Izvajamo / izdelujemo:
- okoljska poročila
- poročila o vplivih na okolje
- revizije okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje
- analize tveganja zaradi gradnje na vodovarstvenih območjih
- strokovne ocene emisij v okolje vloge za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj
- hidrološka poročila
- izdelava načrtov urejanja povodij.