Project number Investor Project title
6H164 SO Maribor Ekološki sklad občina Maribor
  SO Ruše Osnutek odloka za zaščito vodnih virov v Lovrencu na Pohorju
6H18700 SO Ruše Tehnične osnove in osnutek odloka za zaščito vodnih virov v Lovrencu na Pohorju
6H180 Komunala Sevnica Strokovne podloge za določitev varstvenih pasov vodnega vira Prapretno
6H22215 IS Maribor Biološki minimum Dravske struge na odseku Maribor (jez Melje) - sotočje z energetskim kanalom v Ptuju v luči smoterne rabe
6D1764 Občina Postojna Ravnanje z odpadki v kraško-notranjski regiji izbor lokacije za regionalno deponijo
6H2461 Mb vodovod Zaščita podtalnice na Vrbanskem platoju - idejno tehnična zasnova
6H324 SO Ruše Pregled varstvenih območij na področju Občine Ruše
6H360 Konstruktor Poslovnik za vzdrževanje usedalnikov v separaciji v Selnici
6H252 IS SO Ptuj Sanacijski program za izboljšanje podtalnice Ptujskega polja I. etapa
6K425 CmC Inženiring Centralna čistilna naprava Ljubljana - Varstvo okolja in varstvo pri delu
6H523 VGB Maribor AC Pesnica - Fram zaščita podtalnice
6K5934 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Ocena hidrogeoloških razmer
6H647 Občina Krško Koncept zaščite vodnih virov in vodotokov v občini Krško
6H5232 VGB Maribor Izdelava tehničnih predlogov in IP ureditvenih vodnogospodarskih del ob izgradnji-varstvo talne vode AC Pesnica-Miklavž-Fram
6D3358/1 Občina Radovljica Center za ravnanje z odpadki v občini Radovljica- hidrometeorološke podlage in analiza vplivov na okolje
6D3358/2 Občina Radovljica Center za ravnanje z odpadki v občini Radovljica- geološke, gozdne in vodovarstvene podlage
6K780 Občina Lenart Ocena vplivov na okolje za izgradnjo kan. kolektorja v Lenartu od območja Ob gozdu do Livarne
6H657 Občina Maribor Strokovne podlage za odlok o vodovarstv. prostoru in uk. za zavarov. zalog pitne vode na Vrbanskem platoju , Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in na Dravskem polju
6H816 VO-KA Celje AC priključek Celje -zahod - mnenje o vplivih na okolje varstu podtalnice in pitne vode v Medlogu
6H796 Občina Ljutomer Poročilo o vplivih na okolje za preiskus na geotermalni raziskovalni vrtini Ljuti
6D266 Občina Sevnica Strokovno mnenje o vplivu kompostarne na okolje v občini Sevnica
6D3358/1A Komunala Radovljica CERO Radovljica - poročilo o vplivih na okolje
6P899 KP Sl. Konjice Poročilo o vplivih na okolje - Obnova vodovodnega črpališča v Žičah
6P9611 Komunala d.o.o.MS Presoja vplivov na okolje za čistilno napravo Murska Sobota
6H893 Mestna občina Maribor Poročilo o vplivih na okolje za odlagališče komunalnih odpadkov Pobrežje - podtalnica
6H9051 Dravske elektrarne Širitev odvodnega kanala HE Zlatoličje- vpliv posega na podtalnico
6H9052 Dravske elektrarne Širitev odvodnega kanala HE Zlatoličje- pregleden povzetek ocene vpliva posega na podtalnico
6HA09 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Monitoring na AC Fram -Slivnica - vode
6H A54 DDC,d.o.o.Ljubljana Vpliv izgradnje AC Vransko-Arja vas na stanje podzemnih vod in odvodnje na spornih lokacijah
6HA89.34 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik-načrt monitoringa
6HA89.35 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik-obveznosti izvajalca črpanja gramoza
6HA89.33 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik-poročilo o ničelnem stanju kakovosti in količin voda
6HA89.32 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Idejna rešitev za preprečevanje negativnih vplivov jezera na podtalno vodo - Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik
6HA89.31 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Presoja staranja jezera z limnološkim modelom - Gramoznica Hoče -nadomestni ponikalnik
6HA89.2 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Poročilo o vplivih na okolje-Gramoznica Hoče-nadomestni ponikalnik
6H9461 VGB Maribor Ocena nihanja gladin podtalnice na območju predvidenega golf igrišča Ptuj in vpliv na črpališče Skorba
6K5932 DARS d.d. Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Odvodnja padavinskih voda iz hitre ceste - Vodnogospodarski objekt- Smernice za izvajanje monitoringa na zadrževalniku HC - 4.9-2 in 10-4,9-6
6PD40 Občina Cankova-Tišina, Tišina 4 , 9251 Tišina Strokovna ocena emisije snovi in tople vode v kanalizacijo ali neposredno v vode in predvidenih ukrepov za njeno zmanjševanje in ravnanje z odpadno vodo za naselja Krajna, Gederovci, Sodišinci, Murski Petrovci in Petanjci
6P87140 Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija Poročilo o vplivih na okolje za glavni zbiralnik kanalizacije Maribor
6HC561 Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Poročilo o vplivih na okolje - Centralna čistilna naprava Lenart- 4500 PE
6H955 Savske elektrarne Ljubljana d.o.o,Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode Metodologija za izdelavo analize stroškov in koristi, ki izhajajo iz okoljskih elementov investicije na osnovi poročila o vplivih na okolje - vzorčni primer v hidroenergetiki
6HE36.43 Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje Investicijska dokumentacija v postopku investiranja za čistilno napravo za odpadne vode Celje - presoja vpliva na okolje
6HE36.45 Občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje Environmental Impact Assessment for the Wastewater Treatment Plant Celje
6HD20 Mestna Občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40 2000 Maribor Spremljanje vplivov na odlagališče komunalnih odpadkov Pobrežje-program HELP
6KG98.31 Občina Miklavž na Dravskem polju Izdelava investicijske dokumentacije za glavni zbiralnik Maribor-Jug
6K H57 CM Celje, d.d., Lava 42, 3001 Celje Hidravlična presoja športnega parka Golovec - Celje
6DF48 Mestna občina Maribor- v imenu konzorcija CEGOR Otroška igrišča Maribora - raziskava
6DH03.01 Mestna občina Maribor v imenu konzorcija CEGOR Primerjalna študija vplivov na okolje za kompostarno na lokacijah L1 Strmšnik, L2 Dinos, L3 Tam, L4 Ruše, poročilo
6DH03.02 Mestna Občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor Primerjalna študija vplivov na okolje kompostarne ločeno zbranih bioloških odpadkov
6KG98.41 Občina Miklavž, nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju Investicijska dokumentacija v postopku investiranja za glavni zbiralnik Maribor - jug
6HH25.1.51 Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Investicijska dokumentacija v postopku investiranja za komunalno infrastrukturo v Občini Slovenska Bistrica


Number of all projects for selected area ( p ):  52
PREVIOUS PAGE <<   PRINT THIS PAGE>>