • opis širše lokacije (oskrba s pitno vodo, oskrba odpadnih vod),
 • opis značilnosti nameravanega posega (namen kanalizacijskega sistema in čistilne naprave, lokacija oz. trasa, opis in splošni podatki kanalizacijskega sistema in čistilne naprave),
 • opis in oceno dejanskega stanja okolja (geomorfološke, geološke, klimatske in hidrološke značilnosti, naravna in kulturna dediščina, krajinske značilnosti, stanje poselitve in rabe prostora, stanje rastlinstva in živalstva v vodi, obremenjenost zraka z emisijami, obremenjenost tal in podtalnice, obremenjenost okolja z odpadki in hrupom),
 • opis in oceno pričakovanih vplivov na okolje in omilitveni ukrepi za zmanjšanje in preprečitev negativnih vplivov posega na okolje (v fazi gradnje, v fazi obratovanja)
 • vrednotenje vplivov posega na okolje in končna ocena sprejemljivosti posega za okolje,
 • načrt opazovanja okolja,
 • opis območja in navedba oseb ob posebnih ukrepih in odškodnin za nevarnost in razvrednotenje okolja,
 • opozorilo glede celovitosti posega in poročila,
 • sklepna ocena sprejemljivosti,
 • povzetek poročila s sklepno oceno za širšo javnost.
V opisani študiji vplivov na okolje smo ugotovili, da bodo vplivi obratovanja kanalizacijskega zbiralnika in CČN na okolje pozitivni do zmerni, zato je predvideni poseg v prostor za okolje sprejemljiv.


POVEČAJ SLIKO >> NATISNI TO STRAN >> NAZAJ<<