Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost
 

Oskrba s pitno vodo


Esencialno živilo – vodo zajamemo iz vodovodnih pip zahvaljujoč vodovodnemu sistemu. Da bo voda ustrezne kakovosti in v zadostni količini pa tudi, da je v prihodnosti ne bo zmanjkalo je v dobršni meri zasluga strategije oskrbe z vodo, pravilne zasnovi vodovoda, hidravličnemu modeliranju, varstvenim pasovom, vpeljanega HACCAP sistema, nadzor nad izgubami vode, telemetrije…
Številni izvedeni projekti vodovodov od strateških odločitev preko faz projektiranja do vpeljave HACCAP sistemov so nas v IEI naredili kompetentne partnerje za strokovne rešitve na tem področju.

 
V okviru dejavnosti oskrbe z vodo podjetje izvaja načrtovanje in projektiranje enostavnih in kompleksnih investicijskih projektov/objektov oskrbe z vodo in sicer s pitnimi in tehnološkimi vodami kakor tudi ravnanje s padavinskimi vodami. Sem sodi vodovodno omrežje, prečrpališča, vodohrani, zajetja, vodnjaki, čistilne naprave za pitno vodo, infrastruktura za monitoring kvalitete in količine podzemnih in površinskih voda.

Aktivnosti na področju oskrbe z vodo:
 • izdelava vseh vrst projektne, investicijske, okoljske in urbanistične dokumentacije v zvezi z načrtovanjem infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, rabo tehnoloških voda, ravnanjem s padavinskimi vodami in rabo različnih vodovarstvenih območij s strani različnih uporabnikov prostora (prometna infrastruktura, industrijska in obrtna dejavnost, energetika, urbanizacija in druge rabe prostora),
 • svetovanje v zvezi z doseganjem dobrega stanje površinskih in podzemnih voda,
 • izdelava sanacijskih načrtov v zvezi zagotavljanjem varne oskrbe z zdravo pitno vodo,
 • načrtovanje strokovnih podlag za celovito gospodarjenje s podzemnimi vodami kot viri pitne vode,
 • izdelava strokovnih podlag za odločanje o rabi vode,
 • izdelava strokovnih podlag za pridobivanje vodnih pravic,
 • hidravlične in hidrološke simulacije v zvezi z vodnimi viri, omrežjem in objekti,
 • izdelava strokovnih podlag za pripravo celovitega načrta informiranja in osveščanja različnih strokovnih in zainteresiranih javnosti ter okoljskih nevladnih organizacij glede pogojev rabe vodovarstvenih območij v smislu varovanja podzemnih voda in varčevanja z vodo,
 • načrtovanje in izvedba nadzora po Zakonu o graditvi objektov,
 • načrtovanje in izvedba nalog inženirja po FIDIC,
 • strokovna pomoč pri pripravi dokumentacije za različne faze javnih razpisov,
 • priprava dokumentacije za pridobitev EU sredstev iz strukturnih in kohezijskih skladov ter drugih programov EU,
 • svetovanje pri upravljanju zgrajenih objektov za oskrbo s pitno vodo,
 • izvajanje poskusnega obratovanja ali nadzora nad poskusnim obratovanjem.


Aktivnosti na področju oskrbe s pitno vodo:
 • priprava načrtov razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo tudi v luči novih robnih pogojev glede zaostritve predpisov in tudi analiz rezultatov podnebnih sprememb,
 • priprava načrtov notranjega nadzora oskrbe z vodo po sistemu HACCP,
 • izdelava strokovnih podlag za načrte oskrbe z vodo v izrednih razmerah,
 • izdelava strokovnih podlag za izvedbo monitoringov zalog in kakovosti podzemnih in površinskih vod na vodovarstvenih območjih,
 • izdelava strokovnih podlag za izvedbo monitoringov hidravličnih razmer v vodovodnem sistemu in izdelava računalniških modelov v realnem času.

Podjetja je izdelalo razne načrte za več sto kilometrov vodovodih omrežij in desetine objektov (vodohrani, črpalnice, vodnjaki). Podjetje je v zadnjem desetletju sodelovalo pri razreševanju regionalne oskrbe z vodo Dravskega in Ptujskega polja, Bele krajine, pri oskrbi z vodo slovenske obale in kraškega zaledja, pri zagotavljanju varne oskrbe z vodo v Pomurju in oskrbe z vodo v povodju Dravinje.

 

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET