Naslov projekta: Idejni projekt za sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih odpadkov na Pragerskem
Štev. projekta: 6dg16
Datum izdelave projekta: marec 2001
Naročnik: Občina Slovenska Bistrica

IEI Maribor je za naročnika in investitorja občino Slovenska Bistrica izdelal idejni projekt za sanacijo in razširitev odlagališca komunalnih odpadkov na Pragerskem.

Projektno dokumentacijo smo izdelali na osnovi predhodno izdelanih strokovnih dokumentov.

Odlagališče komunalnih odpadkov Pragersko se nahaja v bližini cca 1000 m južno od naselja Pragersko, na območju starih glinokopov, ki so nastali za potrebe obstoječe opekarne. Površina zbirnega območja, ki gravitira na odlagališče znaša 367 km2 in zajema po popisu stanja prebivalcev (31.12.1995) 33.529 prebivalcev. Število prebivalcev, vključenih v redni odvod smeti, je bilo v letu 1999 20.000, kar predstavlja 60% odvoza. Kontejnerski dovoz predstavlja cca 23.000 m3 odpadkov, ostali odpadki odloženi v zabojnikih pred hišami, bloki in zbrani s smetarskimi vozili pa cca 7.000 m3 (po stari terminologiji o gospodinjskih odpadkih).

Odlagališče Pragersko obratuje od leta 1983, površina zapolnjenega odlagališča znaša cca 5 ha. Zaprtje odlagališča je predvideno v letu 2021, kar pomeni, da se bo odlagališče moralo prilagoditi vsem določilom sprejete zakonodaje.

Projekt sanacije in razširitve odlagališča je predvidel ureditev sprejemno-predelovalnega tehnološkega centra s:
  • funkcionalnimi prostori in objekti (tudi za vmesni - prilagoditveni čas, ko še ne bo vpeljan sistem ločenega zbiranja odpadkov),
  • prostor za kontrolo in sprejem odpadkov (mostna tehtnica z upravno stavbo s trafo postajo),
  • ploščad za pranje vozil (avtopralnica, ročno pranje),
  • prostor za začasno odlaganje odpadkov (ločeno zbiranje odpadkov na reciklažnem dvorišču),
  • prostor za mehansko-biološko predelavo odpadkov (z mehansko in biološko linijo za ločevanje odpadkov: plastike v folijah in vrečah, plastičnih veder, majhne plastične posode, karton papirja, papirja, aluminijastih in kovinskih doz, pločevine, stekla),
  • prostor za popravila, garažiranje vozil (delavnica z garažami) in
  • ustrezno komunalno ureditev (dostopne in vzdrževalne poti, odvodnjavanje meteornih vod, odvodnjavanje fekalnih vod, prometna oprema, vodovod in hidrantna mreža, manipulacijsko dvorišce, telefon).
Predvideli smo faznost ureditve sprejemno-predelovalnega tehnološkega centra skladno s potrebami ter ekonomskimi zmožnosti investitorja.

V I.fazi je predvidena ureditev vhodno-izhodnega sklopa (kamionske tehtnice, reciklažnega dvorišča, vzpostavitve monitoringa, sanacija obstoječega dela odlagališča). Ta investicija znaša cca 190 mio SIT.

Sledila bo izgradnja novega odlagalnega polja z zasaditvijo dela odlagališča, kjer se bodo odpadki odlagali do leta 2003. Investicija v II.fazo znaša cca 194 mio SIT,

Kot zadnja sledi izgradnja hale z vzpostavitvijo mehanske in biološke linije kompostiranja ter nabavo opreme. Zadnja faza zahteva investicijo v višini cca 744 mio SIT.

Skupna investicija ureditve sprejemno tehnološkega centra znaša vključno z novim odlagalnim poljem in sanacijo starega dela cca 1.130 mio SIT.


POVEČAJ SLIKO >> NATISNI TO STRAN >> NAZAJ<<