Project number Investor Project title
KD102 Komunala Sevnica Strokovne podloge za določitev varstvenih pasov vodnega vira Orehovec
BD120 SO MB, OVOUPPZ Predlog sanacijskega programa za Vrbanski plato 1991
BD118 Občina Maribor Predlog sanacijskega programa za talno vodo na Dravskem polju
6V159 SO Maribor Opazovanja vplivov črpanja na Mariborskem otoku in Vrbanskem platoju
6H1622 SO Ptuj Tehnične osnove za izdelavo sanacijskega programa Dravskega polja (del Dravskega polja v Občini Ptuj)
6H1623 SO Ptuj Katalog aktivnosti za izvedbo sanacisjkega programa Dravskega polja (del Dravskega polja v Občini Ptuj)
6H1624-1 SO Ptuj Načrt proizvodnih usmeritev , pedološke analize kmetovanja na vodooskrbnih področjih
6H164 SO Maribor Ekološki sklad občina Maribor
  SO Ruše Osnutek odloka za zaščito vodnih virov v Lovrencu na Pohorju
6H15419 SO Maribor Poročilo o izvajanju programa identifikacije in sanacije onesnaženja talne vode Dravskega polja
6H15420 SO Maribor Sanacija Dravskega polja - II faza - leto 1992
6H18700 SO Ruše Tehnične osnove in osnutek odloka za zaščito vodnih virov v Lovrencu na Pohorju
6H15414 SO Maribor Načrt rabe kmetijskih zemljišč 2.in 3. varstvenega območja pitne vode na Dravskem polju
131/2 SO Pesnica Investicijski projekt prečrpalnica Štrihovec , povezovalni cevovod
6H1625 Občina Ptuj Predlog kratkoročnih ukrepov za redukcijo nitratov v črpališču Skorba
6H15422 SO Maribor Letno poročilo o varstvu okolja - področje voda
6H15428 SO Maribor Program proizvodnih usmeritev, pedoloških analiz, gnojilnih načrtov
6H15431 Občina Maribor Mnenje k načrtovanim gradbenim posegom na Vrbanskem platoju
6H2221 SO Maribor Evropska konferenca mest-sodelovanje pri projektu oskrbe z vodo v Podravju
6H177 DO Primat Maribor Raziskava potencialnih žarišč polucije pitne vode v DO Primat
6H2222 IS SO Maribor Problemi komunalne hidrotehnike na širšem območju , katerega tangira gradnja Koroškega mostu
6H1871 Komunala Sevnica Strokovne podloge za izdelavo lokacijske dokumentacije cevovoda Prapretno-Orešje
6H2223 SO Maribor Poročilo o sanaciji Dravskega polja
6H1891 SO Maribor Vrbanski plato - evidenca cistern za naftne derivate - območje vodnih virov
6H2224 SO Maribor Program sanacije kvalitete podtalne vode na Vrbanskem platoju
6H2225 SO Maribor Program sanacije kvalitete podtalne vode na Vrbanskem platoju
6H2226 SO Maribor Program sanacije kvalitete podtalne vode na Vrbanskem platoju
6H2228-1,-2 IS SO Maribor Program sanacije kvalitete podtalne vode na Vrbanskem platoju
6H2229 SO Maribor Seznam parcel okrog črpališča Bohova
6H1431 Mariborski vodovod Spremljanje kvalitete vode na sistemu bogatenje podtalnice na Vrbanskem platoju
6H2001 SO Maribor Dravsko polje I. faza evidenca cistern za naftne derivate - območje vodnih virov
6H2223 SO Maribor Problemi komunalne hidrotehnike na širšem območju Studenškega mostu
6V163 Mariborski vodovod Opazovanje vplivov črpanja na Mariborskem otoku
6H22112 Gradis GP Maribor Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vojašnici v Slovenski Bistrici
6H158 RS SO Maribor Sanacijski program Dravsko polje, Vrbanski plato - ažuriranje rabe sredstev za varstvo rastlin
6H228-2 SO Maribor Program sanacije kvalitete podtalne vode na Vrbanskem platoju
6H1611 Cestno podjetje Maribor Sanacijski program za asfaltno bazo cestnega podjetja v ponikalniku Hoče
6H187 Komunala Sevnica Vodovod Prapretno - Orešje
6H180 Komunala Sevnica Strokovne podloge za določitev varstvenih pasov vodnega vira Prapretno
6H251 Mariborski vodov Hidrogeološki podatki o podtalnici na Dravskem polju
6V1631 Mariborski vodov Preliminarno poročilo o črpanju vode na Mariborskem otoku v letih 1986-1992
6H2229 SO Maribor Sanacijski program podtalnice Vrbanski plato
6H2462 SO Maribor Sanacija Vrbanskega platoja deponija komunalnih odpadkov pri Pedagoški fakulteti Maribor - območje vodnih virov
6H2227 SO Maribor Program sanacije kvalitete podtalne vode na Vrbanskem platoju
6H15434 SO Maribor Sanacija Dravskega polja II.faza leto 1992
6H22215 IS Maribor Biološki minimum Dravske struge na odseku Maribor (jez Melje) - sotočje z energetskim kanalom v Ptuju v luči smoterne rabe
6H247 Mariborski vodovod Varovanje črpališča Bohova
6H2005   Sanacija Dravskega polja
6H2432   Pridobitev uporabnega dovoljenja - vodarna v dolini vinarskega potoka
6H1691 Občina Ruše Novi vodni viri - Občina Ruše
6H273 Mariborski vodovod Poročilo o realizaciji del pri idejno tehnični zasnovi aktivne zaščite podtalnice na Vrbanskem platoju
6H250 Petrol Ljubljana Posebne strokovne podloge za zaščito talne vode
2H290 Republika SLO Priprava Dravske vode
2D294 Občina Maribor Raziskava vpliva izcednih voda iz deponije Pobrežje
6H282 SO Ruše Tehnične osnove in osnutek odloka za zaščito vodnih virov v Rušah
6V1631 Mariborski vodovod Opazovanje vplivov črpanja na Mariborskem otoku v letu 1992
6H2464 Mb vodovod Vrbanski plato - onesnaženje s kloriranimi topili
6V1632 Mb vodovod Poročilo o črpanju vode na Mariborskem otoku v letih 1986 - 1992
6H214a MOP - Mb vodovod Limbuška Dobrava - določitev varstvenih območij in vodnih zalog
6H214 MOP Limbuška Dobrava - poročilo o izvedbi črpalnega preizkusa na vodnjaku MV1
6H326 KS Cerkvenjak Vodovod Župetinci - novi vodnjak
6H2141 MOP - Mb vodovod Limbuška Dobrava - poročilo o obratovanju limnigrafa na piezometru IEI
6H3093 MOP Pristop k biološkemu minimumu Drave na potezi Maribor - Ptuj
6H2461 Mb vodovod Zaščita podtalnice na Vrbanskem platoju - idejno tehnična zasnova
6H334 Konstruktor Maribor Oskrba s 120 m3/h vode za gramoznico Konstruktor v Selnici ob Dravi
6H319 IS Ptuj Urejanje studenčnice v Ptuju - vpliv na črpališče Skorba
6H331 Mb vodovod Analiza zalog talne vode na Dravskem polju
6H3311 Mb vodovod Analiza zalog talne vode na Dravskem polju II.del
6H351 Snaga Maribor Določitev nivojev podtalnice v gramoznicah
6H2463 Mb vodovod Merilec motnosti Drave
6H3612 Mb vodovod Funkcionalni poiskusi ob vključitvi vodnjakov V2 in V3 na Mb otoku v sistem umetnega bogatenja podtalnice na Vrbanskem platoju
6H3661 Mb vodovod Program raziskav za pripravo dravske vode za zgraditev aktivne zaščite na Vrbanskem platoju
6H3672 Mb vodovod Program raziskovalnih del za ugotavljanje vira in obsega onesnaženja na desnem bregu reke Drave
6H368 Mb vodovod Zaključno poročilo o poiskusnem obratovanju vodarne v dolini Vinarskega potoka
6H18913 SO Maribor Dravsko polje - evidenca cistern za naftne derivate III.faza - območje vodnih virov
6H18914 SO Maribor Vrbanski plato - evidenca cistern za naftne derivate III.faza -območje vodnih virov
6V371 Mb vodovod Vodnjaka V2 in V3 na Mariborskem otoku
6V376 Mb vodovod Prečrpalnica Slatina
6H252 IS SO Ptuj Sanacijski program za izboljšanje podtalnice Ptujskega polja I. etapa
6H372 Mb vodovod Kataster vodnih virov in lokalnih vodovodov
6H416 Eneling d.o.o. Ocena vpliva MHE Cvetkovci na Pesnici na podtalnico Ptujskega polja
6H427 FAGG Matematični model podtalnice Vrbanskega platoja s hidrološkimi izračuni variant bogatenja podtalnice
6K352 Marles hiše Maribor Komunalna oprema naselja "Sončna vas" v Kamnici - mapa I - V
6H473 Savske elektrarne Elaborat o opazovanju vplivov na jezersko vodo in posledično na podtalnico ob sanaciji Zbiljskega jezera
6V364 KP Radlje ob Dravi Vodovodna povezava Radlje - Vuhred
6V4672 SO Ruše Evidenca cistern za območje varstvenih pasov zalog pitne vode v Rušah - I. faza
SO Gornja Radgona Sekundarno vodovodno omrežje Lešane - Nasova
6V422 SO Gornja Radgona Primarni vodovod Lešane - Plitvički vrh
6V4671 SO Ruše Načrt rabe kmetijskih zemljišč za varstvo zalog pitne vode v Rušah
6H388 Občina Maribor Ocena vlaganj v javne službe 1995-2000
6K491 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja ljubljanske severne obvoznice v luči varovanja podtalnice
6V467 Občina Ruše Sanacijski program za varstvo pitne vode v Rušah
6K4071 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja meteornih voda na področju severne ljubljanske obvoznice
6H5241 Občina Maribor Takse za obremenjevanje okolja
6H479 VGP Ptuj Avtocesta mimo Maribora - Presoja s stališča potreb vodooskrbe in odvodnje ter čiščenja odpadnih voda
6K4500 LUZ Urbanistični standardi javne infrastrukture
6V406 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod na c.A10 Zadobrova - Tomačevo
6V4061 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod na c.A10 Zadobrova - Tomačevo
6V4222 SO Gornja Radgona Primarni vodovod Lešane-Nasova
6K4773 KP Nigrad kanalizacija Kanalizacija in ČN Šentilj - južni del
6K4073 SCT,d.d. Odvodnja met.vod na A10 odsek Šentjakob-Malence - PGD
6V4063 SCTd.d. Vodovod A10 Zadobrova-Tomačevo PZI
6K4074 SCTd.d. Odvodnja met. vod na A10 Zadobrova-Tomačevo - PZI
6V4061S SCTd.d. Sprememba vodovoda A10 Zadobrova-Tomačevo
6K4071S SCTd.d. Sprememba odv.met.voda A10 Zadobrova-Tomačevo
6H3881 SO Maribor Strokovne podlage za programsko zasnovo za ČINAM za odp. vode v Mariboru delovni izvod
6H4932 ZUM Mestni načrt Maribor - odvodnja in vodooskrba
6V4062 SCT Vodovod na c.A10 odsek Šentjakob-Malence
6H523 VGB Maribor AC Pesnica - Fram zaščita podtalnice
6K448 BPI Maribor Odv.met.voda AC Fram-Počehova
6V494 Mestna občina Maribor Vodovod Kamnica PGD, PZI
6K5934 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Ocena hidrogeoloških razmer
6V4061S DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda Zadobrova-Tomačevo
6V4061S-D DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda - prest. in preured. jaška v vozlišču A2 na A10 Zadorova - Tomačevo
6H5231 VGB Maribor Ureditev zaščite podtalnice AC Pesnica - Fram-izdelava tehničnih predlogov in idejnega projekta ureditvenih vodnogospodarskih del ob izgradnji AC Pesnica-Miklavž-Fram -točka c-varovanje ali nadomeščanje Bohovskih vodnjakov, točka d-preureditev Hoškega pon
6V4064 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod na cesti A10 Šentjakob - Malence
6V571 JP VO-KA LJ Obnova in prestavitev vodovoda po Kmečki poti
6H647 Občina Krško Koncept zaščite vodnih virov in vodotokov v občini Krško
6H5232 VGB Maribor Izdelava tehničnih predlogov in IP ureditvenih vodnogospodarskih del ob izgradnji-varstvo talne vode AC Pesnica-Miklavž-Fram
6V4065 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod med Savo in Šentjakobom-Perkova cesta
6V4061S-dop DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda Zadobrova - Tomačevo
6V570 JP VO-KA Obnova vodovoda v Tacnu od mostu do Rocenske
6V4061S-dop DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda od Rondoja do Tomačevske ceste
6H508 Dravske elektrar Ocena nevarnosti in ukrepi za zavarovanje Melja pred dvigom podtalnice
6H658 MOP Izhodišča za prost. politiko na področju kom. infrastrukture
6V4061S-IV.dop. DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda od jaška C7a - C5
6V4061S-V.dop. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda - mehanizem za odpiranje loput
6H493-1 ZUM Urbanistični kriteriji za urejanje prostora na področju oskrbe z vodo ter odv. in čiščenje padavinskih in odp. vod v občini Maribor
6H493-2 ZUM Urbanistični kriteriji na področju oskrbe z vodo znotraj urbanistične zasnove mesta Maribor
6H657 Občina Maribor Strokovne podlage za odlok o vodovarstv. prostoru in uk. za zavarov. zalog pitne vode na Vrbanskem platoju , Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in na Dravskem polju
6V4062-dopI. DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod na cesti A10, Šentjakob-Malence, Litijska - Malence - dopolnitev I.
6V4066 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod na cesti A10 med Savo in Šentjakobom - Zasavska cesta
6H816 VO-KA Celje AC priključek Celje -zahod - mnenje o vplivih na okolje varstu podtalnice in pitne vode v Medlogu
6H796 Občina Ljutomer Poročilo o vplivih na okolje za preiskus na geotermalni raziskovalni vrtini Ljuti
6H725 Gramar,d.o.o. Opredelitev funkcionalnih parcialnih enot kompleksa TAM za vode in odpadke
6V4062-PID 1 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod na A10 Dobrunje
6V4061S-PID DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda Zadobrova - Tomačevo
6D501 Čisto mesto Ptuj Ravnanje s pos.in nevarnimi snovmi na območju Ptuja
6H803 SO Lenart Industrijska cona Lenart-območje za Petrolom-ceste, vodovod, kanalizacija
64061S-dop 9 DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda vgraditev zračnika C1-gradis
64061S-dop10 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda od jaška C7a - C5
6V732 Vodovod-Kanalizacija Ljubljana Sanacija prečkanja vodovoda LŽ DN 500 z žel.progo med Parmovo in Tivolsko, 1 in 2. Dopolnitev
6V7901 Vodovod-Kanalizacija Ljubljana Obnova vodovoda po c.Stare Črnuče in Pot k sejmišču
6H910 Kom.p.Sl.Bistrica Vodnjaka GV-1 in GV-2 v črpališču Šikole
6P899 KP Sl. Konjice Poročilo o vplivih na okolje - Obnova vodovodnega črpališča v Žičah
6V569 Vodovod-Kanalizacija Ljubljana Obnova vodovoda po cesti Pod gozdom in nova HP SR 1/2-1
6V659 Univerza Maribor Idejnotehnična zasnova vključitve vodnih virov Dobrovce-Dravski dvor in Selniška dobrava
6H748 Občina Dravograd Tehnične osnove za določitev meja varstvenih ob. ter za izdelavo predloga Odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode v občini Dravograd
6H8031 Občina Lenart Industrijska cona Lenart-ureditev cest, kanalizacije in vodovoda- I. in II. faza
6H8032 Občina Lenart Industrijska cona Lenart-ureditev cest, kanalizacije in vodovoda - III. faza
6V40641 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod med Ljubljanico in Savo- 1.dopolnitev -vodovodni priključek za objekte ŽGP
6V4061S-dop.11 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba vodovoda v območju nadvoza Leskovškova , odsek Zadobrova-Šmartinka
6V4066-dop1 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod med Savo in Šentjakobom -dopolnitev proj.
6K8031 Občina Lenart Industrijska cona Lenart - ceste, kanalizacija, vodovod - dop.
6K8031,2 Občina Lenart Industrijska cona Lenart - ceste, kanalizacija, vodovod - dop.I. in II. faze PGD, PZI
6V40642 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod med Ljubljanico in Savo-vodovodni priključek za RTP
6V40622 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod Šentjakob - Malence - prestavitev vodovoda DN 100 -dop II.
6H736 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Program monitoringa in strokovne spremljave stanja podtalnice in obratovanja avtoceste na vplivnem območju pri Trnavi
6H736   Program monitoringa in strokovne spremljave stanja podtalnice in obratovanja avtoceste na vplivnem območju pri Trnavi
6D724 MO Maribor Strokovne podlage za evidenco o imetnikih odpadkov in nevarnih snovi v Mestni občini Maribor
6V7901 Stan. S.Črnuče Vodovodni priključki Stare Črnuče
6H743 Drav. elektrarne Črpalni poiskusi vodnjakov na območju Melja s programom opazovanja in načrt črpanja ob kritičnih dvigih podtalnice
H7570 Prašičereja Podgrad Čiščenje gnojevke in onesnaženega zraka v Prašičereji Podgrad
6V40643 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba trase, razcep Zadobrova
6V4062-3 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod na cesti A10- prestavitev vodovoda DN 100-3dopolnitev
6V4064-4 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod na nadvozu Zaloška cesta
6V4064-5 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Sprememba trase Zaloška cesta in razcep Zadobrova
6V4062-4 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Vodovod -sprememba navezave na obstoječi vodovod v F1
6V7811 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE M12-1 Obvoznica Lendava, odsek : 323-325-vodovod PZR
6V7811 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE M12-1 Bypass Lendava, odsek : 323-325-water supply system-tender design
6V6921 Lineal Maribor Vodovod Lenart-Beltinci Cogetinci-Vučja vas
6HA21-1 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Nadzor na AC Fram-Slivnica-BDC-varovanje vodnih virov
6V187 Komunala Sevnica Vodovod Prapretno- Orešje
6K B96 BPI,d.o.o Varovanje površinskih in podzemnih voda pred onesnaženjem v času gradnje magistralne ceste M3
6V999 Občina Lenart Razširitev vodovodnega omrežja naselja Osek bv KS Sveta Trojica
6V999 Občina Lenart Razširitev vodovodnega omrežja naselja Osek bv KS Sveta Trojica-lokacijska dokumentacijaRazširitev vodovodnega omrežja naselja Osek bv KS Sveta Trojica
6V7811 BPI Maribor Obvoznica Lendava - vodovod
6VA97 VO-KA Ljubljana Sanacija vodovoda Brinje-Šentjakob
6HA89.34 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik-načrt monitoringa
6HA89.35 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik-obveznosti izvajalca črpanja gramoza
6HA89.33 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik-poročilo o ničelnem stanju kakovosti in količin voda
6HA89.32 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Idejna rešitev za preprečevanje negativnih vplivov jezera na podtalno vodo - Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik
6HA89.31 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Presoja staranja jezera z limnološkim modelom - Gramoznica Hoče -nadomestni ponikalnik
6HA89.2 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Poročilo o vplivih na okolje-Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik
6HA82.1 Stavbar IGM Hoče Gramoznica Hoče -predčasno zapiranje-analiza stanja-analiza izpolnjevanja pogojev za črpanje gramoza
6HB35 Občina Dravograd Vključitev zajetja Logarnica v občinski Odlok o varovanju vodnih virov ter določitev varstvenih pasov
10/99 Mestna občina Maribor Zavod za varstvo okolja Maribor Ponikalniki pohorskih vod na Dravskem polju - program ukrepov sanacije
6H-A28.2 ZZV-IVO Maribor Imisijski monitoring vodnih virov -določitev virov atrazina in kloriranih topil na Vrbanskem platoju
6HC67 DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE AC Fram - Slivnica - Pesnica- skrbništvo nad piezometri
6VC69 JP VO-KA Ljubljana, Krekov trg 10, 1001 Ljubljana Gradnja vodovodnega omrežja ob Cesti dveh cesarjev in Mokrški ulici
6H-A82-2 Stavbar-IGM d.d., Miklavška 40, 2311 Hoče Gramoznica Hoče - Analiza monitoringa podtalnice in vode v jezeru
6V4064-dop7 DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE AC A10 Vodovod med Ljubljanico in Savo - Vodovodni priključek-sanitarni kiosk
6HB95 Vizura d.o.o. Jenkova 24, 3 000 Celje Nadomestni most čez Gračnico v Jurkloštru na cesti R 336/1224 v km 1,350 -Ureditev Gračnice v območju mostu
6H-A28 ZZV-IVO Prvomajska 1, 2000 Maribor Imisijski monitoring vodnih virov - določitev virov atrazina in kloriranih topil na Vrbanskem platoju
6K5932 DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih voda iz hitre ceste - Vodnogospodarski objekt- Smernice za izvajanje monitoringa na zadrževalniku HC - 4.9-2 in 10-4,9-6
6V4062-PID PRIMORJE d.d. Družba za gradb. inženiring in druge poslovne storitve Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina Vodovod na avtocesti A- 1, odsek Šentjakob - Malence, pododsek Litijska - Malence
6H509 DEM d.o.o., Obrežna ul. 170, 2000 MARIBOR Pregled in zasnova nadaljnjih meritev na piezometrih v sistemu He Zlatoličje
6HA110 Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanska 91, 1230 Domžale Rekonstrukcija odstranjevanja plavajočih snovi iz maščobnika in odpadkov iz finih grabelj v CČN Domžale
6K62022 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE AC Slivnica-Pesnica,odsek :Slivnica-Pesnica; pododsek: NOVA STRELIŠKA - Varovanje površinskih in podzemnih voda pred onesnaženjem v času gradnje
6H-A76 Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj Tehnične osnove za določitev varstvenih pasov črpališča Ceršak in priprava Odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje črpališča Ceršak
6KB79.1 DDC Družba za državne ceste d.o.o.; Tržaška 19a, 1109 Ljubljana Del zahodne obvoznice-Dravograjska c. v Mariboru; pododsek Obrežna - Rjavčeva, Elaborat ekološke ureditve gradbišča
6VE38 Mariborska livarna Maribor d.d. Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor Projekt zamenjave vodovoda v Mariborski livarni Maribor d.d.
6VC69.01 JP Vodovod-Kanalizacija, Krekov trg 10, 1001 Ljubljana Gradnja vodovodnega omrežja ob Cesti dveh cesarjev in Mokrški ulici- hišni priključki od P1-P49
6HC59 DARS d.d.Ulica IXV divizije 4, 3000 Celje AC Koper - Lendava s priključnimi kraki, odsek Slivnica - Pesenica - nadomestni ponikalnik Hoče
6HD71-1 Občina Sl. Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Sl. Bistrica Program priprave strategije razvoja vodooskrbe na območju občine Sl. Bistrica
6H1324502 Komunala Sevnica Povezovalni cevovod od novega zajetja Prapretno do obstoječega cevovoda v Orešju
6HFD28-1 Stavbar IGM Hoče Gramoznica Hoče Analiza monitoringa podtalnice in vode v jezeru od 1.4. do 30.6.1999
6VE50 JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. Krekov trg 10, 1001 Ljubljana Sanacija vodovoda po Poljanski cesti in Ambroževem trgu
6VE22 JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. Krekov trg 10, 1001 Ljubljana Sanacija vodovoda po Društveni ulici
6VE23 JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. Krekov trg 10, 1001 Obnova vodovoda po Ulici ob železnici na odseku od Saturnusa do Pokopališke ulice
6VE26 JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. Krekov trg 10, 1001 Izgradnja vodovoda v Zgornji Zadobrovi po Cesti v Prod
6V7811/1 BPI d.o.o., Maribor A-5 Obvoznica Lendava, odsek: 323-325-vodovod PID
6V7811-2 BPI d.o.o., Maribor A-5 Obvoznica Lendava, odsek: 323-325-vodovod PVD
6H976 RS Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste , Tržaška 19, Ljubljana Izpopolnitev objektov lovilcev olj na avtocestah - razvoj tehnik in tehnologij za zagotavljanje skladnosti cest z okoljem in varovanje pri graditvi in vzdrževanju cest
6VF04 JP Vodovod - Kanalizacija, Krekov trg 10, 1001 Ljubljana Obnova vodovoda po Poti na Labar in Poti v mejah
6VE49 JP Vodovod - Kanalizacija, Krekov trg 10, 1001 Ljubljana Obnova vodovoda v Zalogu
6VG12 JP Vodovod - Kanalizacija, Krekov trg 10, 1001 Ljubljana Sanacija vodovoda v Babni Gorici
6VE22/HP1-HP29 JP Vodovod - Kanalizacija, Krekov trg 10, 1001 Ljubljana Sanacija vodovoda po Društveni ulici - hišni priključki HP1-HP29
6Vf66 Komunala d.o.o., Partizanska 93, 9220 Lendava Vodovodno omrežje od vodnjaka v Gaberju do tovarne Lek
6HD71.2 Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Strategija razvoja vodooskrbe na območju občine Slovenska Bistrica
6HE36.37 Mestna Občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Idejni projekt komunalne infrastrukture- vodovod
6VE26/1-19 JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana Izgradnja vodovoda v Zgornji Zadobrovi po Cesti v prod-vodovodni priključki
6V4065-PID IMP PROMONT d.o.o. Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana VODOVOD na avtocesti A - 1 Koper - Lendava na delu med Savo in Šentjakobom - Perkova cesta
6V4066-PID IMP PROMONT d.o.o. Pot k sejmišču 30, 1000 IMP PROMONT d.o.o. Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana VODOVOD na avtocesti A - 1 Koper - Lendava na delu med Savo in Šentjakobom - Zasavska cesta
6V4064 IMP PROMONT d.o.o. Pot k sejmišču 30, 1000Ljubljana VODOVOD na avtocesti A- 1 Koper-Lendava med Ljubljanico in Savo
6HD71.3 Občina Slovenska Bistrica Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Strategija razvoja vodooskrbe na območju Slovenska Bistrica
6VF81 JP Vodovod -kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10,1001 Ljubljana Obnova vodovoda Hrušica
6HH62 Alpe Adria Trade, Glavni trg 17 b, 2000 Maribor Hišni vodovodni priključek za Železničarski dom na Pohorju
6H-F52 Mestna Občina Maribor Imisijski monitoring podatalnice na območju Mestne Občine Maribor
6KA22.02 DARS, d.d. Družba za avtoceste v RS Ulica XIV divizije št. 4, 3000 CELJE AC A5 Maribor - Lendava - slovenska meja - madžarska meja, Lenart - Beltinci, Južna zbirna cesta Murska Sobota - zahodni krak - Elaborat ekološke ureditve gradbišča
6VH29 JP Vododvod -kanalizacija d.o.o, Krekov trg 10, 1001 Ljubljana Sanacija vodovoda v Zaborštu in Zajelšah
6HD28-3 IGM Hoče Gramoznica HOČE - zaključno poročilo monitoringa podtalnice in vode v jezeru, od 1.4.1999 do 31. 3.2000
6HH62.1 Alpe Adria Trade d.o.o. Razlagova 17, 2000 Maribor Strokovno mnenje o oskrbi Železničarskega doma z vodo
6HE95.21 Mestna občina Maribor Vodovod Zrkovci
6VH62.01 Alpe Adria Trade, Glavni trg 17b,2000 Maribor Tehnične osnove za določitev varstvenih pasov vodnega vira k.o. Hočko Pogorje pri Apart hotelu Železničarski dom in dopolnitev Odloka o varst. pasovih in ukrepih za zav. zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Marib. otoku, Limb. dobravi in Dravskem polju
6H-D71-4 Občina Sovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Strategija razvoja vodooskrbe na območju občine Sl. Bistrica - povzetek
6VE49/HP457 JP VO-KA d.o.o., Krekov trg 10, 1001 Ljubljana Obnova vodovoda v Zalogu - hišni priključki
6VI40 MOM Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor Tehnične osnove za določitev varstvenih pasov vodnih virov lokalnega vodovoda Srednje in predlog dopolnitve odloka o varovanju vodnih virov na območju občine Maribor ter predlog odloka za del v območju občine Selnica ob Dravi
6DI54 Zavod za zdravstveno varstvo, Prvomajska 1, 2000 Maribor Spremljanje vplivov na okolje odlagališča komunalnih odpadkov Pobrežje - leto 2000
6VJ52 Občina Slovenska Bistrica Kolodvorska 10 2310 Slovenska Bistrica Vodni zbiralnik Visole
6HG610 Občina Hoče-Slivnica Pohorska Cesta 15 2311 Hoče Čistilna naprava, Hotinja vas
6HF560 DARS, d.d. Ulica 14. divizije 3000 Celje Čistilna naprava Mlake ( Obrežje )
6V-J69 Občina Slovenska Bistrica Oddelek za okolje in prostor Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Revizijski pregled projekta Vodovodno omrežje Ošelj Št. 191-271/98, izdelal PIN d.o.o. Maribor 1998
6HJ920 Petrol, d.d. Dunajska 50 1000 Ljubljana Centralna čistilna naprava Mežica
6HH650 Sezam, d.o.o. Grčarjeva 18 3000 Celje Čistilna naprava Lom 2
6HJ280 Mitja Lavrenčič, s.p. Na Produ 13 5271 Vipava Čistilna naprava Col
6K K09 RC - Planiranje, d.o.o.Celje Hidravlična presoja odvajanja padavinskih odpadnih voda z območja zazidalnega načrta rekreacijskega centra na Golovcu
6V-I40-2 Mestna občina Maribor Komunalna direkcija Slovenska ul. 40 Maribor Lokalni vodovod Srednje
6VJ52 Občina Slovenska Bistrica Kolodvorska 10 2310 Slovenak Bistrica Vodni zbiralnik Visole


Number of all projects for selected area ( v ):  249
PREVIOUS PAGE <<   PRINT THIS PAGE>>