Project number Investor Project title
BD1181 SO Maribor Predlog zasipa gramoznice št. 59 z inertnim materialom
6D171 SNAGA Maribor Pripravljalna dela za odplinjevanje deponije na Pobrežju
  SO Črnomelj Programska zasnova deponije komunalnuh odpadkov Črnomelj
6D152 SO Črnomelj Idejna zasnova deponije komunalnih odpadkov Črnomelj
6H15413 SO Maribor Strokovno mnenje o projektu sanacije opekarne Košaki- sežigalnica odpadkov
6D1722 Snaga Maribor Deponija Pobrežje - odplinjavanje I. faza
6D192 MOP Ljubljana Integralni koncept ravnanja z odpadki v Sloveniji - IKROS- 1. zvezek
6H15430 Občina Maribor Tehnološke osnove za izdelavo koncepta ravnanja s komunalnimi odpadki v Mariboru
6H1615 ZUM Strokovnme podloge za izdelavo programskih zasnov za širitev gramoznice Rače - varstvo talne vode
6H168/a Občina Maribor Kataster nevarnih snovi kataster posebnih odpadkov
6D1841 Občina Maribor Odlagališče komunalnih odpadkov prostorska prevera
6H22113 Gradis GP Maribor Rekonstrukcija vojašnice Slovenska Bistrica - sanacija skladišča goriva
6D240 SO Ptuj Sanacija divjih odlagališč na Dravskem polju
6H2462 SO Maribor Sanacija Vrbanskega platoja deponija komunalnih odpadkov pri Pedagoški fakulteti Maribor - območje vodnih virov
6H22214 SO Maribor Predlog aktivnosti-stik z javnostjo-ravnanje z odpadki
6D176 Občina Postojna Rravnanje z odpadki v kraško-notranjski regiji
6H22217 Občina Maribor Mnenje k zasipu gramoznice v vojašnici JLA
6H22216 Občina Maribor Sanacija deponije odpadkov na Pobrežju
6D1764 Občina Postojna Ravnanje z odpadki v kraško-notranjski regiji izbor lokacije za regionalno deponijo
6D1841-0 Občina Maribor Odlagališče komunalnih odpadkov za občino Maribor
6D2724 Občina Maribor Katalog aktivnosti na področju odpadkov v letih 1993 - 1994
6D1722 Snaga Maribor Odplinjanje deponije Pobrežje - I. faza
6H2011 IEI Bakla na deponiji Maribor
6D2723 Občina Maribor Cerom - center za ravnanje z odpadki - odškodnine
6D1513 Komunala Kočevje Center za ravnanje z odpadki v kočevsko-ribniški regiji
6D1766 So Postojna Tehnološka zasnova centra ravnanja z odpadki s potrebnimi geomehanskimi raziskavami
6D2260 Občina Maribor Metava - odlagališče posebnih odpadkov - dokončanje gradnje
6D226186 IS SO Maribor Prostorska prevera za CEROM - večkriterijska analiza lokacij
2D294 Občina Maribor Raziskava vpliva izcednih voda iz deponije Pobrežje
6H18911 Občina Maribor Dravsko polje - evidenca cistern za naftne derivate II. faza - območje vodnih virov
6H18912 Občina Maribor Vrbanski plato - evidenca cistern za naftne derivate II. faza - območje vodnih virov
6D176 IS Postojna, Cerknica Koncept ravnanja z odpadki v kraško-notranjski regiji
6D3061 Občina Škofija Loka Center za ravnanje z odpadki Škofija Loka - prostorska prevera
6D3062 Škofja Loka -Obč Prostorska prevera za lokacijo centra za ravnanje z komunalnim odpadki v Škofji Loki
6D3121 Občina Vrhnika Prostorska prevera za opredelitev lokacije centra za ravnanje z odpadki v občini Vrhnika
6D3122 SO Vrhnika Prostorska prevera za opredelitev lokacije centra za ravnanje
6H18915 SO Maribor Pregled evidence skladišč naftnih derivatov
6D3064 Škofja Loka-Občina Prostorska prevera za opredelitev lokacije centra za ravnaje s komunalnimi odpadki
6D3066 Škofja Loka-Občina Metodologija za opredelitev lokacije centra za ravnanje s komunalnimi odpadki
6D3123 Vrhnika -Občina Postopek za opredelitev lokacije CERO v Občini Vrhnika
6H252 IS SO Ptuj Sanacijski program za izboljšanje podtalnice Ptujskega polja I. etapa
6D2561 Komunala Domžale Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov - pilotni projekt
6D3351 SO Radovljica Predlog postopka za opredelitev lokacije centra za ravnanje s komunalnimi odpadki
6D30610 SO Škofja Loka Opredelitev lokacije centra za ravnanje s komunalnimi odpadki - II faza del
6D3124 SO Vrhnika Opredelitev lokacije centra za Ravnanje s komunalnimi odpadki - Poročilo o izvedbi II. faze del
6D30612 SO Škofja Loka CERO v občini Škofja Loka - Odškodnine
6D3127 SO Vrhnika Center za ravnanje z odpadki v občini Vrhnika
6K30612 SO Škofja Loka CERO v občini Škofja Loka - Odškodnine
6D3353 SO Radovljica Opredelitev lokacije centra za Ravnanje s komunalnimi odpadki - Poročilo o izvedbi II. faze del
6D2562 Komunala Domžale Pilotni prokjekt ločenega zbiranja komunalnih odpadkov v občini Domžale
6D1723 KP SNAGA Odplinjanje deponije Pobrežje - II. faza
6D3355 SO Radovljica Opredelitev lokacije centra za ravnanje s komunalnimi odpadki - III. faza
6D3355 SO Radovljica Opredelitev lokacije centra za ravnanje s komunalnimi odpadki - III. faza-gradivo za skupščino
6D30615 SO Škofja Loka Opredelitev lokacije centra za ravnanje s komunalnimi odpadki - III. faza
6D461 SO Celje Strokovna ocena za sanacijo, rekultivacijo in dograditev obstoječega odlagališča Bukovžlak
6D30617 SO Škofja Loka Opredelitev lokacije Centra za Ravnanje s komunalnimi odpadki Škofja Loka - III. faza del
6D1724 KP SNAGA Odplinjanje deponije Pobrežje
6D393 Čisto mesto Ptuj Program aktivnosti za ravnanje s posebnimi in nevarnimi odpadki v občini Ptuj
6D1515 Komunala Kočevje Center za ravnanje z odpadki v Kočevsko-ribniški regiji
6D1683 SO Maribor Kataster nevarnih snovi in posebnih odpadkov-končno poročiloo
6D466 MOP Predpis o pogojih in načinu pridob. licence za ravn. z odpadki
6D4642 MOP Uredba o evidentiranju nastanka in količin odpadkov
6D4652 MOP Predpis o ravnanju z odpadki
6D1768 IS SO Postojna Center za ravnanje z odpadki v Kraško-Notranjski regiji OŠLJAK
6D3126 Občina Vrhnika Opredelitev lokacije centra za ravnanje s komunalnimi odpadki
6H5241 Občina Maribor Takse za obremenjevanje okolja
6D552 MO Ptuj Ocena vplivov na okolje deponije kom.odp.Brstje in predlog določitve odškodnin prizadetim
6D632 Občina Vrhnika Odlagališče komunalnih odpadkov Vrhnika
6D3358/1 Ob. Radovljica Center za ravnanje z odpadki v Občini Radovljica-spodnji deli
6D3359 Ob. Radovljica Center za ravnanje z odpadki v Občini Radovljica-zadnja snožet
6D3360 Ob. Radovljica Center za ravnanje z odpadki v Občini Radovljica-pod hribom
6D6052 Občina Domžale Komunalno odlagališče pri Dobu - odškodnine za razvrednotenje okolja
6D6051 Občina Domžale Komunalno odlagališče pri Dobu - tehnološki objekti
6D605 Občina Domžale Komunalno odlagališče pri Dobu - Sanacijski program
