Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost

Imisijski monitoring MOUN

Imisijski monitoring tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda
 
 
Program imisijskega monitoringa se izvaja na geografskem območju mestne občine Maribor ter občin Miklavž na Dravskem polju, Gornja Radgona, Šentilj, Ruše, Kungota, Pesnica in Benedikt; torej občin, na katere posega vodooskrbni sistem s pitno vodo, ki se oskrbuje s podzemno vodo z območja Dravskega polja, Ruš, Selniške Dobrave oziroma podzemno vodo, posredno površinsko vodo Vrbanskega platoja in Ceršaka.
 
 
Naročnik izvajanja imisijskega monitoringa je Mestna občina Maribor – Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave.
 
 
IEI kod podizvajalec ZZV Maribor je zadolžen za:
 
  • Ugotavljanje in spremljanje hidrološkega, hidrogeološkega stanja podzemnih voda in površinskih voda
  • Izvajanje hidroloških meritev
  • Spremljanje in obdelavo podatkov RLT Tezno
  • Izdelavo ocene stanja podzemnih voda in površinskih voda
  • Sodelovanje pri osveščanju deležnikov, informiranju in vključevanju v aktivnosti programa.

 

Pregledna situacija merilnih mest

 

Prekomerne obremenitve (atrazin)

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET