Naslov projekta: Projektni dokumentaciji PGD, PZI za Ureditev Centra za ravnanje z odpadki v občini Slovenske Konjice
Štev. projekta: 6di22
Datum izdelave projekta: april 2001
Investitor: Občina Slovenske Konjice


IEI Maribor je za naročnika in investitorja občino Slovenske Konjice izdelal Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ter Projekt za izvedbo (PZI) za ureditev Centra za ravnanje z odpadki v Občini Slovenske Konjice.

Projektno dokumentacijo smo izdelali na osnovi lokacijske dokumentacije št.186/99, ki jo je izdelalo podjetje URBANA, d.n.o iz Velenja.

Območje obstoječega odlagališča Graščak leži vzhodno od mesta Slovenske Konjice, na močvirnem zemljišču v bližini Dravinje, ob severnem robu opuščene trase železniške proge Poljčane-Zreče.

Odlagališče je aktivno od leta 1972 in je zgrajeno v nasip višine 25,0 m na površini cca 2,5 ha v k.o. Konjiška vas. Na odlagališču se sedaj odlagajo odpadki treh občin (Slovenske Konjice, Zrece in Vitanje) s skupno okrog 24.000 prebivalcev in skupno kolicino približno 12.000 t odpadkov letno. Na sliki je prikazano območje omenjenih treh občin ter lokacija odlagališča.

SLIKA: Občine Vitanje, Zreče in Slovenske Konjice ter lokacija odlagališča Graščak


Odpadki so se do leta 1990 odlagali brez posebnega nadzora, predvsem v zadnjih letih pa se je že izvajalo izločanje sekundarnih surovin (papir, steklo, plastika, les, kovine) in nevarnih odpadkov. Odlagališče je nasipavano v nasip, ki je zrasel 25 m visoko, boki deponije so pokriti in zasajeni z razno lesno vegetacijo.

Skupna površina celotnega obravnavanega kompleksa je 4,5 ha. Za širitev odlagališča je bilo predvidenih 2,00 ha zemljišča vzhodno od obstoječega odlagališča.

Predvideli smo trofaznost ureditve Centra skladno z lokacijsko dokumentacijo in prioritetami, potrebami ter ekonomskimi zmožnosti investitorja.

V I. fazi izgradnje je predvidena ureditev reciklažnega dvorišca površine cca 1,0 ha, ki bo asfaltna in na kateri bodo nameščeni tehnološki sklopi. Predvideno je ureditev nadzorovanega vhoda, sortirne linije za ločevanje odpadkov, večnamenske stiskalnice za baliranje sekundarnih surovin in preostalih odpadkov, kompostarne, zaprtih in odprtih skladiščnih površin za začasno skladiščenje baliranih sekundarnih surovin in drugače izlocenih odpadkov, prostora za obdelavo gradbenih odpadkov, skladišč za nevarne odpadke ter uporabne kosovne odpadke (pohištvo, bela tehnika) in dela površin za začasno odlaganje preostanka odpadkov.

V II. fazi izgradnje je predvidena ureditev odlagališčnega polja za preostanek odpadkov s spremljajocimi objekti, kot so obodna cesta v nasipu, lokalni drenažni sistem za znižanje visokih nivojev podtalnice in izpeljava le-te v Dravinjo, nosilni sloj deponijskega dna, tesnilni sistem in tesnilne plasti in drenažni sistem izcednih vod.

V III. fazi je predvidena sanacija aktivnega dela odlagališča Graščak, ki se bo pričela izvajati šele, ko bo izkoriščena volumenska kapaciteta oz. potem, ko bo pripravljeno novo odlagalno polje.

Ob predvidenemu nagibu brežine novega odlagalnega polja 1:2,5 ter sortiranju z izbrano tehnologijo, ki bo omogočala le 7.610 t/l preostanka odpadkov, smo predvideli zapolnitev novega odlagalnega polja v cca 5 letih.

Investicija v Ureditev Centra za ravnanje z odpadki po zapisani faznosti znaša cca 621 mio SIT.


POVEČAJ SLIKO >> NATISNI TO STRAN >> NAZAJ<<