6D3358/1 Občina Radovljica Center za ravnanje z odpadki v občini Radovljica- hidrometeorološke podlage in analiza vplivov na okolje
6D3358/2 Občina Radovljica Center za ravnanje z odpadki v občini Radovljica- geološke, gozdne in vodovarstvene podlage
6D3357 Občina Radovljica Center za ravnanje z odpadki v občinah: Radovljica, Bled, Bohinj - odškodnine
6D30616 IS Občine Škofja Center za ravnanje z odpadki v občini Škofja Loka - odškodnine in rente
6D6051 Občina Dožale Sanacija deponije Dob
6D6054 Občina Domžale Odlagališče kom. odpadkov v Občini Domžale po letu 2000
6D430 Občina Lenart Deponija Hrastovec - vpliv na Pesnico
6D3362 Občina Radovljica CERO v občini Radovljica-razširitev deponije Črnivec
6D821 Občina Lenart Načrt ozelenitve odlagališče Hrastovec
6D804 Občina Radovljica Razširitev deponije Črnivec
6D3361 Občina Radovljica Razširitev deponije Črnivec-tehnične osnove za ureditveni načrt
6H725 Gramar,d.o.o. Opredelitev funkcionalnih parcialnih enot kompleksa TAM za vode in odpadke
Občina Sevnica Koncept ravnanja z odpadki v občini Sevnica
6D266 Občina Sevnica Strokovno mnenje o vplivu kompostarne na okolje v občini Sevnica
6D1767 IS SO Postojna CERO v Kraško-notranjski regiji
6D344 IS SO Maribor Programska zasnova CEROM - Hoče
6D3441 IS SO Maribor Programska zasnova CEROM - opekarna Košaki
6D3358/1A Komunala Radovljica CERO Radovljica - poročilo o vplivih na okolje
6D720 Kom.podj.Dravograd Sanacijski prog. kom.odlagališča Črnivec-Dravograd
6D6054-1 Občina Domžale Odlagališče komunalnih odpadkov v občini Domžale po letu1998
6D1723 JP Snaga Maribor Odplinjanje dep.Pobrežje II.faza etapa 97
6D902 KP Snaga Maribor Deponija komunalnih odpadkov Pobrežje - odp.II.faza, etapa 97- spr. PZI
6D3356-p Občina Radovljica Metodologija za opredelitev lokacije centra za ravnanje s komunalnimi odpadki-gradivo za občinsko skupščino
6D22216 Občina Maribor Sanacija deponije odpadkov na Pobrežju
6K883 PUV Celje Odlagališče pepela, žlindre in prod.razžvepljanja dimnih plinov iz TEŠ - analiza in sinteza dolgoročne napovedi vseb. in količine pepela 1996-2000
6K8831   Odlagališče pepela, žlindre in prod.razžvepljanja dimnih plinov iz TEŠ - analiza hidrogeoloških podatkov ter analiza volumnov razpoložljivega in potrebnega materiala na odlagališču pepela TEŠ
6D A49 KSP Domžale Ocena stroškov novega odlagaliča Dob
6D-A49/1 KSP Domžale Deponija Dob -ureditev ceste
6D6205 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Ureditev deponije Pobrežje
6D6205-1 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE Deponija Pobrežje- tehnične podlage
6DA72 Snaga MB Sanacija nelegalnega odlagališča S 36-MB 22-12
6D7241 Mestna obč.Maribor Evidenca odpadkov in kemikalij v Mestni občini Maribor
6H893 Mestna občina Maribor Poročilo o vplivih na okolje za odlagališče komunalnih odpadkov Pobrežje - podtalnica
6D B41 JP Snaga Deponija kom. odpadkov Pobrežje - odplinjevanje-II.faza etapa 98
6DB60 Snaga,d.o.o. Začasna kompostiranja bioloških odpadkov - analiza lokacij na območju Mestne občine Maribor
6D B90 Snaga Maribor Sanacija gramoznice G 20 Miklavž
6DD62 JP Snaga d.o.o., Nasipna ul 64, 2000 Maribor Strokovna ocena o emisiji snovi in toplote v vode v deponiji Pobrežje
6DA19 Komunala Novo mesto Rozmanova ul. 2, 8 000 Novo mesto Sanacija in zapiranje javnega odlagališča odpadkov Leskovec
6D6055 Občina Domžale, Ljubljanska 9, 1 230 Domžale Deponija Žabnica
6DD84 JP Snaga d.o.o., Nasipna ul 64, 2000 Maribor Študija usklajenosti obstoječih projektov in obratovanja odlagališča nevarnih odpadkov Metava s smernicami EU in osnutki slovenskih podzaskonskih predpisov
6D7941 JP Snaga d.o.o.Nasipna 64, 2000 Maribor Deponija Pobrežje - Izgradnja kamionske tehtnice
6DE16 Kacjan Alojz, Zlatoličje 5a, Starše Sanacija gramoznice Zlatoličje
6DD13 JP Snaga d.o.o., Nasipna 64, 2000 Maribor Odplinjevanje deponije Pobrežje II.faz, etapa 1999
Občina Škofja Loka Občina Škofja Loka - javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo odlagališča komunalnih odpadkov pri Dragi
6D436 MOP RS Uredba o izgradnji, obratovanju in opuščanju odlagališč odpadkov
    Environmental Programme for the Danube River Basin - Pre-Investment Study for the Drava River Basin - Solid Waste-Draft report-1.version
7H-E98 Antonija in Janko Strmšnik. s.p. Sanacija gramoznice Strmšnik v Selnici ob Dravi
6HD49 JP Snaga d.o.o. Nasipna 64, 2000 Maribor Izgradnja male plinske elektrarne na deponiji Pobrežje v Mariboru
6HD794-PVO Snaga d.o.o. Nasipna 64, Maribor Deponija Pobrežje -Izgradnja kamionske tehtnice-mnenje o vplivih na okolje
6DF47 Mestna Občina Maribor v imenu Konzorcija CEGOR Študija izvedljivosti projekta CEGOR
6HE36.52 Občina Celje Waste from the Central Wastewater Treatment Plant Celje - Sludge Management Plan
Mestna občina Maribor Ocenjevanje idejnih zasnov za kompostarno bioloških odpadkov
Mestna občina Maribor Ocenjevanje idejnih zasnov za reciklažni center komunalnih odpadkov
6HF54 Občina Dornava Sanacija gramoznice Dornava
6DF47.08 Mestna občina Maribor v imenu konzorcija CEGOR Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega plana - lokacija Strmšnik
6DF47.02verzijaC Mestna občina Maribor v imenu konzorcija CEGOR, Slovenska 40, 2000 Maribor Odlagališče in skladišče komunalnih odpadkov na lokaciji L1 - investicijske ocene
6DF47.07 Mestna občina Maribor v imenu konzorcija CEGOR, Slovenska 40, 2000 Maribor Reciklaža in kompostiranje komunalnih odpadkov industrijska cona I5 lokacija L6 - Maribor 2
6DF47.01 Mestna občina Maribor v imenu konzorcija CEGOR, Slovenska 40, 2000 Maribor Študija izvedljivosti projekta Cegor - dopolnitev
6HD20 Mestna Občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40 2000 Maribor Spremljanje vplivov na odlagališče komunalnih odpadkov Pobrežje-program HELP
6DF47.03 Mestna občina Maribor v imenu konzorcija CEGOR, Slovenska 40, 2000 Maribor Odlagaliča komunalnih odpadkov - lokacija L8 Prostorska preverba in strokovne podlage
6DF47.04 Mestna občina Maribor v imenu konzorcija CEGOR, Slovenska 40, 2000 Maribor Odlagaliča komunalnih odpadkov - lokacija L3 Prostorska preverba in strokovne podlage
6DF47.05 Mestna občina Maribor v imenu konzorcija CEGOR, Slovenska 40, 2000 Maribor Reciklažni center in odlagališče L3 - Obdelava in deponiranje odpadkov Kramplova Graba
