PREJETA ODLOČBA O FINANCIRANJU IZ FONDOV EVROPSKE UNIJE: „Odvajanje in čiščenje odpadnih voda hrvaške aglomeracije Rugvica-Dugo Selo “

28.8.2017

Petra Kralj Marhold

 

Podjetja v skupnem nastopu IEI d.o.o. iz Maribora, RCI iz Celja in Ecoina d.o.o. iz Zagreba smo v letu 2015 začeli z izdelavo dokumentacije za pridobitev nepovratnih EU kohezijskih sredstev za izgradnjo manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji in nadgradnjo obstoječe čistilne naprave locirane v Rugvici. Nalogo smo uspešno zaključili v avgustu 2017 ob dobrem sodelovanju vseh članov projektnega tima, ki ga sestavljajo predstavniki Hrvatskih voda, Občine Dugo Selo, Občine Rugvica in komunalnega podjetja VIOZŽ d.o.o., ko smo prejeli odločbo o financiranju iz fondov Evropske unije. 

 

Aglomeracija Dugo Selo – Rugvica leži v Zagrebački županiji in zajema skupno 44 naselij. Od tega bomo 39 naselij v celoti opremili in/ali dogradili s kanalizacijskim sistemom. Predvidena je tudi nadgradnja obstoječe klasične biološke čistilne naprave iz današnjih 25.000 PE na končnih 28.000 PE, k temu pa se bo dogradila še III. stopnja čiščenja. 

Skupen investicijski strošek projekta (brez 25% DDV) znaša skoraj 22,9 mio €. V ceni so zajeti stroški nadgradnje čistilne naprave s poskusnim obratovanjem po Rumeni FIDIC knjigi, izgradnja manjkajoče kanalizacije po Rdeči FIDIC knjigi, izdelava projektne, razpisne in investicijske dokumentacije, stroški nadzora in vodenja projekta, nabava opreme za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja, nepredvideni stroški, nabava zemljišč in stiki z javnostjo v fazi izvedbe projekte. EU bo prispevala sredstva v deležu 70,22%. Preostanek si bodo delili Republika Hrvaška, Hrvatske vode in lokalna skupnost in sicer po ključu Republika Hrvaška – 40%, Hrvatske vode – 40% , lokalna skupnost – 20%.

Aglomeracija mora biti opremljena s kanalizacijo in ustreznim čiščenjem do konca leta 2018. Ocenjujemo, da se bo izgradnja kanalizacijskega sistema zavlekla tudi v leto 2019. Skupna dolžina predvidne kanalizacije je ca. 86 km, od tega ca. 51 km v Občini Rugvica in ca. 35 km v Občini Dugo Selo. 

Pet naselij bo ohranilo obstoječe načine zbiranja in čiščenja odpadnih voda (večinoma greznice). Po izvedbi projekta bo priključenost prebivalstva v aglomeraciji na centralno čistilno napravo visoka (86%).

 

Pokazatelji projekta:

 

- Skupaj predvidenih gravitacijskih vodov v ločenem sistemu: ca. 86 km, od tega 1.605 m rekonstrukcij obstoječih mešanih vodov

- Skupaj predvidenih tlačnih vodov: ca. 586 m

- Skupaj zadrževalnih bazenov s prelivom: 4 kosi, od tega je ena rekonstrukcija

- Skupaj novih črpališč: 10 kosov

- Na novo priključenih prebivalcev s projektom (ob koncu izgradnje): 8.462 prebivalcev

- Na novo priključenih gospodinjstev s projektom: 2.536 gospodinjstev

 

 

 

Slika: Obstoječa čistilna naprava v Rugovici s 25.000 PE in drugo stopnjo čiščenja (foto: Petra Kralj Marhold)

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET