V okviru področja hidrotehnike podjetje izvaja načrtovanje in projektiranje kompleksnih projektov, kjer je istočasno združena problematika več različnih vodarskih in komunalnih komponent.

Za investicije v urejanje voda, komunalno hidrotehniko in za investicije, ki jih je potrebno varovati pred visokimi vodami, zagotavljati tehnološko in pitno vodo, urediti načrtovanje zajemanja in čiščenja vseh vrst odpadnih vod izvajamo:
 • svetovanje v zvezi z doseganjem dobrega stanje površinskih in podzemnih voda,
 • izdelavo sanacijskih načrtov v zvezi z varstvom voda,
 • izdelavo strokovnih podlag za odločanje o rabi vode,
 • izdelavo strokovnih podlag za pridobivanje vodne pravice,
 • načrtovanje hidravličnih in hidroloških simulacij v zvezi z ekološko problematiko visokih ali nizkih voda,
 • določanje ekološko sprejemljivih pretokov,
 • izdelava vseh vrst projektne, investicijske, okoljske in urbanistične dokumentacije,
 • izvajanje nadzora po Zakonu o graditvi objektov,
 • izvajanje nalog inženirja po FIDIC,
 • strokovna pomoč pri pripravi dokumentacije za različne faze javnih razpisov,
 • priprava dokumentacije za pridobitev EU sredstev iz strukturnih in kohezijkih skladov ter drugih EU programov,
 • izvajanje strokovnega svetovanje pri upravljanju z že zgrajenimi objekti,
 • izvajanje poskusnega obratovanja ali nadzora nad poskusnim obratovanjem.

Podjetje je v zadnjem desetletju sodelovalo pri razreševanju hidrotehnične problematike pri izgradnji avtocestnega sistema okrog Ljubljane, komunalno hidrotehnične problematike Dravskega in Ptujskega polja, Bele krajine, pri vodnogospodarkem projektu kompleksnega urejanja povodja Krke, pri zagotavljanju varne oskrbe z vodo v Pomurju