Naslov projekta: Spremljanje vplivov na okolje na odlagališču komunalnih odpadkov Pobrežje - leto 1999, 2000
Štev. projekta: 6hd20 in 6di54
Datum izdelave projekta: april 2000 in april 2001
Investitor: Mestna občina Maribor in Zavod za zdravstveno varstvo


Po zakonu o vodah (Ur. L. SRS 38/81) in na podlagi Pravilnika o odlaganju odpadkov (Ur. L. RS 5/2000) ter pravilnika o ravnanju z odpadki (Ur. L. RS 84/98) je potrebno izvajati monitoring odpadnih vod iz odlagališč. Na odlagališču komunalnih odpadkov Pobrežje je IEI spremljal vplive na okolje v letih 1999 in 2000.

S spremljanjem vplivov na okolje odlagališča komunalnih odpadkov Pobrežje želimo ugotoviti količino izcednih vod, hitrost in smer odtekanja podtalnice proti reki Dravi.

Količino izcednih vod iz odlagališča smo ocenili s pomočjo matematičnega modela HELP. Model obravnava hidrološko pronicanje skozi nezasičene plasti odlagališča. Model toka podtalnice smo izračunali s pomočjo podatkov o nivojih podtalnice v 12 vrtinah okrog odlagališča in s pomočjo matematičnega modela MODFLOW.

Na podlagi kakovostnih analiz podtalniče smo ugotovili, da se zaradi dotoka izcednih voda iz odlagališča komunalnih odpadkov Pobrežje se zmanjša vsebnost kisika in nasičenost s kisikom v podtalnici. Povečanje vrednosti obeh parametrov severovzhodno od severne ograje odlagališča nakazuje na omejen vpliv odlagališča. Vse ugotovitve smo črpali iz rezultatov analiz podtalnice v letih 1999 in 2000 ter matematicnega modela toka podtalnice. Ugotovili smo, da odlagališče ne vpliva znatno na vsebnosti nitratov in ogljika v podtalnici, vendar pa prispeva levji delež onesnaženja z amonijem. Onesnaženje z borom je lokalno na območju odlagališča, dolvodno pa ga nismo zaznali.

Vsebnosti bora, amonija in skupnega ogljika so bile v vseh štirih odvzemih v letih 1999 in 2000 povišane v vrtinah ob severni ograji odlagališča. Sklepamo, da gre za onesnaženje, ki prihaja iz odprtega dela odlagališča, ki je zelo blizu in gorvodno od V5 in V6.

Slika: Vsebnost kisika v podtalnici (mg/l, maj 1999)

Legenda:
Vsebnost kisika v podtalnici (mg/l, maj 1999) kažejo črne izohipse.
Izolinije gladine podtalnice so svetlo modre črte.
Drava in kanal sta označena s temno modro barvo.


POVEČAJ SLIKO >> NATISNI TO STRAN >> NAZAJ<<