6DF94.01 Mestna občina Maribor v imenu konzorcija Cegor Reciklacijsko dvorišče Prostorska prevera/Idejna zasnova
6DF47.06 MOM v imenu konzorcija Cegor Odlagališče in skladišče komunalnih odpadkov na lokaciji L8 - predstavitev za javnost
6DF47.09 MOM v imenu konzorcija Cegor Študija izvedljivosti projekta CEGOR - področje:opekarna Košaki Lokacija L9
6HF10.31 Občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec Study of final disposal of sludge- Wastewater treatment plant Slovenj Gradec
3D7941/1 Snaga, Nasipna 64, 2000 Maribor Deponija Pobrežje Izgradnja kamionske tehtnice
6DG08.01 Mestna občina Maribor in konzorcij CEGOR Terminski plan izvedbe CEGOR
6DG08.02 Mestna občina Maribor in konzorcij CEGOR Terminski plan izvedbe CEGOR
6DH03.01 Mestna občina Maribor v imenu konzorcija CEGOR Primerjalna študija vplivov na okolje za kompostarno na lokacijah L1 Strmšnik, L2 Dinos, L3 Tam, L4 Ruše, poročilo
6DH03.02 Mestna Občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor Primerjalna študija vplivov na okolje kompostarne ločeno zbranih bioloških odpadkov
6DF94 Mestna občina Maribor v imenu konzorcija CEGOR Reciklacijsko dvorišče v Radvanju
6H-H251.61 Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Projektna dokumentacija za pridobitev sredstev za komunalno infrastrukturo v občini Slovenska Bistrica
6D I20.01 MOM v imenu konzorcija CEGOR Strokovno mnenje o možnosti postavitve odlagališča na lokaciji L10 - Radlje ob Dravi
6DI20 Mestna občina Maribor v imenu konzorcija občin CEGOR Primerjava ekonomskih in okoljskih parametrov možnih lokacij za izgradnjo kompostarne
6HF48 Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Otroška igrišča v Mariboru
6DH14 Snaga, Nasipna 64, 2000 Maribor Odlagališče Metava-načrt monitoringa in načrt izvedbe infrastrukture monitoringa odlagališča nevarnih odpadkov
6DH60.01 Snaga d.o.o.Nasipna 64, 2000 Maribor Študija določitve pričakovanih količin odpadkov, ki se lahko odlagajo na odlagališču nevarnih odpadkov Metava
6DJ100 JP Snaga d.o.o., Nasipna 64, 2000 Maribor Zapiranje odlagališča Pobrežje
6D-K45 JKP PRODNIK, d.o.o. Savska 34, 1230 Domžale Revizija poročila o vplivih na okolje za "Razširitev in sanacioa obstoječe deponije Dob ter ureditev Centra za ravnanje z odpadki
6D K46 Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o. Savska 34, 1230 Domžale Revizija idejnega projekta "Razširitev in sanacija obstoječe deponije Dob ter ureditev Centra za ravnanje z odpadki
6D-J56.01.00 Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje Cero CELJE, študija variant tehnoloških postopkov
6D-K46.01 JKP PRODNIK, d.o.o. Savska 34, 1230 Domžale Revizija poročila o vplivih na okolje za "Razširitev in sanacija obstoječe deponije Dob ter ureditev Centra za ravnanje z odpadki
6dk78.01 Snaga, d.o.o. Popis flore na odlagališču Pobrežje
6D-I88.01 Občina Slovenske Konjice Stari trg 29 3210 Slovenske Konjice Center za ravnanje z odpadki, CERO Slovenske Konjice - 1. etapa 1. faze


Number of all projects for selected area ( d ):  159
PREVIOUS PAGE <<   PRINT THIS PAGE>>